Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver hovedfunnene som ble gjort under tilsynet med fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens.

Tilsynet gjaldt fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og fastlegens samarbeid med andre som bistår ham med behandling og omsorg. Administrative og samfunnsmedisinske oppgaver som er knyttet til kommunelege­stillingen, var ikke en del av tilsynet.

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Fastlegens oppfølging av pasienter med demens er ikke tilstrekkelig dokumentert.

20.09.2010

Karin Straume,
revisjonsleder

Gunnar Andersen,
fagrevisor

 

 

Innledning

Helsetilsynet i Finnmark har i sin planlagte tilsynsvirksomhet i 2010 fokus på helse- og sosialtjenester til personer med kognitiv svikt. Lignende tilsyn gjennomføres over hele landet, som ledd i helsetilsynets fireårige satsing på tjenester til eldre. I Finnmark føres det tilsyn både med kommunale helse- og sosialtjenester og med fastlegenes virksomhet på dette området i de samme kommunene. Tilsynet er i denne omgang avgrenset til hjemmeboende pasienter. I hver av kommunene er det plukket ut 1 – 2 fastleger som har pasienter i den aktuelle kategorien på sin liste.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med fastlegetilsynet er å vurdere om legen på en systematisk måte ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin praksis. Tilsynet blir gjennomføret ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser. Når tilsynet avdekker mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, kalles dette avvik.

Denne rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege ved Vadsø helsesenter i perioden 26.02-20.09.2010. Rapporten omhandler bare avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av fastlegens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet eller av hans praksis for øvrig.

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vadsø kommune har ca. 6100 innbyggere. 5 fastleger, 1 kommuneoverlege/fastlege og 1 turnuslege arbeider alle på samme helsesenter. Legetjenesten er samlokalisert med helsestasjon, sykehjem/sykestue, fysioterapitjeneste og hjemmetjeneste. Et stort kompleks med omsorgsboliger ligger i umiddelbar nærhet.

Legen begynte som fastlege i Vadsø i 2002. Han har for tiden 1139 pasienter på sin liste. I tillegg er han tilsynslege for omsorgs­boligen. Han har påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin og går i veiledningsgruppe.

Vadsø kommune har hatt demensteam fra 2009. I følge deres informasjonsskriv skal teamet, etter henvisning fra fastlegen eller etter henvendelse direkte fra pasient/pårørende, forestå utredning ved mistanke om kognitiv svikt. Teamet har egen lege tilknyttet, men pasientens fastlege skal informeres om alle funn ved utredningen og som hovedregel være medisinsk ansvarlig for den videre oppfølging. Demensteamet kan ved behov også bistå i oppfølgingen.

Gjennomføring

Tilsynet med fastlegen ble varslet i brev fra Helsetilsynet i Finnmark datert 26.02.2010. På grunn av fastlegens feriefravær forut for tilsynet, ble ikke noe dokumentasjon oversendt på forhånd.

Tilsynsbesøk fant sted 13.04.2010. Det startet med et åpningsmøte, der hensikten med tilsynet og programmet for gjennomføringen ble presentert. Deretter ble fastlegen intervjuet.

Hjemmetjenesten hadde på forhånd identifisert 17 pasienter på fastlegens liste med mistenkt eller påvist demens. Journaler for 8 av disse pasientene ble gjennomgått. Fastlegen viste til beslutningsstøtte i papirversjon, men hadde ikke lovverk tilgjengelig. Skriftlig informasjon om demensteamet i Vadsø ble framlagt og gjennomgått. Til slutt holdt tilsynsteamet et møte med fastlegen der funnene ble gjennomgått og fakta drøftet.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. I dette inngår fastlegens samarbeid med kommunale hjemmetjenester, både når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Tilsynet gjelder fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og mot fastlegens samarbeid med andre offentlige tjenester som bistår med behandling og omsorg. Tilsynet omfattet ikke administrative og samfunnsmedisinske oppgaver som er knyttet til kommunelege/tilsynslegestillingen. Tilsynet er også avgrenset i forhold til pasienter på fastlegens liste som har opphold i sykehjem.

I Vadsø kommune ble det også foretatt en systemrevisjon av kommunale helse- og sosial tjenester til hjemmeboende i den samme diagnosegruppen, og samarbeidet mellom fastlege og andre kommunale tjenester ble undersøkt i begge tilsynene. Resultatene fra tilsynet med de andre kommunale tjenestene blir beskrevet i en egen tilsynsrapport.

Funn

Fastlegens pasienter med mistanke om demens var adekvat utredet av fastlegen i samarbeid med demensteam og eventuelt andre leger. Det var imidlertid uklart hvem som har ansvar for å sikre den videre oppfølging av demente, og det ble påpekt følgende:

Avvik:

Fastlegens oppfølging av pasienter med demens er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Dette er et avvik fra helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Nytten av medikamentell behandling er ikke dokumentert i journal f.eks ved anerkjente tester.
 • Det er ikke dokumentert i legejournal eller hjemmebaserte tjenesters journal at fastlegen gjennomfører regelmessig oppfølging (for eksempel årskontroller) av pasienter med påvist demens.
 • Faste medisiner er ikke ajourført i alle journalene.
 • Kontakt med hjemmebaserte tjenester er dokumentert i journal, men sjelden hva innholdet i kontakten var, avtaler som ble gjort e.l
 • Dokumentasjon fra demensteamets utredning lot seg ikke gjenfinne i journal.

Regelverk som ble anvendt:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om helsetjenesten i kommunene
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
 • Rammeavtalen mellom Dnlf og KS
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om førerkort
 • Lov om vergemål for umyndige

Dokumentunderlag

På grunn av fastlegens feriefravær forut for tilsynet, ble ikke noe dokumentasjon oversendt på forhånd.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 pasientjournaler i WinMed
 • Informasjon om demensteamet i Vadsø

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Finnmark:

 • Brev fra Helsetilsynet i Finnmark datert 26.02.2010 med varsel om tilsyn

Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karin Straume, revisjonsleder (fylkeslege)
Gunnar Andersen, fagrevisor (fastlege/seniorrådgiver)
Kristi Aresvik Hals, observatør (jurist)