Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark


Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i 13.02.208-27.06.2008 - tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Nordkapp kommune

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Funn: Ingen avvik eller merknad påvist

Dato: 27.06.2008

Beate Søholt Lupton
revisjonsleder

Liv Tove Elvenes
revisor

Mette Løfgren
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 13.02.2008 - 27.06.2008 gjennomført i Nordkapp kommune av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 - 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i Finnmark. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnede tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nordkapp kommune hadde ved årsskiftet 3219 innbyggere. Kommunen har mistet ca 700 innbyggere siden 1995 og folketallet går fortsatt ned. Andelen barn og unge er 22, 8 % mens landsgjennomsnittet er 23,4 %, arbeidsledigheten er 5,9 %, mens landet hadde 2,6% (2006). Kommunen har tidligere vært svært avhengig av fiskeriene. På grunn de store omstruktureringene i fiskerinæringen er nå bare 9 % sysselsatt i primærnæringene. Dette har sannsynligvis vært medvirkende til stadig synkende folketall. Turisme er den andre store næringen. Over 200.000 besøker Nordkapp platået årlig. Tettstedene i kommunen ligger i hovedsak på Magerøya som er forbundet med fastlandet gjennom en 6 km lang undersjøisk tunnel.

Stadig synkende folketall har medført en anstrengt kommuneøkonomi. Det har igjen ført til omorganiseringer og manglende utlysning av lederstillinger. Det rapporteres at det har vært en merbelastning for gjenværende ledere og en del av tjenestene. Den delen av tjenesten til utsatte barn som omfattes av tilsynet er organisert i tre forskjellige virksomheter, nemlig virksomhet for helsetjenesten, virksomhet for rehabilitering og pleie og omsorg samt Nav der barnevernet er organisert. Kommunen har erfaring gjennom år med formalisert sektorovergripende arbeid med tiltak for barn og unge. Dette gjenspeiler seg i formelle samarbeidsarenaer som vi antar at motvirker sårbarheten i oppsplitting av tjenesten på forsjellige virksomheter. Denne organiseringen kan også være fordelaktig i en tid med anstrengt økonomi fordi en har strukturer der konsekvenser for drift og faglig innhold kan diskuteres og nye løsninger kan finnes.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13.02.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag

Forut for gjennomføringen av tilsynet ble det innhentet informasjon fra skole og PPT.

Åpningsmøte ble avholdt 12.06.2008.

Intervjuer: 8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.06.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om de kommunale helse- sosial- og barneverntjenestene, sikrer at utsatte barn i skolepliktig alder får nødvendig hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Tilsynet omfattet:

 • Om kommunen sikrer at behov for samordnede tjenester blir fanget opp og nødvendige tjenester blir gitt til rett tid
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestens undersøkelse/utredning innebærer vurdering av behov for andre tjenester samt at tjenestene samarbeider i utredningen og følger opp barna/foreldrene
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestene ved behov informerer hverandre og samarbeider om gjennomføring av tjenestene
 • Om kommunen sikrer at tjenestene har tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver slik at praktisering av taushetsplikt, innhenting av samtykke, opplysningsplikt og opplysningsrett ikke blir til hinder for nødvendig samarbeid

Med utsatte barn menes: barn og unge som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk eller på annen måte viser ved sin oppførsel at de har behov for samordnet bistand fra barnevernet og helse- eller sosialtjenesten. Utsatte barn inkluderer også barn som har behov for samordnet bistand på grunn av foreldrenes atferd eller situasjon.

Tilsynet omfattet også undersøking av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om å legge til rette eventuell overgang mellom de to tjenestene for ungdom ved 18 - 23 år.

5. Funn

5.1 Ingen avvik eller merknad

5.2 Tilsynet har ellers merket seg

 • Overordnet plan for helhetlige og koordinerte tjenester for både voksne, barn og unge foreligger. Den er politisk forankret og vedtatt i kommunestyret i 2007.
 • Tverrfaglig samarbeidsforum for barn og unge møter regelmessig og drøfter prioritering av innsatsområder, samarbeidsformer, tiltak av både primærbyggende og sekundær forebyggende art. Dette utvalget ble politisk vedtatt i kommunestyret i 2001 og er godt innarbeidet.
 • Tverrfagig gruppe mellom barnevern, helsestasjon, PPT, legetjenesten og BUP møter månedlig og diskuter enkeltbarn med sammensatte problemer
 • Sosialtjenesten deltar på ukentlige møter med barnevernet
 • Ansvarsgruppe ble innført som metode etter fremlegg fra Rådmannen og vedtatt i helse og sosialstyret i 1999.
 • Koordinerende enhet for IP er lagt til kommunens enhet for rehabilitering. Organiseringen er en del av vedtatt plan for helhetlige og koordinerte tjenester fra 2007.
 • De organiserte tverrfaglige møteplassene fører til at tjenesten kjenner hverandre godt og det er lett å ta kontakt.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Nordkapp kommune
 • Organisasjonskart Sektor for helse- og sosialtjenester
 • Ansatte i helseavdelingen
 • Ansatte i barneverntjenesten, sosial og rehabiliteringstjenesten
 • Kontorrutiner for helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten
 • Prosedyre for samarbeid mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste og legene
 • Prosedyre for samarbeid mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste og fysioterapeutene
 • Prosedyre for møte mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste, barneverntjenesten og PPT
 • Prosedyre for tverrfagligmøte mellom helsestasjon/ skolehelsetjeneste, barneverntjenesten, PPT og BUP
 • Prosedyre for barnevernrapport fra helsestasjon/ skolehelsetjeneste
 • Prosedyre for opprettelse av ansvarsgruppe
 • Bruk av ansvarsgruppemodellen i Nordkapp kommune. Rådmannens innstilling til helse og sosialstyret 1999 samt vedtak fra samme
 • Prosedyre for håndtering av henvendelser angående individuell plan
 • Mal for individuell plan
 • Prosedyre for helsestasjon for ungdom
 • Skole - miljø - identitet, SMI prosjektet ved Honningsvåg skole. En satsing innenfor det psykiske helsearbeidet i Nordkapp 2006-2008
 • Brukerundersøkelse for helsestasjonstjenesten i Nordkapp kommune år 2000
 • Prosedyre for avvikshåndtering i helse- og sosialsektoren
 • Overgang nytt program i Familia (barnevernet) høsten 2007
 • Oversikt over dokumenter som viser prosedyrer knyttet til meldinger, utredninger, planlegging og evaluering i barneverntjenesten
 • Tverrfaglig samarbeidsforum for barn og unge i Nordkapp kommune, handlingsplan for 2007

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Deltakelse, aktivitet og mestring, Plan for helhetlige og koordinerte tjenester 2007
 • Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene
 • Tiltaksplaner og omsorgsplaner, barneverntjenesten
 • Tilsynsfører i fosterhjem
 • Aktiv sommer i Nordkapp
 • Foreldre og rus, hva med barna

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 13.02.2008: Fylkesmannen i Finnmark / Helsetilsynet i Finnmark. Varsel om tilsyn ved kommunale helse-, sosial og barneverntjenester i Nordkapp kommune
 • 03.03.2008:Nordkapp kommune, Rådmannen: Tilsyn med kommunale helse-, sosial og barneverntjenester til barn i Nordkapp, melding om kontaktperson
 • 02.04.2008: Nordkapp kommune, helsestasjonen: oversendelse av dokumenter
 • 07.05.2008: Nav Nordkapp: Oversendelse av dokumenter
 • 28.05.2008: Fylkesmannen i Finnmark / Helsetilsynet i Finnmark: Program for tilsyn med kommunale helse-, sosial og barneverntjenester i Nordkapp kommune 12.-13. juni 2008

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anne Sivertsen

Nav leder

x

x

x

Maj Bolle Onstad

Barnevernkonsulent

x

x

x

Audhild Andreassen

Helsesøster

x

x

x

Eva Gamst

Sosialkonsulent

x

x

x

Erik Langfeldt

Kommunelege I

x

Trude Flæthe

Barnevernskonsulent

x

x

Anne Trine Elde

Virksomhetsleder omsorg og rehabilitering

x

x

x

Jens-Terje Mathiesen

Rådmann

x

x

Grete Vollan

Sosialkonsulent

x

x

x

May Kristiansen

Helsesøster

x

Vivi Tuv Pettersen

Flyktningkonsulent/ sosial konsulent

x

x

Maria Johansen

Leder PPT

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Beate Lupton, revisor Liv Tove Elvenes, revisor Mette Løfgren