Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet gjennomførte i perioden 12.02.2008- 03.06.2008 tilsyn med kommunale helse- sosial- og barneverntjenester til barn i Vardø.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og tiltak eller tjenester knyttet til overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Det ble gitt en merknad:

Kommunen har forbedringspotensialer i forhold til å bedre strukturen for formelt tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn.

Dato: 03.06.2008

Beate Søholt Lupton
revisjonsleder

Tor Villanger-Tvedt
revisor

Liv Tove Elvenes
Revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 12.02.2008 – 03.06.2008 i Vardø kommune gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 - 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnede tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vardø kommunen har vært svært fiskeriavhengig. De siste årene har fiskerirelaterte arbeidsplasser blitt betydelig redusert, og kommunen har opplevd betydelige demografiske endringer. Vardø kommune har 2190 innbyggere per 1.1.2008. Kommunen har mistet ca 20 % av befolkningen siden 2000. Det er en betydelig arbeidsledighet. I 2006 var den 9,7 % mot 2,6 % på landsbasis. Dette skyldes i hovedsak de betydelige omstruktureringene i fiskerinæringen. I 2006 var 5,2 % av barn mellom 0-17 år på barneverntiltak mot 3,8 % på landsbasis. Samtidig var det en høy andel sosialhjelpsmottakere i alder 20-66 år. I 2006 var andelen sosialhjelpsmottakere på 10,1 % i Vardø mot 4,2 % på landsbasis.

Vardø kommune er organisert i 7 enheter. Helse og sosialenheten ledes av enhetsleder med fem avdelinger. Disse er avdeling for PPT, psykiatri, barnevern, helsestasjon og kommuneleger. Sosialavdelingen har flyttet til Nav. Enheten for helse og sosial er lokalisert til helsesenteret sammen Nav.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.02.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 27.05.2008.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet. I tilegg ble informasjon innhentet fra 2 personer fra henholdsvis PPT og enhetsleder for grunnskole .

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 28.05.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om de kommunale helse-, sosial-, og barneverntjenestene, sikrer at utsatte barn i skolepliktig alder får nødvendig hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Tilsynet omfattet:

 • Om kommunen sikrer at behov for samordnet tjenester blir fanget opp og nødvendige tjenester blir gitt til rett tid
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestens undersøkelse/utredning innebærer vurdering av behov for andre tjenester samt at tjenestene samarbeider i utredningen og følger opp barna/foreldrene
 • Om kommunen sikrer at helse- sosial- og barneverntjenestene ved behov informerer hverandre og samarbeider om gjennomføring av tjenestene
 • Om kommunen sikrer at tjenestene har tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver slik at praktisering av taushetsplikt, innhenting av samtykke, opplysningsplikt og opplysningsrett ikke blir til hinder for nødvendig samarbeid

Med utsatte barn menes: barn og unge som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk eller på annen måte viser ved sin oppførsel at de har behov for samordnet bistand fra barnevernet og / eller helsetjenesten og sosialtjenesten. Utsatte barn inkluderer også barn som har behov for samordnet bistand på grunn av foreldrenes atferd eller situasjon.

Tilsynet omfattet også undersøking av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om å legge til rette eventuell overgang mellom de to tjenestene for ungdom ved 18 — 23 år.

5. Funn

5.1 Ingen avvik påvist

5.2  Merknad

Kommunen har forbedringspotensialer i forhold til å bedre strukturen for formelt tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn.

Følgende observasjoner ligger grunn for merknaden:

 • Planverk og prosedyrer beskriver i liten grad formelle samarbeidsstrukturer
 • Formelle arenaer for tverrfaglig samarbeid finnes, men brukes ikke til diskusjon om enkeltsaker
 • I gjennomførings og evalueringsfasen utnytter ikke barnevernet fullt ut den tverrfaglige kompetansen som finnes i skolehelsetjeneste/PPT
 • Flere tjenester har påpekt at barnehagene som arena for å fange opp utsatte barn kan utnyttes bedre
 • Avvikssystemet er bare delvis operativt og lite brukt
 • Felles forståelse av taushetspliktsregler kan forbedres

5.3 Tilsynet har ellers merket seg

Formelle samarbeidsarenaer for prinsipielle saker som angår utsatte barn er godt innarbeidet

Det er utstrakt ad hoc samarbeid i enkelt saker

Gjennomgåtte journaler viser dokumentasjon av samarbeid

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutiner for arbeid med IP i helse og sosialenheten
 • Individuell plan for barn og unge
 • Oversikt over ansatte som omfattes av tilsynet
 • Virksomhetsplan for 2008, helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Vardø kommune
 • Opplæringsplan for barnevernstjenesten
 • Organisering av helse og sosialtjenesten i Vardø kommune 2006

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vardø kommune 2008-2011
 • Forslag til organisering av tverrfaglig samarbeid
 • Opptrappingsplan for psykisk helse 2007-2010, Psykiatriplan for perioden 2007-2010
 • Fresk Luft – prosjekt for forebyggende arbeid overfor ungdom med særskilte behov
 • Organisering av prosjekt psykisk helse i lokalsamfunnet
 • Innkalling til møte i prosjektgruppa psykisk helse i lokalsamfunnet 14.05.08
 • Referat fra møte i prosjektgruppa psykisk helse i lokalsamfunnet 19.12.07, 26.03.08
 • Referat fra 11 gangmøter mellom helsestasjonen, barnevern, PPT 20.04.2007-28.03.08

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark, Varsel om tilsyn 12.02.2008
 • Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark, Program for tilsynet 04.05.2008
 • Vardø kommune, Tilsendt dokumentasjon, diverse e.mail

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anne Berit Bersvendsen

Psykiatrisk sykepleier

x

x

x

Solveig Abrahamsen

Ledende helsesøster

x

x

x

Svend Frantzen

Barnevernskonsulent

x

x

x

Kirsten Bargem

Spesial pedagog

x

x

Bård Martinsen

Enhetsleder helse og sosial

x

x

x

Tomas Bergquist

Skolelege /kommunelege I

x

x

x

Mette J. Eriksen

Kommunejordmor/ helsesøster

x

x

Lo-Isa Bergquist

Barnevernskonsulent

x

x

x

Trine Eide

Turnuslege

x

Hans E. Wilhelmsen

Rådmann

x

x

Åste Tørnes

Psykiatrisk sykepleier

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Beate Søholt Lupton, revisjonsleder, Liv Tove Elvenes, revisor, Tor Villanger-Tvedt, revisor