Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

 

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark gjennomførte i perioden 04.02.08 – 02.06.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Deatnu - Tana kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og tiltak eller tjenester knyttet til overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Tilsynsmyndigheten fant ingen avvik eller hadde merknader.

Dato: 02.06.08

Beate Lupton
revisjonsleder

Tor Villanger-Tvedt
revisor

Mette Løfgren
revisor

Liv Tove Elvenes
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 04.02.08 – 02.06.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 - 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnede tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Deatnu – Tana kommune hadde pr. 01.01.2008 2954 innbyggere. Andelen av barn og unge i kommunen mellom 0 – 17 år utgjør 22,3%. (Tall fra SSB)

Deatnu – Tana kommune har organisert barneverntjenesten og sosialtjenesten inn i Avdeling for hjelpetjenester, sammen med PPT, rustjenesten, tjeneste for funksjonshemmede, psykisk helsetjeneste, og boligtjeneste Psykisk Utviklingshemmede. Avdelingen blir ledet av en leder som skal bidra til en samordnet oppfølging av de tjenester som er lagt til avdelingen.

Det er etablert faste møter innen avdeling for hjelpetjenester som skal ivareta samarbeid innenfor og på tvers av områdene. 2. hver mandag avholdes det ”felles klient” – møter, hvor de ulike tjenestene innenfor avdelingen kan melde inn saker for felles drøftelse/koordinering av samarbeidsbehov.

Avdeling for helsetjenester ledes av kommunelege I og består av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er etablert faste møter med Avdeling for hjelpetjenester

Det er videre organisert en tverrfaglig gruppe bestående av helsestasjon, PPT, barneverntjeneste, lege og lensmann. Denne gruppa har som formål å forebygge og avdekke overgrep og vold mot barn og unge, og besøker alle skoler og barnehager i Deatnu - Tana kommune 2 ganger i året.

For øvrig har kommunen en Instans for IP (Individuell Plan), som behandler alle søknader om individuell plan. Det gjennomføres også møter med BUP.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.02.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.05.08.

Intervjuer: 9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 09.05.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om de kommunale helse-, sosial- og barneverntjenestene, sikrer at utsatte barn i skolepliktig alder får nødvendig hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Tilsynet omfattet:

 • Om kommunen sikrer at behov for samordnet tjenester blir fanget opp og nødvendige tjenester blir gitt til rett tid.
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestens undersøkelse/utredning innebærer vurdering av behov for andre tjenester samt at tjenestene samarbeider i utredningen og følger opp barna/foreldrene.
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestene ved behov informerer hverandre og samarbeider om gjennomføring av tjenestene.
 • Om kommunen sikrer at tjenestene har tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver slik at praktisering av taushetsplikt, innhenting av samtykke, opplysningsplikt og opplysningsrett ikke blir til hinder for nødvendig samarbeid.

Med utsatte barn menes: barn og unge som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk eller på annen måte viser ved sin oppførsel at de har behov for samordnet bistand fra barneverntjenesten, sosialtjenesten og/eller helsetjenesten. Utsatte barn inkluderer også barn som har behov for samordnet bistand på grunn av foreldrenes atferd eller situasjon.

Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om å legge til rette for eventuell overgang mellom de to tjenestene for ungdom ved 18 — 23 år.

5. Funn

Tilsynet fant ingen avvik eller hadde merknader.

Tilsynet har merket seg:

På bakgrunn av de opplysninger som fremkom under intervjuene og den gjenomgåtte dokumentasjonen, er tilsynets hovedinntrykk når det gjelder samarbeid rundt utsatte barn i Deatnu - Tana kommune at de kommunale tjenestene har mange arenaer for samarbeid som er godt kjent og brukt. Uformelt samarbeid flyter lett, men det er samtidig bevissthet rundt reglene om taushetsplikt. Det er fortsatt mulig for kommunen å kunne dokumentere samarbeid bedre. Kommunen ser selv mulige forbedringspunkter for å sikre at barn får samordnede tjenester til rett tid.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20 

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over Deatnu - Tana kommune
 • Organisasjonskart over hjelpetjenesten
 • Organisasjonskart over helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten
 • Oversikt over leder og ansatte på hjelpetjenesten
 • Oversikt over leder og ansatte på helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten
 • Samordning av hjelpetjenestene – Prosjektgruppens forslag
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Plan for psykisk helsetjeneste 2007 - 2010
 • Internkontroll i barneverntjenesten
 • Internkontroll i sosialtjenesten
 • Plan over interne møter – Avdeling for hjelpetjenester
 • Avtale om nabohjelp innen barneverntjenesten mellom Nesseby og Tana kommune
 • Kompetansehevingsplan – avdeling for hjelpetjenester
 • Rutiner og prosedyrer fra hjelpetjenesten og helsestasjon
 • Henvisningsskjema hjelpetjenesten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Eksempel på henvisning fra kommunelege til barneverntjenesten
 • Oversikt over antall barn i barnevernet med IP
 • Møteprotokoll for tverrfaglig gruppe
 • Referat fra Samarbeidsmøte Familiesenteret 09.02.08
 • Rutine for Tverrfaglig gruppekonsultasjon på Tana Familiesenter
 • Rutiner for helsesøstre vedrørende kompetanse, meldinger til barneverntjenesten, og oppfølging av barn og unge med spesielle behov
 • Varslingsrutiner for helsetjenesten ved mistanke om seksuelle overgrep
 • Varslingsrutiner for helsetjenesten for å fange opp barn av psykisk syke.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Fylkesmannen/Helstilsynet i Finnmark sitt varsel om tilsyn med kommunale helse,- sosial- og barneverntjenester til barn i Deatnu - Tana kommune av 04.02.08
 • Tilbakemelding på varsel fra Deatnu - Tana kommune av 18.02.08
 • Oversendelse av etterspurt dokumentasjon fra Deatnu - Tana kommune av 03.03.08
 • Oversendelse av program for tilsynet fra Fylkesmannen/Helsetilsynet i Finnmark 15.04.08
 • Oversendelse av korrigert program for tilsynet pr. e-post fra Fylkesmannen/Helsetilsynet i Finnmark 24.04.08

8. Deltakere ved tilsynet


I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Jakob Lanto

Avdelingsleder

X

X

X

Ann Magritt Tas

Sosialkonsulent

X

X

X

Camilla Porsanger

Barnevernskonsulent

X

X

X

Wenke Lanto

Ruskonsulent

X

X

X

Kjell Nilssen

Ass. rådmann

X

X

X

Idunn Dervola

Teamleder

X

X

X

Eli Sabbasen

Psykiatrikoordinator

X

X

Geir Ivar Alexandersen

Kommunelege I

X

X

Anne-Birgitte Henriksen

Helsesøster

X

X

Yngvil Borch

Sosialkurator

X

Astrid Johansen

Prosjektleder

X

Liv Berit Johnsen

Psykiatrisk sykepleier

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Beate Søholt Lupton, revisjonsleder, ass. fylkeslege, Helsetilsynet i Finnmark
Liv Tove Elvenes, revisor, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Finnmark
Mette Løfgren, revisor, rådgiver, Fylkesmannen i Finnmark
Tor Villanger-Tvedt, revisor, rådgiver, Fylkesmannen i Finnmark