Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tema for tilsynet er hvordan kommunen etterlever helse- og omsorgstjenestelovens bestemmelser om tjenestetilbud til personer med utviklingshemming, herunder det å forebygge og å regulere bruk av tvang og makt overfor noen personer med utviklingshemming.

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om tjenestemottakere med utviklingshemming mottar et forsvarlig tjenestetilbud og om tjenestetilbudet blir endret i samsvar med endringer i bistandsbehov, uavhengig av rammebetingelser.
 • Om tjenesteutøvelsen overfor mennesker med utviklingshemming ikke innehar elementer av ulovlig tvang og makt.
 • Styring av og kontroll med tjenesteområdet.

Det ble avdekket ett avvik:

Alta kommunes styringssystem sikrer ikke at bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede blir regulert etter helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 i alle virksomheter/enheter.

Dato: 01.07.13

revisjonsleder: Gry Bogetun revisor:  Linda Njarga

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Alta kommune i perioden 10.02.13 – 01.07.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Revisjonen er initiert på bakgrunn av at kommunen har flere vedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens (khol.) kap.9, videre at det ytes tjenester etter disse bestemmelsene i to forskjellige sektorer i kommunen.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn etter lov om statlig tilsyn § 2, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Alta kommune har organisert sine helse- og omsorgstjenester under to forskjellige sektorer.

Helse- og sosialsektoren som består av tre avdelinger; helse, bistand- og omsorgsavdelingen. I helse- og sosialsektoren er det 11 enheter som yter tjenester til personer med utviklingshemming. Kommunen har fattet vedtak etter khol. kap. 9 overfor 3 personer.

Oppvekst- og kultursektoren som i hovedsak består av skole, barnehage, ungdommens hus og kultur. Avdeling barn- og unge ligger under oppvekst og kultur og består av helsesøster, barnevern, PP-tjeneste. I denne sektoren er det 1 enhet som yter tjenester til personer med utviklingshemming, og der er det ikke fattet noen formelle vedtak etter khol. kap. 9.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.02.13.

Åpningsmøte ble avholdt 18.03.13.

Intervjuer: 12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.03.13.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Om kommunen sikrer at tjenestemottakere med utviklingshemming mottar et forsvarlig tjenestetilbud, og om tjenestetilbudet blir endret i samsvar med endringer i bistandsbehov, uavhengig av rammebetingelser.
 • Om kommunen sikrer at tjenesteutøvelsen overfor mennesker med utviklingshemming ikke innehar elementer av ulovlig tvang og makt.
 • Om kommunen sikrer styring av og kontroll med tjenesteområdet.

5. Funn

Avvik:

Avvik:

Alta kommune har ikke et system som sikrer at bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede blir regulert etter helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 i alle virksomheter/enheter.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 4-1 og 4-2, jf kap 9, internkontrollforskriftens § 4.

Helsepersonellovens § 16.

Avviket bygger på følgende:

 • Opplæring etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 er ikke tilført tjenesteyterne i avdeling for barn- og unge.
 • Det foreligger ikke oppdaterte rutiner for å melde om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner i henhold til nytt regelverk i avdeling for barn og unge.
 • Det er avdekket bruk av tvang og makt i forhold til matsituasjoner og uhensiktsmessig atferd i ett tjenestetilbud i avdeling for barn og unge. Denne tvangen er ikke er regulert etter bestemmelsene i khol. kap. 9.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Fylkesmannens tilsyn med helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9. gjorde det nødvendig å tilsyne to sektorer/linjer fra kommunalledere til tjenestested som beskrevet i kap.2.

Helse- og sosial sektoren har en fagkonsulent i 50% stilling, og overordnet faglig ansvarlig er underlagt kommunalleder helse- og sosial.

Delegasjonsreglementet vi har mottatt, inneholder ikke delegasjon gitt til overordnet faglig ansvarlig etter khol. kap. 9. Tjenesten er omorganisert etter at delegasjonsvedtaket ble gjort, og nytt vedtak var ikke fattet på tilsynstidspunktet men er under revidering.

Fylkesmannen vurderer at virksomhetens styringssystem fungerer ulikt i de to linjene; helse- og sosial og oppvekst- og kultur.

I forhold til tjenesteområdene der det utøves tvang og makt, blir forskjellene tydelige i form av at helse- og sosial har et stort fagmiljø og en fagkonsulent med særskilt ansvar for opplæring og interne revisjoner. I oppvekst- og kultur kommer helse- og omsorgstjeneste- lovens kap. 9 til anvendelse ved ett tjenestested.

Overordnet faglig ansvarlig er underlagt kommunalleder helse- og sosial i styringslinja, noe som i praksis gir større nærhet til tjenestene som ytes i den linja.

Fylkesmannen vurderer at sektor for at helse- og sosialsektoren har høy kompetanse på internkontroll som styringssystem. Vi kan imidlertid ikke se at denne kompetansen er overført til avdeling for barn- og unge. Kompetansen som er etablert i helse- og sosialsektoren kan bidra til læring i hele kommunen.

7. Regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 4-1, 4-2, jf kap 9, interkontrollforskriftens § 4.
Helsepersonelloven § 16.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Kommunens oversendelse mottatt hos Fylkesmannen 27. og 28.02.13 og dokumentasjon knyttet til 2 stedlig tilsyn.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Per Prebensen

Kommunalleder, helse- og sosial

 

x

x

Siri Isaksen

Avdelingsleder, bistand

x

x

x

Inger Lise Borch

Tiltaksleder

x

x

x

Åse Vegge

Boleder

x

x

x

Gro Hege Ingvaldsen

Faglig ansvarlig/primærkontakt

x

x

x

Kristin Kleven

Hjelpepleier

x

x

x

Hege Østlyngen

Miljøterapeut

x

x

x

Tanja Holmen

Fagkonsulent kap. 9

x

x

x

Frode Øvrejord

Overordnet faglig ansvarlig

 

x

x

Svein O. Hansen

Leder, barn- og unge

x

x

 

Anita Prebensen

Fagansvarlig/rådgiver

 

x

x

Monica Thomassen

Faglig ansvarlig/daglig leder

 

x

 

Sissel Fjær

Faglig ansvarlig/primærkontakt

 

x

 

Irene Krogsti

Assistent

 

x

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Linda Njarga og Gry Bogetun