Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.  

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet har i tidsrommet 07.02.08 -29.10.2008 hatt tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Guovdgeaidnu – Kautokeino kommune

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Funn:

Det ikke gitt noen avvik, men det ble gitt 3 merknader.

Merknad 1:

Det ville vært en forbedring om offentlige etater vurderte sin praksis vedrørende lavt antall meldinger til barnevernet.

Merknad 2:

Det ville vært en forbedring om ansvarsforhold vedrørende innkalling og hvem som møter på enkelte samarbeidsarenaer var kjent for alle.

Merknad 3:

Det ville vært en forbedring om kommunens nye avvikssystem var kjent av alle.

Dato: 29.10.2008

Beate Søholt Lupton
revisjonsleder

Liv Tove Elvenes
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 07.02.2008 – 29.10.2008 gjennomført i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 - 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i Finnmark. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnede tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kommunen har 2947 innbyggere. Kommunesenteret Kautokeino har noe over 2000 innbyggere, og bygda Masi ca 400. Resten er spredt på 14 småbygder over hele kommunen Befolkningsutviklingen har de siste 10 årene vært svakt økende. Alderssammensetningen er forskjellig fra fylket og landet for øvrig – over 50 % av innbyggerne er under 30 år, mens andelen eldre over 66 år er under halvparten av landsgjennomsnittet. Andelen barn og unge er 27, 5 % mens landsgjennomsnittet er 23,4 %. Kommunen er landets største med et areal omtrent som det samme som Oslo, Akershus og Østfold til sammen. Arbeidsledigheten har gått noe de siste par årene. Arbeidsledigheten er 5,4 %, mens landet hadde 2,6 %. Reindriften er den viktigste næringen i kommunen, mens den største enkeltarbeidsgiveren er kommunen med vel 250 årsverk.

Storfamilien spiller fortsatt en vesentlig rolle i lokalsamfunnet, og det er en sterk tradisjon for å løse problemer internt i storfamilien. Storfamilien engasjerer seg i betydelig grad i forhold til både positive og problematiske forhold i familien.

Kommunen har de siste årene hatt flere overgrepssaker og har på bakgrunn av dette jobbet mye for å forebygge slike tilfeller, bl. a. har arbeidet med en oppvekstplan stått sentralt. Kommunen har en samarbeidsavtale mellom barneverntjenestene i kommunene Porsanger og Karasjok. Formålet er å bedre kvaliteten og innhold i barneverntjenesten i kommunene og gjøre det mulig å kunne tilby bredere tjenester for de flerkulturelle kommunene. Kommunene har også utarbeidet internkontrollhåndbok for barneverntjenestene.

Kommunen er en to-nivås kommune med 11 enheter hvor enhetslederene er underlagt rådmannen. Etter at sosialtjenesten er gått over til Nav, er barnevernet nylig lagt til enhet for kultur og barnehager hvor PPT er en av virksomhetene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.02.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag

Forut for gjennomføringen av tilsynet ble det innhentet informasjon fra skole og PPT.

Åpningsmøte ble avholdt 09.09.2008.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 10.09.2008>.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om de kommunale helse- sosial- og barneverntjenestene, sikrer at utsatte barn i skolepliktig alder får nødvendig hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Tilsynet omfattet:

 • Om kommunen sikrer at behov for samordnet tjenester blir fanget opp og nødvendige tjenester blir gitt til rett tid
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestens undersøkelse/utredning innebærer vurdering av behov for andre tjenester samt at tjenestene samarbeider i utredningen og følger opp barna/foreldrene
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestene ved behov informerer hverandre og samarbeider om gjennomføring av tjenestene
 • Om kommunen sikrer at tjenestene har tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver slik at praktisering av taushetsplikt, innhenting av samtykke, opplysningsplikt og opplysningsrett ikke blir til hinder for nødvendig samarbeid
 • Med utsatte barn menes: barn og unge som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk eller på annen måte viser ved sin oppførsel at de har behov for samordnet bistand fra barnevernet og helse- eller sosialtjenesten. Utsatte barn inkluderer også barn som har behov for samordnet bistand på grunn av foreldrenes atferd eller situasjon.
 • Tilsynet omfattet også undersøking av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om å legge til rette eventuell overgang mellom de to tjenestene for ungdom ved 18 - 23 år.

5. Funn

Det ble ikke påvist noen avvik, men det ble gitt tre merknader

5.1  Merknad 1

Det ville vært en forbedring om offentlige etater vurderte sin praksis vedrørende lavt antall meldinger til barnevernet.

Dette bygger på følgende observasjon:

 • I intervju fremkommer det at helsestasjonen, skoler og barnehager sjeldent eller aldri sender formell bekymringsmelding til barnevernet.

Dette på tross av gode skriftlige samarbeidsrutiner, godt uformelt samarbeidsklima, barnevernets oppsøkende virksomhet for å informere om bl.a meldeplikten, månedlige møter med alle skoler i kommunen og rådmannens skriftlige beskjed om at det er tjenesteforsømmelse ikke å melde saker til barnevernet

5.2 Merknad 2

Det ville vært en forbedring om ansvarsforhold vedrørende innkallig og hvem som møter på enkelte samarbeidsarenaer var kjent for alle.

Dette bygger på følgende observasjoner fremkommet i intervju:

 • Det var ikke allment kjent for de forskjellige samarbeidspartnerne at klienter som skulle diskuteres i de månedlige Sambarn / BUP møtene kunne meldes til koordinator i barnevernet. Det var også uklart om det var kommunelege I, fastlege eller skolelege som skulle møte.
 • De månedlige skolemøtene hadde varierende oppmøte og uklar agenda.
 • Samarbeidsavtale mellom barnevern og Nav foreløpig ikke iverksatt

5.3 Merknad 3

Det ville vært en forbedring om kommunens nye avvikssystem var kjent av alle.

Dette bygger på følgende observasjoner fremkommet i intervju:

 • Avvikssystemet var kjent blant de fleste ledere men ikke så kjent blant mellomledere og øvrige ansatte.
 • Avviksystemet var bare delvis samordnet med eksisterende systemer.

5.2 Tilsynet har ellers merket seg

 • Det er laget en oppvekstplan som er politisk forankret og vedtatt i kommunestyret i 2007.
  -  Den brukes aktivt og rulleres årlig
 • Det foreligger samarbeidsavtale mellom barneverntjenestene i Avjovarre urfolksregion (interkommunalt samarbeid med Karasjok og Porsanger)
 • Det er utarbeidet prosedyrer for samarbeid mellom forskjellige lokale samarbeidspartnere
 • Det er utstrakt bruk av ansvarsgrupper i barnevernet

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Gouvdageaidnu – Kautokeino kommune
 • Oversikt over alle enhetene i kommunen og hvilke tjenester som ligger inn under disse
 • Organisasjonskart over Nav Guovdageaidnu- Kautokeino
 • Oversikt over ansatte og ledere i barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten og sosialtjenesten
 • Notat om barnevernets organisatoriske plassering
 • Referat fra møter vedr samarbeid
 • Notat til formannskapsmøte i aug 2005 vedr. overgrepssakene i kommunen og det videre hjelpeapparat
 • Samarbeidsavtale mellom barnevern og Nav
 • Samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og skolehelsetjenesten/helsestasjonen
 • Samarbeidsavtale mellom barneverntjenestene i Avjovarre urfolksregion (komm. sam.arb
 • Oppvekstplan for Kautokeino kommune 2007 – 2010
 • Kommunens årsmelding 2007
 • Kvalitetsundersøkelsen – 2006 (KS’ Effektiviseringsnettverk)
 • Internkontrollhåndbok for barneverntjenesten med prosedyrer for hele virkomheten, bl. prosedyrer knyttet til meldinger, utredninger, planlegging og evaluering
 • Kommunens avviksprosedyrer
 • Opplæringsplan for helsestasjon og barnevern

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 07.02.2008: Fylkesmannen i Finnmark / Helsetilsynet i Finnmark. Varsel om tilsyn ved kommunale helse-, sosial og barneverntjenester i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
 • 01.06.08:Kautokeino kommune, Rådmannen: Melding om kontaktperson og oversendelse av dokumenter i forbindelse med tilsynet
 • 30.06.2008: Kautokeino kommune, Rådmannen: oversendelse av tilleggsdokumenter
 • 28.05.2008: Fylkesmannen i Finnmark / Helsetilsynet i Finnmark: Program for tilsyn med kommunale helse-, sosial og barneverntjenester i Kautokeino 09.-10. september 2008

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Eli Synnøve S. Hanssen

rådgiver

x

x

x

Berit Anette Hætta

Barnevernleder

x

x

x

Astrid Rasdal Kemi

Ledende helsesøster

x

x

x

Ann Mari Andersen

Kulturmedarbeider

x

Kirsten Karen Bals

Enhetsleder helse

x

x

x

Solbjørg Valio

Leder for psykiatritjenesten

x

x

x

Svanhild Camilla Utsi

Barnevernkonsulent

x

x

x

Odd Keskitalo

Rådmann

x

x

Siriann Gulsrud

Kommuneoverlege

x

x

Torgeir Olsen

Sosialtjenesten/Nav

x

x

Reidar Erke

Enhetsleder kultur og barnehager

x

x

x

Anne - Marie Gaino

Ass. rådmann

x

x

Ragnhild Buljo

x

x

Nina K. Andreassen

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder Beate Lupton, revisor Liv Tove Elvenes, revisor Tor Villanger-Tvedt