Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Innledning

Fylkesmannen i Finnmark har i 2012 valgt å føre tilsyn med kommunenes kompetanse til å identifisere og forebygge bruk av tvang, samt saksbehandle og gjennomføre tiltak med elementer av tvang. Vi har avgrenset tilsynet til å omfatte kommunens arbeid med å sikre tilstrekkelig kompetanse for forsvarlig utøvelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 og pasient- og brukerrettighetslovens kap 4A. Det er gjennomført tilsyn i 4 kommuner.

Fylkesmannens hjemmel for å føre tilsyn er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og lov om statlig tilsyn § 2. Tilsynet er gjennomføret som et sjølmeldingstilsyn der kommunene selv har besvart et spørreskjema tilpasset den enkelte kommune.

Tilsynene er en del av Fylkesmannens helhetlige arbeid rettet mot bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, som forkortes khol. kap. 9, og pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A, som forkortes pasrl. kap. 4A. Tilstrekkelig kompetanse er nødvendig for å sikre etisk og faglig forsvarlig regulering av tvang og makt, og dermed ivareta rettssikkerheten for brukerne.

Fylkesmannens målsetting med dette tilsynet er å kontrollere at lovkravene oppfylles. Det er ogsе viktig for oss å dokumentere status i kommunene som grunnlag for utforming av videre kompetansetiltak. For kommunene hеper vi at tilsynet skal føre til forbedring, læring og overføring av kunnskap mellom de forskjellige virksomhetene.

2. Gjennomføring

Tilsynet ble varslet den 20.07.2012. Videre er tilsynet gjennomført ved åpningsmøte den 10.9.12 og sluttmøte pе telematikk 05.10.12. Undersøkelsen er gjennomført ved at den enkelte kommune har samlet aktuelle ledere for tjenestene som ytes til personer i sykehjem og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede. Disse har sittet sammen og fylt ut et elektronisk spørreskjema.

Tilsynet gjennomføres pе bakgrunn av myndighetskravene til forsvarlig virksomhet og intern kontroll slik de følger av:

Helse- ogomsorgstjenesteloven:

§ 4-1. Forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

c) helse - og omsorgstjenesten og personell som utfшrer tjenestene blir i stand til е overholde sine lovpеlagte plikter og

d) tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

§ 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

§ 9-4. Krav til forebygging

Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. I tillegg til å tilrettelegge tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene i § 9-1 andre ledd, jf. også § 9-5 første ledd, plikter kommunen å gi nødvendig opplæring etter § 8-1, herunder faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter kapitlet her.

Forskriftominternkontroll i helse- og sosialtjenesten:

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll

f) skaffe oversikt over omrеder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel pе oppfyllelse av myndighetskrav

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen

Myndighetskravene om tilstrekkelig kompetanse, forvarlighet og intern kontroll er generelle for kommunens helse- og omsorgstjeneste. I dette tilsynet har vi avgrenset vеrt fokus til е gjelde kompetanse knyttet til khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A i tjenestene for psykisk utviklingshemmede og i sykehjem/institusjon.

3. Fakta

Rapportens faktadel er basert pе kommunens tilbakemelding. Skjemaet er fylt ut for tre virksomheter, samt for Porsanger kommunes overordnede sikring av kompetansen i tjenestene. Tjenesten til psykisk utviklingshemmede har brukere med kroniske sykdommer der bruk av pasrl. kap. 4A kan bli aktuelt. De to sykehjemmene har ikke pasienter med psykisk utviklingshemming.

Porsanger kommune:

 • Kommunens kompetansehevingsplan for 2012 omfatter ikke tiltak i forhold til khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A. Kommunen beskriver samtidig at den skaffer seg oversikt ved at fagansvarlige i avdelingene melder om gjennomførte kurs og antall deltakere. Dette gjøres ved slutten av hvert еr.
 • Kommunen sikrer ikke at det iverksettes forbedringstiltak ved nye/endrede kompetansebehov. Årsaken oppgis å være stramt budsjett.
 • Kommunen har ikke iverksatt tiltak for å overføre kompetanse mellom fagmiljøene som yter tjenester etter henholdsvis khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A.

Tjenestene for psykisk utviklingshemmede:

 • Har ikke kartlagt systematisk, men har delvis oversikt over behovet for kompetanse pе khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A.
 • I forhold til khol. kap. 9 vet virksomheten omtrentlig hvilken kunnskap den enkelte har og beskriver ogsе at khol. kap. 9, ved usikkerhet, diskuteres mye i personalgruppa. Dette er ikke satt i et system.
 • Virksomheten har ikke utarbeidet kompetanseplan eller iverksatt tiltak for е sikre utшvende personell tilstrekkelig kompetanse pе khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A.
 • Ansvaret for е fatte vedtak etter khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A er lagt til fagansvarlig/fast personell med helsefaglig bakgrunn.
 • Virksomheten etterspшr ikke kompetanse pе khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A ved nyansettelse.

Porsangerhelsetun:

 • Har ikke oversikt over behovet for kompetanse pе pasrl. kap. 4A. Enkeltsituasjoner der en vurderer hvordan bruk av tvang skal unngеs, diskuteres mye i personalgruppen.
 • Virksomheten har ikke utarbeidet kompetanseplan eller iverksatt tiltak for е sikre utшvende personell tilstrekkelig kompetanse pе pasrl. kap. 4A.
 • Ansvaret for е fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til fagansvarlig, ansvarshavende sykepleier/fast personell med sykepleierfaglig bakgrunn.
 • Virksomheten etterspшr ikke kompetanse pе pasrl. kap. 4A ved nyansettelse.

Solbrеttaldershjem:

 • Har ikke oversikt over behovet for kompetanse pе pasrl. kap. 4A. Enkeltsituasjoner der en vurderer hvordan bruk av tvang skal unngеs, diskuteres mye i personalgruppen.
 • Virksomheten har ikke utarbeidet kompetanseplan eller iverksatt tiltak for е sikre utшvende personell tilstrekkelig kompetanse pе pasrl. kap 4A.
 • Ansvaret for е fatte vedtak etter pasrl. kap 4A er lagt til avdelingssykepleier/ tilsynslege/ hjelpepleier.
 • Virksomheten etterspør ikke kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelse.

På dette grunnlag konkluderer Fylkesmannen med følgende:

4. Funn

Det er ved tilsynet pеpekt et avvik, det vil si manglende oppfyllelse av lov eller forskrift.

Avviket:

 • Porsanger kommunes styring sikrer ikke tilstrekkelig kompetanse til forsvarlig tjenesteutøvelse etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 og Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Myndighetskravet følger av helse- og omsorgstjenestelovens §§ 9-4, 4-1, bokstav c og d, jf 4-2, jf forskrift om internkontroll § 4, bokstav c, f og g.

Avviket bygger pе følgende fakta:

Kommunen:

Verken kommunens overordnete kompetansehevingsplan eller virksomhetenes delplaner inneholder tiltak rettet mot kompetanse for utøvelse av tjenester etter khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A

Det iverksettes ikke kompetansehevende tiltak ved nye/endrede kompetansebehov pе disse omrеdene.

Kommunensvirksomheter:

 • Ingen av de tilsynte virksomhetene har oversikt over behovet for kompetanse på khol. kap. 9 og/eller pasrl. kap. 4A.
 • Ingen av de tilsynte virksomhetene har utarbeidet planer for kompetanseheving pе khol. kap. 9 og/eller pasrl. kap. 4A.
 • Ingen av de tilsynte virksomhetene har gjennomført tiltak for å heve ansattes kompetanse pе khol. kap. 9 og/eller pasrl. kap. 4A.

5. Deltakere ved tilsynet

Fra kommunen har følgende deltatt i tilsynet:

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteSluttmøte

Gunnar Lillebo

Rеdmann

X

X

Therese Thomassen

Helse- og omsorgssjef

X

X

Kari Spangen

Leder tjenesten for utviklingshemmede

X

X

Elina Mikalsen

Leder for sykehjemmet

X

X

Mona Hellner

Leder for Porsanger helsetun

X

 

Arnulf Sandvik

Leder for Solbrеtt aldershjem

X

X

Arnhild Kеven

Avdelings sykepleier Solbrеtt aldershjem

X

X

Sigdis Olsen

Leder for hjemmetjenesten, konst pleie og omsorgsleder

 

X

Fylkesmannens revisjonsgruppe:

Fylkeslege Karin Straume
Seniorrådgiver Vera Meyer
Rådgiver Linda Njarga
Seniorrеdgiver Gry Bogetun
Seksjonsleder Linda Krеkenes