Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av 10.09.12 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre. Vi fikk oversendt til sammen 54 saker fra Øvre Eiker kommune. Foreløpig rapport er datert 11.02.13 med frist for Øvre Eiker kommune til å gi en tilbakemelding på eventuelle faktafeil til 22.02.13.

Revisorer for tilsynet har vært seniorrådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Anna Mech.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og V og pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V. Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilget. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Øvre Eiker kommune er vedtak som er fattet i perioden 2011 til 2012. Vi mottok 30 saker om korttidsopphold hvorav 15 saker er avslått og vi fikk 24 saker om avlastning hvorav 9 er avslått.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet at det er grunnlag for å gi følgende avvik:

Avvik 1:

 • Tjenesten avlastning er ikke tilstrekkelig individuelt vurdert og tilrettelagt jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 d jf. formålsbestemmelsen § 1-1. I to vedtak er det opplysninger om egenbetaling.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Vedtakene inneholder standardformuleringer om at søker må møte på avdelingen mellom kl. 12 og 14 på ankomstdagen og at oppholdet avsluttes innen kl. 12 utreisedagen. Dette er ikke vurdert opp mot den enkelte brukers behov
 • Bruker må bekoste og sørge for transport til og fra oppholdet. Det finnes ikke hjemmel for å ta betalt for avlastning jf. vederlagsforskriften
 • To vedtak om avlastning inneholder opplysninger om egenbetaling.

Avvik 2:

 • Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Når tjenester er avslått, har ikke kommunen knyttet begrunnelsen opp mot vilkårsbestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd
 • Kommunen gir ingen begrunnelse for utmåling av tjenester. Dette svekker søkernes rettssikkerhet ved at det er vanskelig å klage på vedtaket
 • Tjenestebehovet er ikke vurdert opp i mot de tjenester som faktisk ytes. Mange søkere har omfattende hjelpebehov, men vedtakene inneholder i liten grad opplysninger om hvilke andre tjenester søker har og det er således ikke mulig å vurdere om det totale tjenestetilbudet er forsvarlig jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
 • Det er ikke alltid samsvar mellom opplysninger i kommunens saksutredning og det som fremkommer av vedtaket. I mange av saksutredningene kommer det fram at pårørende har omfattende omsorgsoppgaver overfor søker uten at dette er kommentert i vedtaket. I flere utredninger er det oppgitt et større omsorgsbehov enn det som fremgår av vedtaket uten dette er vurdert eller er en del av begrunnelsen i vedtaket
 • Noen vedtak er ikke vurdert opp i mot søknaden. Kommunen har innvilget en annen tjeneste enn det som er søkt på, uten å begrunne dette nærmere.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet:

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av 24.06.11 nr. 30
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99 nr. 63
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 nr. 1349

Kommunens tilbakemelding av 22.02.13 på den foreløpige rapporten inneholder ikke opplysninger som viser til at det er feil i rapporten, men en plan for hvordan avvikene skal rettes. Rettinger som kommunen gjør, må dokumenteres og oversendes Fylkesmannen. Når det gjelder konkrete endringer av vedtak, må dette dokumenteres ved at kopi av nye vedtak etter endrede rutiner må oversendes. Endringene må også fremgå av reviderte rutiner. Disse må også oversendes.

Ketil Kongelstad
fylkeslege

Wenche Jensen
seniorrådgiver