Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

 Denne rapporten beskriver hovedfunnene som ble gjort under tilsynet med fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens.

Tilsynet gjaldt fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og mot fastlegens samarbeid med andre som bistår ham med behandling og omsorg. Administrative og samfunnsmedisinske oppgaver som er knyttet til kommunelege­stillingen, var ikke en del av tilsynet.

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik.

Dato: 20.9.2010

Karin Straume
revisjonsleder

Gunnar Andersen
fagrevisor

 

 

Innledning

Helsetilsynet i Finnmark har i sin planlagte tilsynsvirksomhet i 2010 fokus på helse- og sosialtjenester til personer med kognitiv svikt. Lignende tilsyn gjennomføres over hele landet, som ledd i helsetilsynets fireårige satsing på tjenester til eldre. I Finnmark føres det tilsyn både med kommunale helse- og sosialtjenester og med fastlegenes virksomhet på dette området i de samme kommunene. Tilsynet er i denne omgang avgrenset til hjemmeboende pasienter. I hver av de tilsynte kommunene er det plukket ut 1 – 2 fastleger som har pasienter i den aktuelle kategorien på sin liste.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med fastlegetilsynet er å vurdere om legen på en systematisk måte ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin praksis. Tilsynet blir gjennomføret ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser. Når tilsynet avdekker mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, kalles dette avvik.

Denne rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege ved Tana helsesenter i perioden 23.02-20.09.2010. Rapporten omhandler bare eventuelle avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av fastlegens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet eller av hans praksis for øvrig.

 

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere og er en av de samiske kjernekommunene. Legetjenesten har vaktsamarbeid og faglig samarbeid med nabokommunen Nesseby (med ca. 880 innb.), og de to kommunene har felles kommuneoverlege. Tana har 4 fastlegestillinger og en turnuslege, som alle arbeider på Tana helsesenter. Legesenteret er samlokalisert med sykehjem, helsestasjon, psykiatrisk enhet og DPS med VPP og døgnenhet.

Fastlegen hadde turnustjeneste i Tana kommune og fortsatte deretter som fastlege fra august 2009. Han har for tiden en liste på 809 pasienter, og en del av disse har han nylig overtatt fra en lege som gikk av med pensjon etter å ha arbeidet i Tana en mannsalder. Legen arbeider på fastlønn. Han er under spesialisering i allmennmedisin, og har nylig begynt i veiledningsgruppe.

 

Gjennomføring

Tilsynet med fastlegen ble varslet i brev fra Helsetilsynet i Finnmark datert 23.02.2010. Oversikt over dokumenter fastlegen har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøk fant sted 12.04.2010. Det startet med et åpningsmøte, der hensikten med tilsynet og programmet for gjennomføringen ble presentert. Deretter ble fastlegen intervjuet.

Hjemmetjenesten hadde på forhånd oppgitt 9 pasienter på fastlegens liste med mistenkt eller påvist demens, og legejournalen til disse 9 ble gjennomgått. I tillegg demonstrerte fastlegen sin tilgang til beslutningsstøtte (Norsk Elektronisk Legehåndbok) og lovverk. Til slutt holdt tilsynsteamet et møte med fastlegen der funnene ble gjennomgått og man ble enige om fakta.

 

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. I dette inngår fastlegens samarbeid med kommunale hjemmetjenester, både når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Tilsynet gjelder fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og mot fastlegens samarbeid med andre offentlige tjenester som bistår med behandling og omsorg. Tilsynet omfattet ikke administrative og samfunnsmedisinske oppgaver som er knyttet til kommunelegestillingen. Tilsynet er også avgrenset i forhold til pasienter på fastlegens liste som har opphold i sykehjem.

I Tana kommune ble det også foretatt en systemrevisjon av kommunale helse- og sosial tjenester til hjemmeboende i den samme diagnosegruppen, og samarbeidet mellom fastlege og andre kommunale tjenester ble undersøkt i begge tilsynene. Resultatene fra tilsynet med de andre kommunale tjenestene blir beskrevet i en egen tilsynsrapport.

 

Funn

For vurdering av funnene presiseres det at legen bare har hatt fastlegeansvar for de aktuelle pasientene i 8 mnd. eller mindre.

Det er dokumentert at fastlegen regelmessig er i kontakt med hjemmetjenesten om pasienter med kognitiv svikt. Flere pasienter som er utredet tidligere av andre leger, har vært til kontroll hos fastlegen etter at han overtok ansvaret for dem. Det er ikke dokumentert at han selv har igangsatt noen utredning ved mistanke om demens i den perioden vi har undersøkt.

Helsetilsynet har for øvrig merket seg:

Legene i Tana hadde et fagmøte 04.03.2010 og vedtok retningslinjer for ”Demensutredning i kommunehelsetjenesten i Tana i samarbeide med Demensteamet”. Disse lokale retningslinjene bygger på utreningsverktøyet fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og demens, og inneholder også retningslinjer for oppfølging. Demensteamet i Tana kommune ble opprettet 09.03.2010. Fastlegen og en annen av de andre legene i kommunen har nylig vært på kurs om demens. I etterkant av tilsynet har legene planlagt et nytt møte for å gjennomgå funnene fra tilsynet.

Kommentar:

Nylagde prosedyrer som ennå ikke er fullt ut implementert, kan ikke legges til grunn som funn i et tilsyn. Legetjenesten i Tana bør vurdere en gjennomgang (”audit”) f.eks om et år, for selv å undersøke om retningslinjene fungerer og etterleves.

 

Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om helsetjenesten i kommunene
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
 • Rammeavtalen mellom Dnlf og KS
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om førerkort
 • Lov om vergemål for umyndige

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Brev fra kommuneoverlegen, datert 09.03.2010, vedlagt retningslinjer for ”Demensutredning i kommunehelsetjenesten i Tana i samarbeide med Demensteamet” datert 10.03.2010.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Ni pasientjournaler i WinMed

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Finnmark:

 • Brev fra Helsetilsynet datert 23.02.2010 med varsel om tilsyn
 • Brev fra kommuneoverlegen, datert 09.03.2010

Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karin Straume, revisjonsleder (fylkeslege)
Gunnar Andersen, fagrevisor (fastlege/seniorrådgiver)
Kristi Aresvik Hals, observatør (jurist)