Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Finnmark viser til tidligere korrespondanse av 31. juli med varsling av tilsyn og til 3. september 2010 om hvordan tilsynet skulle gjennomføres.

Vi takker for elektronisk retur av utfylte spørreskjemaer innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetsleder for kommunens sykehjem og hjemmetjenester vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Utfyllingen skjedde elektronisk og etter hvert som svarene ble avgitt, kom det opp en forklaring på forskriftens krav på de enkelte områdene. Utfylleren fikk deretter en elektronisk tilbakemelding på om egne rutiner er i samsvar med kravene eller om de hadde avvik.

Dersom ikke alle kravene var oppfylte, fikk virksomheten tilsendt en elektronisk kvalitetsforbedringsplan. Denne måtte utfylles med forhold som skal rettes, hva som skal gjøres og innen hvilken dato tiltakene skal være gjennomført og hvordan virksomheten vil kontrollere at tiltakene har ønsket effekt.
 
Helsetilsynet i Finnmark sendte ved dette tilsynet ut 23 spørreskjema til sykehjem og/eller hjemmesykepleien til Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Loppa og Sør- Varanger kommuner i Finnmark.

I Loppa kommune ble det sendt ut skjema til følgende virksomheter;

  • Øksfjord Helsesenter sykehjemsavd.
  • Hjemmebaserte tjenester

Tilsynsfarmasøyt Britt Aksnes Clausen og fylkessykepleier Målfrid Ovanger var tilgjengelig på e-post eller telefon for råd og veiledning under utfyllingen av kvalitetsforbedringsplanen.

Fra avdelingsleder Kirsti O. Pedersen i Loppa kommune fikk vi tilbakemelding om at hun som ansvarlige for legemiddelhåndteringen vurderte rutinene til å være i samsvar med regelverket.

Tilsynet blir med dette avsluttet.

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av tilsynet. For oss var dette en ressursbesparende måte å føre tilsyn på, og vi håper at tilsynet også har initiert de nødvendige forbedringene i virksomhetene. Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra kommunen på denne tilsynsmåten innen 20. november 2010. 


Med hilsen 

Karin Straume
fylkeslege
Målfrid Ovanger
fylkessykepleier

 

Kopi til:
Loppa helsesenter sykehjems avd.v/ avdelingsleder
Statens Helsetilsyn