Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver hovedfunnene som ble gjort under tilsynet med fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens.

Tilsynet gjaldt fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og fastlegens samarbeid med andre som bistår ham med behandling og omsorg. Administrative og samfunnsmedisinske oppgaver som er knyttet til kommunelege­stillingen, var ikke en del av tilsynet.

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik.

Dato: 20.9.2010

Karin Straume
revisjonsleder

Gunnar Andersen
fagrevisor

 

 

1. Innledning

Helsetilsynet i Finnmark har i sin planlagte tilsynsvirksomhet i 2010 fokus på helse- og sosialtjenester til personer med kognitiv svikt. Lignende tilsyn gjennomføres over hele landet, som ledd i helsetilsynets fireårige satsing på tjenester til eldre. I Finnmark føres det tilsyn med både med kommunale helse- og sosialtjenester og med fastlegenes virksomhet på dette området i de samme kommunene. Tilsynet er i denne omgang avgrenset til hjemmeboende pasienter. I hver av kommunene er det plukket ut 1 – 2 fastleger som har pasienter i den aktuelle kategorien på sin liste.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med fastlegetilsynet er å vurdere om legen på en systematisk måte ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin praksis. Tilsynet blir gjennomføret ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser. Når tilsynet avdekker mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, kalles dette avvik.

Denne rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege Kjøllefjord helsesenter i perioden 23.02-20.09.2010. Rapporten omhandler bare eventuelle avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av fastlegens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet eller av hans praksis for øvrig.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kommunene på Nordkyn-halvøya; Gamvik med ca. 1000 innbyggere og Lebesby med ca. 1350, har et omfattende samarbeid om legetjenestene; med felles kommuneoverlege og felles legevaktordning. I Gamvik er det 1 kommunelege og 1 turnuslege i tillegg til kommuneoverlegen, alle lokalisert i samme legesenter i Mehamn. I Lebesby er det 1 turnuslege i tillegg til 1 kommunelege I, lokalisert i Kjøllefjord. Begge legesentrene er samlokalisert med kommunal hjemmetjeneste og sykehjem m/sykestueplass. Alle 5 legene har allmennmedisinsk klinisk virksomhet som hovedarbeidsområde. Det avholdes felles morgenmøter for legene ved bruk av telematikk og storskjerm, hvor det drøftes hendelser fra legevakt, avholdes felles faglige møter, undervisning etc.

Fastlegen begynte som kommunelege I Lebesby for 2 år siden. Legesenteret i Kjøllefjord hadde opprinnelig fellesliste, men dette ble omgjort etter et politisk vedtak for ca. 1 år siden. Fastlegen er fastlønnet og har for tiden 690 innbyggere på sin liste.

3. Gjennomføring

Tilsynet med fastlegen ble varslet i brev fra Helsetilsynet i Finnmark datert 23.02.2010. Oversikt over dokumenter fastlegen har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøk fant sted 09.04.2010. Det startet med et åpningsmøte, der hensikten med tilsynet og programmet for gjennomføringen ble presentert. Deretter ble fastlegen intervjuet.

Hjemmetjenesten hadde på forhånd oppgitt 9 pasienter på fastlegens liste med mistenkt eller påvist demens, og journalene for 7 av disse ble gjennomgått. I tillegg demonstrerte fastlegen sin tilgang til beslutningsstøtte og lovverk. Til slutt holdt tilsynsteamet et møte med fastlegen der funnene ble gjennomgått og man ble enige om fakta.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. I dette inngår fastlegens samarbeid med kommunale hjemmetjenester, både når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Tilsynet gjelder fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og mot fastlegens samarbeid med andre offentlige tjenester som bistår med behandling og omsorg. Tilsynet omfattet ikke administrative og samfunnsmedisinske oppgaver som er knyttet til kommunelegestillingen. Tilsynet er også avgrenset i forhold til pasienter på fastlegens liste som har opphold i sykehjem.

I Lebesby kommune ble det også foretatt en systemrevisjon av kommunale helse- og sosial tjenester til hjemmeboende i den samme diagnosegruppen, og samarbeidet mellom fastlege og andre kommunale tjenester ble undersøkt i begge tilsynene. Resultatene fra tilsynet med de andre kommunale tjenestene blir beskrevet i en egen tilsynsrapport.

5. Funn

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt, hvor flere sider ved pasientens livssituasjon blir gjennomgått når det gjelder funksjon, nettverk og sikkerhet i hjemmet. Førerkortinnehav, samtykkekompetanse og behov for hjelpeverge blir også vurdert og dokumentert. Det foretas differensialdiagnostiske undersøkelser, og det henvises ved behov til spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har faste møter med kommunal hjemmesykepleie­tjeneste hvor pasienter drøftes og informasjon innhentes. Observasjoner og nødvendige tiltak fra kommunale hjemmetjenester er dokumentert.

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik.

Helsetilsynet har for øvrig merket:

Kommuneoverlegen for Lebesby og Gamvik har utarbeidet en metodebok for identifisering og oppfølging av kognitiv og somatisk svikt hos innbyggere over 69 år (”Metodehefte for geriatrivurderinger på Nordkyn”).

Kommentar:

Denne modellen er foreløpig ikke implementert og ble derfor ikke tatt i betraktning under tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om helsetjenesten i kommunene
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om fastlegeordningen i kommunene (§ 7: ansvar for koordinering)
 • Rammeavtalen mellom Dnlf og KS
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om førerkort
 • Lov om vergemål for umyndige

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Brev av 29.03.10 fra kommuneoverlegen med redegjørelse om plan for mental og somatisk screening av innbyggere over 69 år.
 • Metodehefte for geriatrivurderinger på Nordkyn
 • Oversikt over tidspunkt for legetilsyn og samarbeidsmøter mellom leger og samarbeidspartnere i Lebesby kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Korrigert versjon av Metodehefte for geriatrivurderinger på Nordkyn
 • 7 pasientjournaler i WinMed

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Finnmark:

 • Brev fra Helsetilsynet i Finnmark datert 23.02.10 med varsel om tilsyn
 • Brev av 29.03.10 fra kommuneoverlegen

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Karin Straume, revisjonsleder (fylkeslege)
Gunnar Andersen, fagrevisor (fastlege/seniorrådgiver)
Kristi Aresvik Hals, observatør (jurist)