Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Innledning

Fylkesmannen i Finnmark har i 2012 valgt å føre tilsyn med kommunenes kompetanse til å identifisere og forebygge bruk av tvang, samt saksbehandle og gjennomføre tiltak med elementer av tvang. Vi har avgrenset tilsynet til å omfatte kommunens arbeid med å sikre tilstrekkelig kompetanse for forsvarlig utøvelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 og pasient- og brukerrettighetslovens kap 4A. Det er gjennomført tilsyn i 4 kommuner.

Fylkesmannens hjemmel for å føre tilsyn er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og lov om statlig tilsyn § 2. Tilsynet er gjennomføret som et sjølmeldingstilsyn der kommunene selv har besvart et spørreskjema tilpasset den enkelte kommune.

Tilsynene er en del av Fylkesmannens helhetlige arbeid rettet mot bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, som forkortes khol. kap. 9, og pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A, som forkortes pasrl. kap. 4A. Tilstrekkelig kompetanse er nødvendig for å sikre etisk og faglig forsvarlig regulering av tvang og makt, og dermed ivareta rettssikkerheten for brukerne.

Fylkesmannens målsetting med dette tilsynet er å kontrollere at lovkravene oppfylles. Det er også viktig for oss å dokumentere status i kommunene som grunnlag for utforming av videre kompetansetiltak. For kommunene håper vi at tilsynet skal føre til forbedring, læring og overføring av kunnskap mellom de forskjellige virksomhetene.

2. Gjennomføring

Tilsynet ble varslet den 20.07.2012. Videre er tilsynet gjennomført ved åpningsmøte 12.9.12 og sluttmøte på telematikk 08.10.12. Undersøkelsen er gjennomført ved at den enkelte kommune har samlet aktuelle ledere for tjenestene som ytes til personer i sykehjem og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede. Disse har sittet sammen og fylt ut et elektronisk spørreskjema.

Tilsynet gjennomføres på bakgrunn av myndighetskravene til forsvarlig virksomhet og intern kontroll slik de følger av:

Helse-ogomsorgstjenesteloven:

§ 4-1. Forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

c) helse - og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og

d) tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

§ 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

§ 9-4. Krav til forebygging

Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. I tillegg til å tilrettelegge tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene i § 9-1 andre ledd, jf. også § 9-5 første ledd, plikter kommunen å gi nødvendig opplæring etter § 8-1, herunder faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter kapitlet her.

Forskrift om internkontroll:

Internkontrol l innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen,

Myndighetskravene om tilstrekkelig kompetanse, forvarlighet og intern kontroll er generelle for kommunens helse- og omsorgstjeneste. I dette tilsynet har vi avgrenset vårt fokus til å gjelde kompetanse knyttet til khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A i tjenestene for psykisk utviklingshemmede og i sykehjem/institusjon.

3. Fakta

Rapportens faktadel er basert på kommunens tilbakemelding. Skjemaet er fylt ut for fire virksomheter, samt Tana kommunes overordnede sikring av kompetansen i tjenestene. Tjenesten til psykisk utviklingshemmede har brukere med kroniske sykdommer der bruk av pasrl. kap. 4A kan bli aktuelt. Ett av de tre sykehjemmene har pasienter med psykisk utviklingshemming.

Fordi dette tilsynet bygger på selvrapportering finner vi det riktig å gjengi alle de fakta kommunen har rapportert.

Tana kommune:

 • Kommunen har en overordnet, generell plan som ikke omfatter kompetanse på de etterspurte områdene. Pleie- og omsorgsavdelingen (PLO) jobber med strategisk kompetanseplan.
 • Kommunens skaffer seg delvis oversikt over gjennomførte kompetansetiltak ved at kurstemaer gjennomgås på personalmøter/rapportmøter. PLO har jevnlige interne gjennomganger ihht. interne kompetansetiltak. Kommunens oversikt viser at 20 ansatte fra de tilsynte virksomhetene har deltatt ved Fylkesmannens opplæring i pasrl. kap 4A i 2010.
 • Kommunen sikrer ikke at det blir iverksatt forbedringstiltak ved nye/endrede kompetansebehov. Kommunen beskriver at det blir drøftet på ledermøter, men at det sjelden fører til konkret handling.
 • Kommunen har ikke iverksatt tiltak for å overføre kompetanse mellom fagmiljøene som yter tjenester etter khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A.

Botjenestenforpersonermedpsykiskutviklingshemmingogpsykiskelidelser:

 • Virksomheten har krysset for ”delvis kartlagt” ved at individuelle behov for opplæring må kartlegges gjennom medarbeidersamtaler. De oppgir også behov for oppfriskningskurs og grunnleggende kurs for nyansatte.
 • Kompetansebehovet for pasrl. kap. 4A er kartlagt.
 • Kompetanseplan er påbegynt for khol. kap. 9. Det foreligger ikke plan for pasrl. kap. 4A.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter khol. kap. 9. Alle fast ansatte deltar i drøftinger om tvang på gruppemøter. Tretti ansatte har deltatt på fagdager med tema; forebygging av tvang.
 • Det er ikke gjennomført tiltak for å heve ansattes kompetanse etter pasrl. kap. 4A.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A er lagt til virksomhetsleder, vedkommende skal 3-årig høgskoleutdanning.
 • Virksomheten etterspør kompetanse på khol. kap. 9, men spør ikke tilsvarende for pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

Tanasykeavdeling:

 • Har gjennom møtevirksomhet skaffet delvis oversikt over behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A.
 • Virksomheten har krysset av for delvis utarbeidet plan, det fremgår samtidig at det ikke er utarbeidet skriftlige planer for kompetanseheving i 2012.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. Tiltakene som er gjennomført er at pasrl. kap. 4A har vært jevnlig tema på sykepleiermøter. Enkelte har hatt e-læring, en ansatt deltok ved konferansen Rett til fravær av tvang. En ansatt er med i fagnettverk pasrl. kap. 4A.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til sykepleiere/avdelingsleder/lege. Vedkommende skal minimum 3-årig høgskole.
 • Virksomheten etterspør ikke kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

Polmaksykehjem:

 • Har kartlagt behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A.
 • Det er utarbeidet kompetanseplan for enheten.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. Det er gitt kompetansehevning på møter ved gjennomgang og diskusjon rundt temaet. Lovverk og artikkel er gjort kjent/ tilgjengelig for personalet og det er opprettet egen fane/eget område for tvungen helsehjelp i virksomhetens journalprogram Profil. 10 ansatte har fått opplæring i å bruke dette.
 • Ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til virksomhetsleder.
 • Vedkommende skal ha 3 årig høgskoleutdanning.
 • Virksomheten etterspør ikke kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

Austertanaeldresenter:

 • Har skaffet seg oversikt over behovet for kompetanse på pasrl. kap. 4A. Videre beskrives at virksomheten skaffet seg delvis oversikt over khol. kap. 9 ved tilflytting av beboer med psykisk utviklingshemming. Det ble da gitt en overlapping med gjennomgang av lovteksten.
 • Virksomheten har krysset av for delvis utarbeidet plan for kompetanseheving ved at dette er diskutert på personalmøte. Det er plan om å tilrettelegge for e-læring i arbeidstiden. Pasrl. kap. 4A må tas jevnlig opp på personalmøter. Det er ikke utarbeidet plan for kompetanseheving på khol. kap. 9.
 • Virksomheten har gjennomført kompetansehevingstiltak etter pasrl. kap. 4A. ved at 4A er tema på personalmøte og deltakelse på kurs i regi av Fylkesmannen.
 • I forhold til kompetanse på khol. kap. 9 har virksomheten hatt dette som tema på personalmøte.
 • Det beskrives at ansvaret for å fatte vedtak etter pasrl. kap. 4A er lagt til soneleder.
 • Vedkommende skal ha 3-årig høgskoleutdanning.
 • Virksomheten etterspør ikke kompetanse på pasrl. kap. 4A ved nyansettelser.

4. Funn

Det er ved tilsynet påpekt ett avvik, det vil si manglende oppfyllelse av lov eller forskrift.

Avviket:

 • Tana kommunes styring sikrer ikke tilstrekkelig kompetanse til forsvarlig tjenesteutøvelse etter Helse-og omsorgstjenesteloven kap.9 og Pasient - og brukerrettighetsloven kap 4A i alle virksomhetene.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Myndighetskravet følger av helse- og omsorgstjenestelovens §§ 9-4, 4-1, bokstav d, jf 4-2, jf forskrift om internkontroll § 4, bokstav c, f og g.

Avviket bygger på følgende fakta:

Kommunen:

 • Kommunens overordnete kompetansehevingsplan omhandler ikke kompetanse for utøvelse av tjenester etter khol. kap. 9 og pasrl. kap. 4A, og strategisk kompetanseplan for plo er ikke ferdigstilt.
 • Nye/endrede kompetansebehov blir ikke systematisk oppfanget slik at det kan iverksettes kompetansehevende tiltak.
 • Ikke alle virksomhetene kartlegger kompetanse og -behov. Ikke alle virksomhetene utarbeider planer når kompetansebehov foreligger.

Kommunensvirksomheter:

I tjenestene for psykisk utviklingshemmede sikres ikke at kompetansehevende tiltak iverksettes i forhold til identifisert kompetansebehov på pasrl. kap. 4A.

5. Deltakere ved tilsynet

Fra kommunen har følgende deltatt i tilsynet:

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteSluttmøte

Kjell Nilsen

Ass. rådmann

X

X

Aud Varsi

Rådmannens stab pleie- og omsorg

X

X

Solgunn Rasmussen

Virksomhetsleder avd. botjenester

X

X

Sigrunn Pedersen

Soneleder Austertana – institusjon og hjemmesykepleie

X

X

Anu Saari

Avd.leder sykeavdelingen

X

 

Tone Orvik Kollstrøm

Leder Polmak sykehjem

X

X

Siw Stranden

Sykepleierstudent siste år

X

X

Elisabeth Eriksen

Sykepleierstudent

 

X

Fylkesmannensrevisjonsgruppe: Fylkeslege Karin Straume Seniorrådgiver Vera Meyer Rådgiver Linda Njarga Seniorrådgiver Gry Bogetun Seksjonsleder Linda Kråkenes,