Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Innledning

Fylkesmannen i Finnmark har i 2012 valgt å føre tilsyn med kommunenes kompetanse til å identifisere og forebygge bruk av tvang, samt saksbehandle og gjennomføre tiltak med elementer av tvang. Vi har avgrenset tilsynet til å omfatte kommunens arbeid med å sikre tilstrekkelig kompetanse for forsvarlig utøvelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens kap 9 og pasient- og brukerrettighetslovens kap 4A.

Det er gjennomført tilsyn i 4 kommuner.

Fylkesmannens hjemmel for å føre tilsyn er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og lov om statlig tilsyn § 2. Tilsynet er gjennomføret som et sjølmeldingstilsyn der kommunene selv har besvart et spørreskjema tilpasset den enkelte kommune.

Tilsynene er en del av Fylkesmannens helhetlige arbeid rettet mot bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, som forkortes khol. kap. 9, og pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A, som forkortes pasrl. kap. 4A. Tilstrekkelig kompetanse er nødvendig for å sikre etisk og faglig forsvarlig regulering av tvang og makt, og dermed ivareta rettssikkerheten for brukerne.

Fylkesmannens målsetting med dette tilsynet er å kontrollere at lovkravene oppfylles. Det er også viktig for oss å dokumentere status i kommunene som grunnlag for utforming av videre kompetansetiltak. For kommunene håper vi at tilsynet skal føre til forbedring, læring og overføring av kunnskap mellom de forskjellige virksomhetene.

2. Gjennomføring

Tilsynet ble varslet den 20.07.12. Videre er tilsynet gjennomført ved åpningsmøte 13.09.12 og sluttmøte på telematikk 05.10.12. Undersøkelsen er gjennomført ved at den enkelte kommune har samlet aktuelle ledere for tjenestene som ytes til personer i sykehjem og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede. Disse har sittet sammen og fylt ut et elektronisk spørreskjema.

Tilsynet gjennomføres på bakgrunn av myndighetskravene til forsvarlig virksomhet og intern kontroll slik de følger av:

Helse- og omsorgstjenesteloven:

§ 4-1. Forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

c) helse - og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og

d) tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

§ 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

§ 9-4. Krav til forebygging

Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. I tillegg til å tilrettelegge tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene i § 9-1 andre ledd, jf. også § 9-5 første ledd, plikter kommunen å gi nødvendig opplæring etter § 8-1, herunder faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter kapitlet her.

Forskrift om internkontroll i helse-og sosialtjenesten :

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen

Myndighetskravene om tilstrekkelig kompetanse, forvarlighet og intern kontroll er generelle for kommunens helse- og omsorgstjeneste. I dette tilsynet har vi avgrenset vårt fokus til å gjelde kompetanse knyttet til khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A i tjenestene for psykisk utviklingshemmede og i sykehjem/institusjon.

3. Fakta

Rapportens faktadel er basert på kommunens tilbakemelding. Skjemaet er fylt ut for fire virksomheter, samt Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune overordnede sikring av kompetansen i tjenestene. Tjenesten til psykisk utviklingshemmede har brukere med kroniske sykdommer der bruk av pasrl. kap. 4A kan bli aktuelt. De tre andre virksomhetene har ikke pasienter med psykisk utviklingshemming.

Fordi dette tilsynet bygger på selvrapportering finner vi det riktig å gjengi alle de fakta kommunen har rapportert.

Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune:

 • Kommunen sikrer delvis at planlagte kompetansetiltak gjennomføres.
 • Kommunen beskriver selv at dette i forhold til khol. kap. 9 ivaretas gjennom veiledning og dialog med Fylkesmannen og habiliteringstjenesten i Finnmark. Dette er prioritert på grunn av tjenestemottaker som har vedtak etter khol. kap. 9.
 • På grunn av kapasitetsproblemer er det ikke iverksatt tilsvarende tiltak for pasrl. kap. 4A. Dette regelverket inngår heller ikke i sykehjemmets rutiner for intern kontroll.
 • Kommunens har delvis oversikt over at planlagte kompetansetiltak gjennomføres ved at oversikt over innvilgede søknader om kompetansemidler med påfølgende krav om rapportering etter utdannelse/kurs. Dette er også et fast etterspurt punkt i møter.
 • Helhetlig oversikt mangler på grunn av kommunens økonomiske situasjon, få øremerkede midler budsjettert og gjennomtrekk av personell/høyt antall vikarer. Deltagelse på kurs prioriteres bare når kursene ikke påfører kommunen utgifter (gratis kurs).
 • Kommunen har krysset av for at nye endrede kompetansebehov ikke sikres, men oppgir samtidig at det blir gjennomført. Det foreligger ikke skriftlige rutiner/ overordnede planer for dette.
 • Kommunen har iverksatt tiltak for å overføre kompetanse mellom fagmiljøene; khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A

Goalseluodda og Gahkkocorru:

 • Virksomheten har kartlagt behovet for kompetanse på khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A
 • Det er utarbeidet kompetanseplan både for avdelingen og for enheten. Planen inneholder kompetansetiltak for khol. kap. 9, planen inneholder ikke tiltak for pasrl. kap. 4A
 • I tillegg har virksomheten opplæringsperm med interne rutiner, systematisk praksisveiledning etter khol. kap. 9. Det opplyses også om at det er utpekt hovedansvarlig for vedtak.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A
 • Tiltakene er kurs i regi av Fylkesmannen med 30 deltagere og tre ansatte deltagere på konferanse Rett til fravær av tvang. Det er også gjennomført intern kursing og veiledning.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter khol. kap. 9 er lagt til fagansvarlig ansvarlig/miljøterapeut (sosionom), fagansvarlig/vernepleier. Vedkommende skal ha høgskoleutdanning, (sosialfaglig eller pedagogisk) helsefaglig bakgrunn. Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til fagansvarlig vernepleier. Vedkommende skal ha helsefaglig høgskoleutdanning.
 • Virksomheten etterspør kompetanse på khol. kap. 9 ved nyansettelser men etterspør ikke kompetanse på pasrl. kap. 4A

Sykehjemmet:

 • Har kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A
 • Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for avdelingen.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. Tiltakene som beskrives er e-læring og veiledning.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til lege/sykepleier.
 • Vedkommende skal ha lege/sykepleierkompetanse i samarbeid med den som kjenner pasienten best.
 • Virksomheten etterspør kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

Alleanan Orahat/Bokollektivet:

 • Har ikke kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A
 • Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for avdelingen.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. 4 ansatte har deltatt på kurs i regi av Fylkesmannen.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til fagansvarlig sykepleier i samarbeid med lege. Vedkommende skal ha helsefaglig høgskoleutdanning.
 • Virksomheten etterspør kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

Masi bo- og servicesenter:

 • Har ikke kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A.
 • Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for avdelingen.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. Ingen ansatte har deltatt på kurs. 3 ansatte går på helsefagutdanning.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til fagansvarlig sykepleier i samarbeid med lege. Vedkommende skal ha helsefaglig høgskoleutdanning.
 • Virksomheten etterspør kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

På dette grunnlaget har Fylkesmannen konkludert med følgende:

4. Funn

Det er ved tilsynet påpekt ett avvik, det vil si manglende oppfyllelse av lov eller forskrift.

Avviket:

 • Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommunes styring sikrer ikke tilstrekkelig kompetanse til forsvarlig tjenesteutøvelse etter Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A i alle virksomhetene.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Myndighetskravet følger av helse- og omsorgstjenestelovens §§ 4-1, bokstav d, jf 4- 2, jf forskrift om internkontroll § 4, bokstav c, f og g.

Avviket bygger på følgende fakta:

Kommunen:

 • Kommunen iverksetter ikke kompetansehevende tiltak ved nye/endrede kompetansebehov i forhold til pasrl. kap. 4A
 • Ikke alle virksomhetene kartlegger kompetansebehovet i forhold til pasrl. kap. 4A. Det utarbeides heller ikke kompetanseplaner for pasrl. kap 4A i virksomhetene.

5. Deltakere ved tilsynet

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteSluttmøte

Anne-Marie Gaino

Ass.rådmann

x

X

Runar Hals Bjelland

Kommuneoverlege

x

X

Sara-Kristine Loso

Enhetsleder hjemmetjenesten

x

 

Britt Kirsti Johansen

Enhetsleder sykehjem

x

X

Kirsten Karen Bals

Enhetsleder helse

x

X

Klemet Hætta

Ordfører

X

 

Alona Chello

Fagansvarlig PU

x

 

Inga Britt Siri

Fagansvarlig hjemmetjenesten

x

X

Kari Johannesen

Sykepleier sykestua

x

X

Fylkesmannens revisjonsgruppe: Fylkeslege Karin Straume Seniorrådgiver Vera Meyer Rådgiver Linda Njarga Seniorrådgiver Gry Bogetun Seksjonsleder Linda Kråkenes