Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunen skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige som har behov for det jf Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Kommunen skal sikre stabilitet og kontinuitet i tjenestene til en hver tid. (ved skifte av personell, permisjoner, i ferier, høytider, helg, kveld etc.) jf Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf. § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Det ble ikke avdekket mangler ved internkontrollen som har medført/kunne ha medført brudd på helse- og sosiallovgivningen i dette tilsynet. Det ble gitt to merknader.

Dato: 17. januar 2012

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Tyra V. Mannsverk
revisror

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sør-Varanger kommune i perioden 18.august-17.januar 2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Finnmark gjennomførte i 2011.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helseijenesten § 2. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler to merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

 

Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Sør-Varanger kommune har i overkant av 9800 innbyggere,

Kommunes organisasjonsstruktur er en 2-nivåmodell med lokale tilpasninger, der rådmann og de tre kommunalsjefene utgjør øverste ledernivå med 43 virksomhetsledere under. Tjenester til rusmiddelavhengige ytes primært av sosialtjenesten, Nav, hjemmebasert omsorg og psykiatritjenesten. Ved siden av disse har fastlegene en viktig rolle.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.august 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11.oktober 2011.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.oktober 2011 .

Hva tilsynet omfattet

Rusmiddelavhengige har et antatt underforbruk av helse- og sosialtjenester. Behovet for tjenester kan likevel være stort, og det er av avgjørende betydning for rehabiliteringsarbeidet at tjenestene henger sammen og utøves koordinert.

Videre er dette en sterkt stigmatisert brukergruppe som har vanskelig for å nå frem i systemene, og som ikke alltid krever sine rettigheter oppfylt. Helsetilsynet i Finnmark finner det derfor viktig å undersøke om kommunene ivaretar sentrale plikter i tjenesteytingen overfor rusmiddelavhengige.

Stabilitet, samarbeid og koordinering er avgjørende for å yte forsvarlige tjenester til denne brukergruppen. Dette krever bevisst styring fra ledelsen.

På dette tilsynet var formålet å undersøke om kommunen sikret og samordnet helse- og sosialtjenester til voksne med rusmiddelavhengighet, avgrenset til følgende to tema:

1. Kommunen skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige som har behov for det jf. Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf. § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Kommunen må derfor kunne gjøre rede for hvilket system som er etablert for samhandling og samordning mellom de ulike kommunale instansene med ansvar for tjenester til rusmiddelavhengige. Som en del av dette blir det stilt krav til at det er etablert et system som sikrer arbeidet med individuell plan (f.eks koordinerende enhet), eller at kommunen jobber med samordning og samhandling mellom de ulike deltjenestene, selv om brukeren av forskjellige grunner ikke ønsker individuell plan.

2. Kommunen skal sikre stabilitet og kontinuitet i tjenestene til en hver tid. (ved skifte av personell, permisjoner, i ferier, høytider, helg, kveld etc.) jf. Kommunehelsetjenesteloven § 6-3 jf. § 1-3a, sosialtjenesteloven § 4-3 og internkontrollforskriften.

Tilsynet ble gjennomført i 2011 etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om sosiale tjenester i Nav. Alle lovhenvisninger er derfor til dette regelverket.

Funn

Merknad 1:

Kommunen har et forbedringspotensiale i å sikre at vedtatte styringstiltak for samhandling og samordning gjennomføres i praksis.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Kommunen har en kommunedelplan for habilitering og rehabilitering som skal være et viktig og styrende dokument for alle deltjenestene. Planen følges ikke etter intensjonene og tiltakene er ikke fulgt opp gjennom kontrollrutiner fra kommunens øverste ledelse.

Merknad 2:

Kommunen bør tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen i arbeidet med rusmiddelavhengige. Dette gjelder særlig fordelingen mellom Nav og sosialtjenesten, men også i forhold til koordinering av enestetilbudet.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Det er ikke tydelig avklart i alle tilfelle om det er Nav eller sosialtjenesten som skal levere de enkelte tjenestene.
 • I forhold til denne brukergruppen ivaretar ikke Koordinerende enhet fullt ut den rollen som er beskrevet i planen for habilitering og rehabilitering

Regelverk

 • Lov om helsetjenesten i kommunen
 • Lov om sosiale tjenester m.v.
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Sentrale forskrifter

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering
 • Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012
 • Notat om Navs oppgaver og organisering
 • Tjenestebeskrivelser for sosialtjenesten
 • Organisasjonskart
 • Notat om Koordinerende enhet/lP
 • Delegasjonsreglement
 • Oversikt over ansatte

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 saksmapper
 • Lokal samarbeidsavtale med Nav Sør-Varanger

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Finnmark:

 • 18.8.11 -Varsel om tilsyn
 • 19.9.11- Mottatt dokumentasjon for tilsynet
 • 23.9.11 -Mottatt dokumentasjon for tilsynet
 • 28.9.11- Oversendelse av program til tilsynsdagene
 • 29.9.11 -Mottatt dokumentasjon for tilsynet
 • 30.9.11 - Mottatt dokumentasjon for tilsynet

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tyra Mannsverk, seniorrådgiver rus
Kristi Hals, rådgiver (jurist)
Geir Age Bendiksen, psykiatrirådgiver