Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunen skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige som har behov for det jf Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Kommunen skal sikre stabilitet og kontinuitet i tjenestene til en hver tid. (ved skifte av personell, permisjoner, i ferier, høytider, helg, kveld etc.) Jf Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf § 1-3a, sosialtjeneste/oven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Det ble ikke avdekket mangler ved internkontrollen som hadde medført/kunne ha medført brudd på helse- og sosiallovgivningen i dette tilsynet. Det ble heller ikke gitt merknad.

Dato: 17.01.12

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Kristi Hals
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hasvik kommune i perioden 18.08.2011-17.01.2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Finnmark gjennomførte i 2011.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester§ 2-6 og lov om sosiale tjenester i NAV § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hasvik kommune ligger i hovedsak på Sørøya, med fly og båtforbindelse til fastlandet. Kommunen består av tre tettsteder; Hasvik med 357 innbyggere, Breivikbotn med 302 og Sørvær med ca 200 innbyggere.

Hasvik kommune er organisert som en to-nivå kommune, med virksomhetsledere innen de ulike tjenesteområdene direkte underlagt rådmannen. Tjenester til rusmiddelavhengige ytes av legetjenesten, pleie og omsorgstjenesten, og NAV.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.08.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 6.10.2011.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 7.l 0.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Rusmiddelavhengige har et antatt underforbruk av helse- og sosialtjenester. Behovet for tjenester kan likevel være stort, og det er av avgjørende betydning for rehabiliteringsarbeidet at tjenestene henger sammen og utøves koordinert.

Videre er dette en sterkt stigmatisert brukergruppe som har vanskelig for å nå frem i systemene, og som ikke alltid krever sine rettigheter oppfylt. Helsetilsynet i Finnmark finner det derfor viktig å undersøke om kommunene ivaretar sentrale plikter i tjenesteytingen overfor rusmiddelavhengige.

Stabilitet, samarbeid og koordinering er avgjørende for å yte forsvarlige tjenester til denne brukergruppen. Dette krever bevisst styring fra ledelsen.

På dette tilsynet var formålet å undersøke om kommunen sikret og samordnet helse- og sosialtjenester til voksne med rusmiddelavhengighet, avgrenset til følgende to tema:

1. Kommunen skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige som har behov for det jf Kommunehelsetjenesteloven§ 6-3 jf § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Kommunen må derfor kunne gjøre rede for hvilket system som er etablert for samhandling og samordning mellom de ulike kommunale instansene med ansvar for tjenester til rusmiddelavhengige. Som en del av dette blir det stilt krav til at det er etablert et system som sikrer arbeidet med individuell plan (f.eks koordinerende enhet), eller at kommunen jobber med samordning og samhandling mellom de ulike deltjenestene, selv om brukeren av forskjellige grunner ikke ønsker individuell plan.

2. Kommunen skal sikre stabilitet og kontinuitet i tjenestene til en hver tid. (ved skifte av personell, permisjoner, i ferier, høytider, helg, kveld etc.) jf Kommunehelsetjenesteloven§ 6-3 jf § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Tilsynet ble gjennomført i 2011 etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Alle lovhenvisninger er derfor til dette regelverket.

5. Funn

Det ble ikke avdekket mangler ved internkontrollen som hadde medført/kunne ha medført brudd på helse- og sosiallovgivningen i dette tilsynet. Det ble heller ikke gitt merknad.

6. Regelverk

 • Lov om helsetjenesten i kommunen
 • Lov om sosiale tjenester m.v.
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Sentrale forskrifter

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Boligsosial handlingsplan
 • Organisasjonskart
 • Ruspolitisk handlingsplan
 • Notat med vedtak om ansvar for drift av koordinerende enhet
 • Prosjektbeskrivelse for STYRK prosjektet
 • Beskrivelse av tjenestetilbudet, og samordningen av det.
 • Rutiner for individuell plan
 • Stillingsbeskrivelse for hovedkoordinator og personkoordinator.
 • Diverse standardbrev
 • Oversikt over ansatte
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Ti saksmapper
 • Lokal samarbeidsavtale med NAV

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Finnmark:

 • 18.8.11- Varsel om tilsyn
 • 29.8.11- Avklaring vedrørende dokumentasjonsinnhentingen, telefonisk med rådmann.
 • Avtale med rådmann om at kommuneoverlegen intervjues på telefon.
 • 6.9.11- Mottatt forespurt dokumentasjon fra kommunen.
 • 26.9.11 -Oversendelse av program for tilsynsdagene.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Tyra Mannsverk, Geir Åge Bendiksen og Kristi Hals