Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark viser til varsel om tilsyn i brev av 03.03.2010 der vi ba om å få tilsendt saker fra kommunen som gjelder avlastningstiltak til eldre.

Vi fikk etter dette tilsendt til sammen 5 saker fra Måsøy kommune.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Liv Tove Elvenes, Målfrid Ovanger, Britt Louise Øen og Kristi Hals har gjennomgått de mottatte sakene.

Etter gjennomgangen av sakene ble det den 15.09.2010 gjennomført et sluttmøte over telefon med kommunens kontaktperson.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstilstak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte sakene. Disse områdene er:

Utredningsplikten — Denne plikten følger av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen fatter vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og gale opplysninger blir lagt til grunn. Tilsynsteamet skal undersøke om det i de forelagte sakene er gjort en forsvarlig vurdering ved at de opplysninger som er nødvendig for å kartlegge avlastningsbehovet, er innhentet og at brukermedvirkningen er ivaretatt. Individuell vurdering Tildeling av avlastning skal skje på grunnlag av en konkret og individuell vurdering av søkerens situasjon. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen.

 

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang — Disse kravene følger av forvaltningsloven §§ 23-27.

Funn og konklusjon

Etter en gjennomgang av de mottatte sakene har tilsynsteamet følgende kommentarer:

Utredningsplikten:

Ut over søknad og kommunenes vedtak har vi ikke mottatt noen skriftlig dokumentasjon for hvordan kommunen kartlegger avlastnings-og omsorgsbehovet og ivaretar brukermedvirkning i tråd med utredningsplikten. Søknadene inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til å avklare om søkeren fyller vilkårene for å ha krav på avlastning. Det foreligger ikke saksdokumenter som viser om det har vært kontakt mellom kommunen og pleietrengende/omsorgsytere i utredningsfasen.

I telefonsamtale med oss opplyser helse- og sosialsjef at tjenesten er i hyppig telefonisk kontakt med de pleietrengende i kommunen. Når det søkes om avlastning er de også i kontakt med omsorgsyter. Utredningen er videre basert på lokal kjennskap til forholdene kommunen. Etter en gjennomgang av vedtakene finner vi at sakene er utredet på en relevant og forsvarlig måte i forhold til det som er søkt om.

Vi vil påpeke at en utredning som baseres på lokal kjennskap kan medføre en risiko for at vedtak ikke bygger på et riktig faktisk grunnlag, samt at det kan innebære fare for svikt hvis opplysninger mottatt muntlig ikke dokumenteres i tråd med forvaltningsloven § 11 d.

Helsetilsynet og Fylkesmannen i Finnmark finner at Måsøy kommunes utredning i de oversendte sakene har vært forsvarlig, men at kommunen har et forbedringspotensiale når det gjelder å dokumentere utredningen.

Individuell vurdering:

Tilsynet har ingen kommentar til dette området.

Vedtak begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Begrunnelse for vedtaket og begrunnelsens innhold — forvaltningsloven §§ 24 og 25 Samtlige av de 5 oversendte vedtak innvilger avlastning i de tidsperioder det søkes om det. Begrunnelse for vedtak trenger derfor ikke gis, jf. forvaltningsloven § 24. Måsøy kommune begrunner likevel vedtakene sine.

Vi vil påpeke at vedtakene som innvilger avlastning henviser til feil lovhjemmel. Riktig hjemmel for tildeling av avlastninq er sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 b. Ved tildeling av korttidsopphold er hovedsakelig den pleietrengendes behov for tjenester begrunnelsen for tildelingen. En del av begrunnelsen kan også være avlastningsbehov for omsorgsytere. Riktig hjemmel ved tildeling av korttidsopphold er kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Underretting om vedtaket — forvaltningsloven § 27 I samtlige oversendte saker som innvilger avlastning er det den pleietrengende, og ikke omsorgsyter (parten), som underrettes om vedtaket.

I samtlige vedtak er det opplyst om klageadgang, men det er ikke opplyst om klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage, slik det stilles krav om i forvaltningsloven § 27. Selv om samtlige oversendte søknader er innvilget, minner vi om at muligheten til å påklage kommunens vedtak er en svært viktig rettssikkerhetsgaranti for søkerne. Kommunen må derfor sikre at søkere informeres om dette.

Ut over de kommenterte punktene er Helsetilsynet og Fylkesmannen i Finnmark av den oppfatning at saksbehandlingen i de oversendte sakene tilfredsstiller lovens krav innenfor det området tilsynet undersøkte. Vi ber kommunen merke seg de kommentarene som er gitt ovenfor, og følge opp disse i saksbehandlingen av nye søknader om avlastning eller korttidsopphold.

Tilsynet er med dette avsluttet, og vi takker for godt samarbeid under gjennomføringen av tilsynet.

27.9.2010

Karin Straume
fylkeslege
Kristi Ingunn Aresvik Hals
rådgiver

 

Kopi til:
Statens helsetilsyn