Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Finnmark viser til tidligere korrespondanse av 31. juli med varsling av tilsyn og til 3. september 2010 om hvordan tilsynet skulle gjennomføres.

Vi takker for elektronisk retur av utfylte spørreskjemaer innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at virksomhetsleder for kommunens sykehjem og hjemmetjenester vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Utfyllingen skjedde elektronisk og
etter hvert som svarene ble avgitt, kom det opp en forklaring på forskriftens krav på de enkelte områdene. Utfylleren fikk deretter en elektronisk tilbakemelding på om egne rutiner er i samsvar med kravene eller om de hadde avvik.

Dersom ikke alle kravene var oppfylte, fikk virksomheten tilsendt en elektronisk kvalitetsforbedringsplan. Denne måtte utfylles med forhold som skal rettes, hva som skal gjøres og innen hvilken dato tiltakene skal være gjennomført og hvordan virksomheten vil kontrollere at tiltakene har ønsket effekt.
 
Helsetilsynet i Finnmark sendte ved dette tilsynet ut 23 spørreskjema til sykehjem
og/eller hjemmesykepleien til Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Loppa og Sør- Varanger kommuner i Finnmark.

I Sør- Varanger kommune ble det sendt ut skjema til følgende virksomheter;

  • Prestøya sykehjem
  • Wesselborgen sykehjem
  • Hjemmebasert omsorg

Tilsynsfarmasøyt Britt Aksnes Clausen og fylkessykepleier Målfrid Ovanger var tilgjengelig på e-post eller telefon for råd og veiledning under utfyllingen av kvalitetsforbedringsplanen.

Fra en av virksomhetene i Sør-Varanger kommune fikk vi tilbakemelding om at den ansvarlige for legemiddelhåndteringen vurderte rutinene til å være i samsvar med regelverket.

To av virksomhetene har funnet mangler og disse to har lagt ved plan for lukking av avvik, se vedlegg. I skjema vil det fremgå hvilke tiltak de forskjellige virksomhetene har planlagt eller gjennomført for å rette opp evt. avvik.

Wesselborg sykehjem melder om tre avvik;

  1. Det fremgår ikke av rutinen hvem som er virksomhetsleder
  2. Prosedyre for legemiddelhåndtering er ikke oppdatert
  3. Virksomhetsleder har ikke vurdert risikoforhold i legemiddelhåndteringen

Hjemmebasert omsorg melder om tre avvik;

  1. Avvik meldes, men gjøres ikke kjent for virksomhetsleder
  2. Virksomheten har ikke rutiner for å sikre at personell som har i oppgave å dele ut istandgjorte legemidler identifiserer pasienten, gir pasienten rett legemiddel til rett tid
  3. Kontroll av legemiddelhåndteringsrutinen utføres ikke jevnlig

Tiltakene som er beskrevet i kvalitetsforbedringsplanen må gjennomgås på nytt.

Vi ber rådmannen om bekreftelse på at kommunens ledelse stiller seg bak de foreslåtte tiltakene, og gir tilbakemelding om hvordan kommunen vil følge opp at tiltakene blir gjennomført.

Frist for tilbakemelding settes til 1. desember 2010.

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av tilsynet. For oss var dette en ressursbesparende måte å føre tilsyn på, og vi håper at tilsynet også har initiert de nødvendige forbedringene i virksomhetene. Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra kommunen på denne tilsynsmåten.


Med hilsen

Karin Straume
fylkeslege
Målfrid Ovanger
fylkessykepleier

 

Kopi til:
Wesselborgen sykehjem v/virksomhetsleder
Hjemmebasertetjenester v/ virksomhetsleder
Prestøyhjemmets sykehjem v/virksomhetsleder
Statens Helsetilsyn