Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark viser til varsel om tilsyn i brev av 28.02.11 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder avlastningstiltak til eldre.

Vi fikk etter dette tilsendt til sammen 20 saker fra Sør-Varanger kommune.

Et tilsynsteam med sosialfaglig og juridisk kompetanse bestående av Catarina Schjølberg og

Kristi Hals har gjennomgått de mottatte sakene.

Etter gjennomgangen av sakene ble det den 30.06.11 gjennomført et sluttmøte over telefon med kommunens kontaktperson.

Tilsynets formål og tema

 

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstilstak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte sakene. Disse områdene er:

Utredningsplikten - Denne plikten følger av forvaltningsloven § 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen fatter vedtak. Utredningsplikten skal bidra til at vedtaket blir truffet på riktig grunnlag og motvirke at utilstrekkelige og uriktige opplysninger blir lagt til grunn. Tilsynsteamet skal undersøke om det i de forelagte sakene er gjort en forsvarlig vurdering ved at de opplysninger som er nødvendig for å kartlegge avlastningsbehovet er innhentet, og at brukermedvirkningen er ivaretatt.

Individuell vurdering - Dette kravet utledes av sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 b og kravene til saksbehandling i forvaltningsloven kapittel IV og V, jf. sosialtjenesteloven § 8-1. Tildeling av avlastning skal skje på grunnlag av en konkret og individuell vurdering av søkerens situasjon. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Det stilles krav til at både selve omsorgsarbeidet og pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning er vurdert. Kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn i sin skjønnsutøvelse.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang - Disse kravene følger av forvaltningsloven §§ 23-28.

Funn og konklusjon

 

Etter en gjennomgang av de mottatte sakene har tilsynsteamet følgende kommentarer:

Utredningsplikten:

Som skriftlig dokumentasjon for hvordan kommunen kartlegger avlastnings- og omsorgsbehovet har vi mottatt søknader, lPLOS - kartlegginger, vedtak og saksutredningsdokumenter som inkluderer referat fra hjemmebesøk, møter eller annen korrespondanse med pleietrengende/pårørende.

l samtlige av den 20 oversendte sakene finner Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark at Sør-Varanger kommune har innhentet opplysninger som er tilstrekkelige til å avklare om vilkårene for å ha krav på avlastning er til stede. Utredningen er dermed forsvarlig og i tråd med kravene som stilles i forvaltningsloven§ 17.

Vi ser positivt på at opplysninger som er innhentet gjennom møter eller annen muntlig kontakt i de 20 sakene skriftliggjøres i henhold til kravet i forvaltningsloven§ 11 d, dette er med å bidra til at avgjørelser blir fattet på et riktig faktisk grunnlag.

Brukermedvirkning er den del av utredningen som er påkrevet, og innebærer at tjenestemottaker skal ha anledning til å la sitt syn komme til kjenne. l avlastningssaker medfører en ivaretakelse av brukermedvirkningen at både hjelpetrengende og omsorgsyters ønsker og synspunkter skal innhentes.

l samtlige oversendte saker finner vi det dokumentert at brukermedvirkningen er ivaretatt på omsorgsytersiden. l kun 3 av 20 saker finner vi dokumentasjon for at kommunen innhenter hjelpetrengendes ønsker og synspunkter.

Kommunens kontaktperson opplyser at både den hjelpetrengende og omsorgsyter som regel er til stede ved hjemmebesøk i forbindelse med utredning, og at synspunkter og ønsker innhentes også fra den hjelpetrengende i denne forbindelse. Imidlertid kan det være at dette ikke blir dokumentert. Sør-Varanger kommune har derfor et forbedringspotensiale i å dokumentere at brukermedvirkningen også ivaretas for den hjelpetrengende.

Individuell vurdering:

Tilsynet har ingen kommentar til dette området.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

1. Begrunnelse for vedtaket og begrunnelsens innhold -forvaltningsloven §§ 24 og 25.

l 8 av de 20 oversendte sakene avslås avlastning eller innvilges i mindre omfang eller i andre perioder enn det som er søkt om. Disse vedtakene skal begrunnes, og i begrunnelsen skal reglene vedtaket bygger på vises til. Videre skal det fremgå hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på og hvilke skjønnsmessige vurderinger som ligger bak kommunens vedtak. Dette betyr at det skal fremgå hvorfor kommunen mener vilkårene for å motta tjenesten ikke er oppfylte.

Samtlige av de 8 vedtakene gjelder avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 b. Denne hjemmelen fremgår ikke tydelig i noen av vedtakene.

l 7 av de 8 vedtakene som krever begrunnelse er ikke den gitte begrunnelsen i tråd med kravene ovenfor, spesielt vises det her til at begrunnelsen som gis synes å være standardisert og det fremgår ikke hvorfor kommunen mener at vilkårene for å motta avlastning i sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 b ikke er oppfylte.

Manglende begrunnelse for kommunens avgjørelser medfører at de som søker på tjenester potensielt ikke forstår hvorfor søknaden avslås helt eller delvis. Det er da en risiko for at retten til å klage ikke vil fungere som tiltenkt, fordi søkerne ikke vet hva de skal klage på.

2. Underretting om vedtaket- forvaltningsloven § 27.

l 15 av 20 saker er det den pleietrengende, og ikke omsorgsyter (parten), som underrettes om vedtaket.

Ut over de kommenterte punktene er Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark av den oppfatning at saksbehandlingen i de oversendte sakene tilfredsstiller lovens krav innenfor det området tilsynet undersøkte. Vi ber kommunen merke seg kommentarene som er gitt ovenfor, og følge opp disse i saksbehandlingen av nye søknader om avlastning eller korttidsopphold.

Tilsynet er med dette avsluttet, og vi takker for godt samarbeid under gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen

Linda Kråkenes
seksjonsleder

Kristi Ingunn Aresvik Hals
rådgiver

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.