Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Finnmark gjennomførte tilsyn med behandling skrøpelig eldre pasienter med hoftebrudd i Helse Finnmark HF. Tilsynet ble gjennomført som et stikkprøvetilsyn hvor et utvalg av journaler ble gransket. Tilsynsbesøket fant sted i Kirkenes 8. og 9. september 2011.

Formålet med stikkprøvetilsynet var å undersøke om helseforetaket ivaretar viktige elementer i behandlingen av skrøpelige eldre pasienter i forhold til ventetid fra innleggelse til operasjon, legemiddelbruk, behandling av delir og kartlegging av ernæringsstatus.

Pasientgruppen som ble gransket var eldre over 80 år som hadde vært innlagt på grunn av hoftebrudd. Videre skulle de være klassifisert i ASA 3 eller 4, pasientene skulle være utskrevet og epikrisen skulle vært skrevet. Journalene skulle ikke være eldre enn ett år. Rapport fra dette tilsynet ble oversendt 7.11.11.

l Helse Finnmark har Klinikk Kirkenes ortopedisk beredskap fra mandag kl. 08.00 til og med torsdag kl. 21.00. l perioden hvor det ikke er ortopedivakt ved Klinikk Kirkenes sendes pasientene fra Øst- Finnmark til Klinikk Hammerfest. l materialet fra stikkprøvetilsynet var fem av de pasientene som ble operert i Hammerfest sendt fra Øst-Finnmark.

Vi ønsket å se nærmere på denne spesielt sårbare pasientgruppen for å finne ut om ortopediberedskapen medfører lengre ventetid for de pasientene i Øst-Finnmark som må sendes til Hammerfest enn for de som ble operert i Kirkenes, og om det førte til mer komplikasjoner.

Metoden for undersøkelsen var den samme som for det landsomfattende stikkprøvetilsynet, vi laget spørreundersøkelsen i questback som vi matet med journalopplysninger og opplysninger fra AMK.

l perioden vi undersøkte var det 5 pasienter fra Øst-Finnmark som ble operert i Hammerfest, mens 13 ble operert i Kirkenes.

1. Funn

 

Stikkprøvetilsyn hoftebrudd eldre over 80 år
Tid fra brudd til operasjonSykehusUnder 6 timer6-12 timer12-24 timer24-48 timerOver 48 timer

5 pasienter

Operert i Hammerfest

0

0

2 (40%)

2(40%)

1(20%)

13 pasienter

Operert i Kirkenes

0

2(15%)

5(39%)

6(46%)

0

Tid fra innleggelse til operasjon            

5 pasienter

Operert i Hammerfest

0

1(20%)

2(40%)

2(40%)

0

13 pasienter

Operert i Kirkenes

2(15%)

0

5(39%)

6(46%)

0

2. Konklusjon

Det ble en liten pasientgruppe fra Øst-Finnmark som oppfylte inklusjonskriteriene for tilsynet, og det er derfor vanskelig å påvise signifikante forskjeller. Vi ser imidlertid en klar tendens til at de som ble operert i Hammerfest, ventet noe lenger fra brudd til operasjon. Til gjengjeld ventet en større andel av dem som ble operert i Kirkenes lenger fra innkomst i sykehus til operasjon (ventet på at ortopeden skulle komme på vakt?) Tidsbruken overskrider imidlertid ikke forsvarlighetsgrensen som Statens helsetilsynet har definert for hoftebruddtilsynet.

Det var ingen funn som indikerte økte komplikasjoner i form av delir (som var den komplikasjonen som ble registrert i tilsynet) for denne gruppen.

Vi håper at disse funnene kan være til nytte for Helse Finnmark HF i det videre kvalitetsarbeidet.

Karin Straume
fylkeslege

Linda Njarga
rådgiver