Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Innledning

Fylkesmannen i Finnmark har i 2012 valgt å føre tilsyn med kommunenes kompetanse til å identifisere og forebygge bruk av tvang, samt saksbehandle og gjennomføre tiltak med elementer av tvang. Vi har avgrenset tilsynet til å omfatte kommunens arbeid med å sikre tilstrekkelig kompetanse for forsvarlig utøvelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 og pasient- og brukerrettighetslovens kap 4A. Det er gjennomført tilsyn i 4 kommuner.

Fylkesmannens hjemmel for å føre tilsyn er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og lov om statlig tilsyn § 2. Tilsynet er gjennomføret som et sjølmeldingstilsyn der kommunene selv har besvart et spørreskjema tilpasset den enkelte kommune.

Tilsynene er en del av Fylkesmannens helhetlige arbeid rettet mot bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel9, som forkortes khol. kap. 9, og pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A, som forkortes pasrl. kap. 4A. Tilstrekkelig kompetanse er nødvendig for å sikre etisk og faglig forsvarlig regulering av tvang og makt, og dermed ivareta rettssikkerheten for brukerne.

Fylkesmannens målsetting med dette tilsynet er å kontrollere at lovkravene oppfylles. Det er også viktig for oss å dokumentere status i kommunene som grunnlag for utforming av videre kompetansetiltak. For kommunene håper vi at tilsynet skal føre til forbedring, læring og overføring av kunnskap mellom de forskjellige virksomhetene.

2. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble varslet den 20.07.2012.

Videre er tilsynet gjennomført ved åpningsmøte 11.09.12 og sluttmøte på telematikk 12.10.12. Undersøkelsen er gjennomført ved at den enkelte kommune har samlet aktuelle ledere for tjenestene som ytes til personer i sykehjem og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede. Disse har sittet sammen og fylt ut et elektronisk spørreskjema.

Tilsynet gjennomføres på bakgrunn av kravene til forsvarlig virksomhet og intern kontroll slik de følger av:

Helse- og omsorgstjenesteloven:

§ 4-1. Forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

c)        helse - og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og

d)         tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

§ 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet § 9-4. Krav til forebygging

Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. l tillegg til å tilrettelegge tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene i § 9-1 andre ledd, jf. også § 9-5 første ledd, plikter kommunen å gi nødvendig opplæring etter§ 8-1, herunder faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter kapitlet her.

Forskrift om internkontroll i helse-og sosialsektoren

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

c)         sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav

g)          utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen,

Myndighetskravene om tilstrekkelig kompetanse, forvarlighet og intern kontroll er generelle for kommunens helse- og omsorgstjeneste. l dette tilsynet har vi avgrenset vårt fokus til å gjelde kompetanse knyttet til khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A i tjenestene for psykisk utviklingshemmede og i sykehjem/institusjon.

3. Fakta

Rapportens faktadel er basert på kommunens tilbakemelding. Skjemaet er fylt ut for tre virksomheter, samt for Båtsfjord kommunes overordnede sikring av kompetansen i tjenestene. Tjenesten til psykisk utviklingshemmede har brukere med kroniske sykdommer der bruk av pasrl. kap. 4A kan bli aktuelt. De to sykehjemmene har ikke pasienter med psykisk utviklingshemming.

Båtsfjord kommune:

Kommunen utarbeider med bakgrunn i innmeldte behov fra seksjonene årlig kompetanseplan for helse- og omsorg. Dette er en bred plan for hele virksomheten, noe som gir fleksibilitet til å benytte gode kurs- opplæringstiltak som dukker opp.

Kommunen skaffer seg oversikt over at planlagte kompetansetiltak gjennomføres ved å innhente opplysninger over hvem som har deltatt på kurs/opplæring. Innhenting av opplysninger er et fast på punkt på seksjonsledermøter.

Nye/endrede kompetansebehov blir delvis sikret ved at ansatte deltar på opplæring når dette er praktisk mulig. Kommunen har ikke rutiner for å kartlegge og gjennomføre tiltak ved endring i kompetansebehov.

Kommunen har iverksatt tiltak for å overføre kompetanse mellom fagmiljøene som yter tjenester etter henholdsvis khol. kap.9 og pasrl. kap. 4A.

Kommunen etterspør ikke kompetanse på khol. kap.9 og pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

Tjenestene for psykisk utviklingshemmede:

Har ikke kartlagt behovet for kompetanse på khol. kap.9. Virksomheten har heller ikke kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A.

Det er utarbeidet kompetanseplan for avdelingen. Planen inneholder kompetansetiltak for khol. kap.9 og pasrl. kap. 4A. l tillegg har virksomheten opplæringsrutiner for begge regelverk.

Virksomheten har også utarbeidet individuelle opplæringsrutiner der det vektlegges at brukeren skal bestemme mest mulig selv.

Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. To ansatte har deltatt ved Fylkesmannens opplæring og to ansatte har deltatt i internt fagmøte om samtykkekompetanse.

Ansvaret for å fatte vedtak etter khol. kap.9 og pasrl. kap. 4A er lagt til seksjonsleder i tjenesten for psykisk utviklingshemmede, vedkommende skal være vernepleier/sykepleier.

Sykestua:

Har ikke kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A.

Det er utarbeidet kompetanseplan for avdelingen.

Virksomheten har også utarbeidet opplæringsrutiner der det vektlegges at tjenestene skal mottas frivillig og at pasientens integritet skal ivaretas. Det informeres om at tvang krever vedtak, faglige vurderinger og dokumentasjon.

Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. To ansatte har deltatt ved Fylkesmannens opplæring og åtte ansatte har deltatt i internt fagmøte om samtykkekompetanse.

Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til seksjonsleder og/eller tilsynslege. Vedkommende skal være sykepleierllege/spesialsykepleier.

Fjellheimen:

Har delvis kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A. Dette følger av virksomhetens pågående arbeid med demensomsorgens ABC som synliggjør ansattes kompetansenivå.

Det er utarbeidet kompetanseplan for avdelingen.

Virksomheten har også opplæringsrutiner og opplæring gjennom demensomsorgens ABC. Videre vektlegges at tjenestene skal mottas frivillig og at pasientens integritet skal ivaretas. Det informeres om at tvang krever vedtak, faglige vurderinger og dokumentasjon.

Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. To ansatte har deltatt ved Fylkesmannens opplæring og fire ansatte har deltatt i internt fagmøte om samtykkekompetanse. Ved konferansen rett til fravær av tvang; en deltager.12 personer deltar i Eldreomsorgens ABC. Dette undervisningsprogrammet omfatter opplæring i lover, regler og praksis ved bruk av tvang.

Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til seksjonsleder, gjerne sammen med tilsynslege. Kompetansekravet er hjelpepleier.

Med bakgrunn i dette konkluderer Fylkesmannen med følgende:

4. Funn

Det er ved tilsynet ikke påpekt avvik, det vil si manglende oppfyllelse av lov eller forskrift.

Vi har derimot gitt en merknad, det vil si forhold der vi mener det er grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Merknad:

Fylkesmannen vurderer at kommunens internkontroll bør forbedres på følgende områder:

Kommunen bør kartlegge kompetanse - og manglende kompetanse - i virksomhetene i forhold til pasrl. kap. 4A og khol. kap. 9, slik at kommunen sikrer seg grunnlag for systematisk planlegging og opplæring.

Kommunen bør utvikle rutiner for å avdekke og imøtekomme nye/endrede kompetansebehov på disse områdene.

5. Deltagere

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Øyvind Hauken

Rådmann

 

X

Anne Marte Libakken

Helse- og omsorgssjef

X

X

Rita Nilsen

Pleie-,rehabiliterings og omsorgsleder

X

 

Påivi Valli

Seksjonleder sykestua

X

X

Britt Eriksen

Seksjonsleder bolig for funksjonshemmete

X

X

Ved utfylling av skjemaet deltok personell fra Fjellheimen, demensavdelingen.

Fylkesmannens revisjonsgruppe:
Fylkeslege Karin Straume
Seniorrådgiver Vera Meyer
Rådgiver Linda Njarga
Seniorrådgiver Gry Bogetun
Seksjonsleder Linda Kråkenes