Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Finnmark viser til tidligere korrespondanse av 31. juli. og til 3. september 2010.

Vi takker for elektronisk retur av utfylte spørreskjemaer innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetsleder for kommunens sykehjem og hjemmetjenester vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Utfyllingen skjedde elektronisk og etter hvert som svarene ble avgitt, kom det opp en forklaring på forskriftens krav på de enkelte områdene. Utfylleren fikk deretter en elektronisk tilbakemelding på om egne rutiner er i samsvar med kravene eller om de hadde avvik.

Dersom ikke alle kravene var oppfylte, fikk virksomheten tilsendt en elektronisk kvalitetsforbedringsplan. Denne måtte utfylles med forhold som skal rettes, hva som skal gjøres og innen hvilken dato tiltakene skal være gjennomført og hvordan virksomheten vil kontrollere at tiltakene har ønsket effekt.
 
Helsetilsynet i Finnmark sendte ved dette tilsynet ut 23 spørreskjema til sykehjem
og/eller hjemmesykepleien til Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Loppa og Sør- Varanger kommuner i Finnmark.

I Hammerfest kommune ble det sendt ut skjema til følgende virksomheter;

  • Hammerfest pensjonærhjem
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Rypefjord sykehjem
  • Rypefjord Bokollektiv/alderspensjonat

Tilsynsfarmasøyt Britt Aksnes Clausen og fylkessykepleier Målfrid Ovanger var tilgjengelig på e-post eller telefon for råd og veiledning under utfyllingen av kvalitetsforbedringsplanen.

Fra to av virksomhetene i Alta kommune fikk vi tilbakemelding om at den ansvarlige for legemiddelhåndteringen vurderte rutinene til å være i samsvar med regelverket.

En av virksomhetene har funnet mangler og har lagt ved plan for lukking av avvik, se vedlegg. I skjema vil det fremgå hvilke tiltak virksomheten har planlagt eller gjennomført for å rette opp evt. avvik.

Dersom tiltakene blir gjennomført iht. innsendte planer anser vi at følgene avvik er lukket.

Hjemmebaserte tjenester melder om et avvik (kvalitetsforbedringsplanen er ikke sendt til helsetilsynet)

1. Det går ikke frem av rutiner for legemiddelhåndtering hvem som er virksomhetsleder.

Vi ber rådmannen om bekreftelse på at kommunens ledelse stiller seg bak de foreslåtte tiltakene, og gir tilbakemelding om hvordan kommunen vil følge opp at tiltakene blir gjennomført.

Frist for tilbakemelding settes til senest 20. november 2010.

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av tilsynet. For oss var dette en ressursbesparende måte å føre tilsyn på, og vi håper at tilsynet også har initiert de nødvendige forbedringene i virksomhetene. Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra kommunen på denne tilsynsmåten.

Med hilsen 

Karin Straume
fylkeslege
Målfrid Ovanger
fylkessykepleier

 

Kopi til:
Rypefjord Bokkolektiv/alderspensjonatet ved leder
Hammerfest pensjonærhjem v/virksomhetsleder 
Rypefjord sykehjem v/ virksomhetsleder
Statens Helsetilsyn