Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen ble gjennomført som en del av Fylkesmannens lovpålagte tilsyn med barneverninstitusjoner for omsorg og behandling ved Alta ungdomssenter, og omfattet følgende område:

Tilbakeføring ved rømming i henhold til rettighetsforskriftens § 19 jf. barnevernloven § 5-9, for ungdommer med plasseringshjemler etter §§ 4-6 andre ledd, 4-8, 4-9, 4-12, 4-17, 4-24, og 4-25 andre ledd.

Dette innebærer en tydelig avgrensning, hvor tilsynet ikke er bekymret for at institusjonen går for tungt inn i forhold til tilbakeføring ved frivillige plasseringsalternativer. Tilsynet har hatt som formål å undersøke om institusjonen i samarbeid med kommunal barneverntjeneste går tungt nok inn når de har anledning til det ved tvangsplasseringer som nevnt i avsnittet over.

Det ble gitt et avvik etter tilsynsbesøket:

Avvik 1

Institusjonen har etablert rutiner som ikke sikrer en faglig forsvarlig tilbakeføring ved rømming for alle ungdommer.

Dato:

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Sølvi Arvola
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Alta Ungdomssenter i perioden 8.11.2010 – 20.6.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

I medhold av barnevernloven §§ 2-3 tredje ledd bokstav c og 5-7 skal fylkesmannen føre tilsyn med at barneverninstitusjoner drives i samsvar med barnevernloven og tilhørende forskrifter. Tilsynsforskriftens § 9 pålegger fylkesmannen å føre tilsyn ved en systemrevisjon i institusjonene hvert år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Alta ungdomssenter (AUS) er en av to barneverninstitusjoner i Finnmark. Institusjonen ligger i Alta kommune ca. 2 km. fra Alta sentrum. Institusjonen er en statlig barneverninstitusjon som eies og drives av Bufetat region nord.

Alta ungdomssenter gir tilbud for inntil 11 barn i alderen 12 til 18 år. Institusjonen gir tilbud til målgrupper hjemlet i barnevernloven, herunder plasseringer knyttet til vedtak om hjelpetiltak, midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, vedtak om omsorgsovertakelse og vedtak om atferdstiltak. Institusjonen har ca 30 årsverk og består av avdelingene ”Sjøtun” og ”Utsikten”, samt ”Ankerstua” som drives av familie- og nettverksavdelingen. Familie- og nettverksavdelingen har inntil 4 ansatte som primært arbeider med ungdommenes familie og nettverk.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 8.11.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.12.2010.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 16.12.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om iverksatte styringstiltak jf. kvalitetsforskriften § 10, er tilstrekkelig for å etterleve faglig god praksis og regelverket rundt tilbakeføring ved rømming i henhold til rettighetsforskriftens § 19 jf. barnevernloven § 5-9, for ungdommer med plasseringshjemler etter §§ 4-6 andre ledd, 4-8, 4-9, 4-12, 4-17, 4-24, og 4-25 andre ledd.

Dette innebærer en tydelig avgrensning hvor tilsynets formål var å undersøke om institusjonen i samarbeid med kommunal barneverntjeneste går tungt nok inn for å gjennomføre en tilbakeføring når de har anledning til det ved tvangsplasseringer som nevnt i avsnittet over

5. Funn

Avvik 1:

Institusjonens planlagte rutiner sikrer ikke en faglig forsvarlig tilbakeføring ved rømming for alle ungdommer.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Barnevernloven § 5-9, rettighetsforskriften § 19 og kvalitetsforkriften § 10, jf. § 12 bokstav g.

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremkommer av skriftlige rutiner og i intervju at ungdommer konsekvent ansees som rømt en time etter individuell innetid på kveld. Dette er for statisk og innebærer at det ikke gjøres en konkret og individuell helhetsvurdering for å avklare om fraværet til en ungdom er å anse som en rømming.
 • Som en konsekvens av dette blir hovedtyngden av planlagte tilbakeføringsaktiviteter lagt til et tidspunkt av døgnet hvor institusjonen / samarbeidsparter er sårbar og aktivitetene vanskelig å gjennomføre i praksis. (alt er stengt)
 • Institusjonens adgang og grenser for å utøve tvang og makt ved tilbakeføring fremkommer ikke av skriftlige rutiner og i intervju bekreftes det en usikkerhet rundt dette (rettighetsforskriften §§ 18 og 13)
 • Det fremkommer ikke av rapporter at ungdommer systematisk får uttale seg til de aktuelle hendelsene.

Kommentar:

 • Om en ungdom har rømt eller ikke er først og fremst en faglig vurdering som må foretas i hver enkelt situasjon basert på ulike risikofaktorer knyttet til ungdommen og nettverket for øvrig. Dette kan altså ikke løses med skriftlige rutiner alene, og en viktig del av vurderingen må knyttes til barnets selvbestemmelsesrett ift. alder, modenhet og formålet med plasseringen vs. omsorgsansvaret og ansvaret for trygghet og trivsel.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Husregler
 • Skriftlige rutiner for avstikking/rømming fra Alta ungdomssenter
 • Standardavtale som inngås med kommunal barneverntjeneste rundt rømming
 • 8 rømmingsprotokoller (rapporter)
 • 7 rømmingslogger

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Utfylte avtaler med kommunalt barnevern

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 8.11: Varsel om tilsyn
 • 1.12: mottatt etterspurt dokumentasjon
 • 2.12: Oversendelse av endelig program
 • Diverse telefonsamtaler rundt endelig tilsynsdato, dokumentasjonen og praktisk gjennomføring.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Sølvi Arvola, Revisor

Kristin Hagen, Observatør/jurist

Geir Åge Bendiksen, Revisjonsleder