Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet har undersøkt følgende tema:

 • Kommunen skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige som har behov for det, jf helse- og omsorgstjeneste/oven § 3-1, jf § 3-4 og§ 4-1.
 • Kommunen skal sikre stabilitet og kontinuitet i tjenestene, jf helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1.

Det ble ikke avdekket mangler ved internkontrollen som hadde medført/kunne ha medført brudd på helse- og omsorgslovgivningen i dette tilsynet. Det ble heller ikke gitt merknad, men enkelte forbedringsområder ble drøftet med kommunen under sluttmøtet.

Dato:

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Tyra Mannsverk
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Måsøy kommune i perioden 22.02.12-15.06.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2. Med hjemmel i lov om sosiale tjenester i Nav er Fylkesmannen gitt myndighet til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter lovens kapittel 4.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Måsøy kommune har rundt 1250 innbyggere, hvor de fleste er bosatt i kommunesenteret Havøysund. Den øvrige befolkningen er bosatt i mindre samfunn både på fastlandet, og på øyer uten veiforbindelse.

Måsøy kommune er organisert i en tre nivå modell, med rådmann, helse- og omsorgsleder og enhetsledere for ulike avdelinger innen helse- og omsorgsområdet.

Tjenester til rusmiddelavhengige ytes primært av psykiatrisk enhet som er organisert under hjemmetjenesten l hjemmesykepleien, Nav og legetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.02.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 23.04.12.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.04.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Rusmiddelavhengige har et antatt underforbruk av helse- og omsorgstjenester. Behovet for tjenester kan likevel være stort, og det er av avgjørende betydning for rehabiliteringsarbeidet at tjenestene henger sammen og utøves koordinert.

Videre er dette en sterkt stigmatisert brukergruppe som har vanskelig for å nå frem i systemene, og som ikke alltid krever sine rettigheter oppfylt. Fylkesmannen i Finnmark finner det derfor viktig å undersøke om kommunen ivaretar sentrale plikter i tjenesteytingen overfor rusmiddelavhengige.

Stabilitet, samarbeid og koordinering er avgjørende for å yte forsvarlige tjenester til denne brukergruppen. Dette krever bevisst styring fra ledelsen.

På dette tilsynet var formålet å undersøke om kommunen sikret og samordnet helse- og omsorgstjenester til voksne med rusmiddelavhengighet, avgrenset til følgende to tema:

 1. Kommunen skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige som har behov for det, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, Jf§ 3-4 og§ 4-1.

  Kommunen må derfor kunne gjøre rede for hvilket system som er etablert for samhandling og samordning mellom de ulike kommunale instansene med ansvar for tjenester til rusmiddelavhengige. Som en del av dette blir det stilt krav til at det er etablert et system som sikrer arbeidet med individuell plan (koordinerende enhet), og at kommunen jobber med samordning og samhandling mellom de ulike deltjenestene selv om brukeren av forskjellige grunner ikke ønsker individuell plan.
 2. Kommunen skal sikre stabilitet og kontinuitet i tjenestene, jf helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1.

  Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den sikrer stabilitet og kontinuitet slik at tildelte tjenester ytes og at koordineringen av tjenestetilbudet ivaretas, også ved skifte av personell, ved permisjoner, i ferier og lignende.

5. Funn

Det ble ikke avdekket mangler ved internkontrollen som hadde medført/kunne ha medført brudd på helse- og omsorgslovgivningen i dette tilsynet. Det ble heller ikke gitt merknad, men enkelte forbedringsområder ble drøftet med kommunen under sluttmøtet.

6. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelser
 • Tjenestebeskrivelse rus/psykisk helsetjenesten
 • Tjenestebeskrivelse koordinerende enhet
 • Oversikt over møtestruktur og ulike samarbeidsfora
 • Utdrag fra arbeidet med "prosjekt implementering av samhandlingsreformen"
 • Samarbeidsavtale med DPS Vest-Finnmark
 • Samarbeidsrutiner med tannhelsetjenesten
 • Rutiner for koordinerende enhet og individuell plan (hentet fra nettsiden til kommunen)

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Lokal samarbeidsavtale Nav-kommune
 • Årsmelding
 • Delegasjon
 • 10 saksmapper/journaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 22.2.12 - Varsel om tilsyn
 • 15.03.12- Mottatt dokumentasjon
 • 18.04.12- Oversendelse av program for tilsynsdagene
 • Diverse korrespondanse med kommunens kontaktperson i forbindelse med dokumentinnhenting, planlegging og gjennomføring av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tyra Mannsverk, seniorrådgiver, Kristi Hals, rådgiver, Geir Åge Bendiksen, seniorrådgiver, Tom Olav Stavseth, rådgiver