Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Finnmark viser til tidligere korrespondanse av 31. juli med varsling av tilsyn og  til 3. september 2010 om hvordan tilsynet skulle gjennomføres.

Vi takker for elektronisk retur av utfylte spørreskjemaer innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetsleder for kommunens sykehjem og hjemmetjenester vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Utfyllingen skjedde elektronisk og etter hvert som svarene ble avgitt, kom det opp en forklaring på forskriftens krav på de enkelte områdene. Utfylleren fikk deretter en elektronisk tilbakemelding på om egne rutiner er i samsvar med kravene eller om de hadde avvik.

Dersom ikke alle kravene var oppfylte, fikk virksomheten tilsendt en elektronisk kvalitetsforbedringsplan. Denne måtte utfylles med forhold som skal rettes, hva som skal gjøres og innen hvilken dato tiltakene skal være gjennomført og hvordan virksomheten vil kontrollere at tiltakene har ønsket effekt.
 
Helsetilsynet i Finnmark sendte ved dette tilsynet ut 23 spørreskjema til sykehjem og/eller hjemmesykepleien til Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Loppa og Sør- Varanger kommuner i Finnmark.

I Båtsfjord kommune ble det sendt ut skjema til følgende virksomheter;

  • Båtsfjord Helsesenter sykehjemsavd.
  • Hjemmebaserte tjenester (Alderspensjonatet og hjemmesykepleien)
  • Demensavdelingen Fjellheimen

Tilsynsfarmasøyt Britt Aksnes Clausen og fylkessykepleier Målfrid Ovanger var tilgjengelig på e-post eller telefon for råd og veiledning under utfyllingen av kvalitetsforbedringsplanen.

Fra en av virksomhetene i Båtsfjord kommune fikk vi tilbakemelding om at den ansvarlige for legemiddelhåndteringen vurderte rutinene til å være i samsvar med regelverket.

To av virksomhetene har funnet mangler men bare en av dem har lagt ved plan for lukking av avvik, se vedlegg. I skjema vil det fremgå hvilke tiltak denne virksomheten har planlagt  for å rette opp evt. avvik.

Dersom disse tiltaket blir gjennomført iht. innsendte plan anser vi at avviket er lukket.

Båtsfjord helsesenter – sykehjemsavdelingen

1. Rutinen sikrer ikke at personalet dokumenterer at pasienten har tatt legemiddelet.      

Demensavdelingen Fjellheimen melder om et avvik (Kvalitetsforbedringsplan er ikke sendt til Helsetilsynet)

1. Rutinen sikrer ikke at personalet dokumenterer at pasienten har tatt legemiddelet.

Dette avviket er ikke lukket, dersom det samme tiltaket gjennomføres som på sykehjemmet anser vi at avviket kan lukkes.

Vi ber rådmannen om bekreftelse på at kommunens ledelse stiller seg bak de foreslåtte tiltakene, og gir tilbakemelding om hvordan kommunen vil følge opp at tiltakene blir gjennomført.

Frist for tilbakemelding settes til senest 1. desember 2010.

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av tilsynet. For oss var dette en ressursbesparende måte å føre tilsyn på, og vi håper at tilsynet også har initiert de nødvendige forbedringene i virksomhetene. Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra kommunen på denne tilsynsmåten.


Med hilsen

Karin Straume
fylkeslege
Målfrid Ovanger
fylkessykepleier

 
Kopi til:
Demensavdelingen-Fjellheim v/ leder 
Statens Helsetilsyn 
Hjemmebasertetjenester v/ seksjonsleder
Båtsfjord helseesenetr sykehjems avd. v/ leder