Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens arbeid med å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av Kvalifiseringsprogram, j.fr. Lov om sosiale tjenester i NAV.

Tilsynet konkluderte med at det ikke ble avdekket avvik under tilsynet med Hammerfest kommune.

Dato: 16.juli 2013

revisjonsleder Elisabeth M. Lamøy

revisor Tyra V. Mannsverk

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hammerfest kommune i perioden 25.02.-16.07.13. Grunnet streik innen flytrafikken i fylket, ble selve tilsynsbesøket utsatt fra 18.-19.apil til 7.-8. mai 2013.

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i NAV § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hammerfest kommune hadde pr. 2. juli 2012 i underkant av 10.000 innbyggere.
Hammerfest er en to nivå-kommune med rådmann som øverste ledelse og tre kommunalsjefer ansvarlige for ulike fagområder; barn og unge, kultur og samfunn, helse og omsorg.

NAV Hammerfest er organisert direkte under rådmannen, som dermed blir NAV-leders nærmeste overordnete. NAV-leder er leder både for statlige og kommunale tilsatte.
Hammerfest har lav arbeidsledighet og er en kommune i vekst.

NAV Hammerfest har fokus på oppfølging av brukere for å fremme overgangen til arbeid og aktivitet. Særlig har unge mellom 18-25 år vært prioritert mot tiltak for arbeidsmarkedet.
I prosjektperioden for kvalifiseringsprogrammet (KVP) skulle Hammerfest ha måltall på 18 deltakere. 21 brukere ble avklart for KVP i 2011, og kun to av disse er tilbake på økonomisk sosialhjelp. Kommunen vurderer derfor at KVP har dermed hatt god effekt hos dem.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.02.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.05.13.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 08.05.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Kvalifiseringsprogrammet er etablert som et tilbud for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold. Formålet med KVP er å bidra til at flere i denne målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.

Deltakelse i KVP er en rettighet dersom betingelsene hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (STL) § 29 er oppfylt. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking, og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

På dette tilsynet var formålet å undersøke om kommunen sikrer at de som har krav på det sikres deltakelse i KVP, avgrenset til følgende to tema:

1. Kommunen skal sikre forsvarlig tildeling av KVP

Kommunen må kunne gjøre rede for hvilke systemer som er etablert for at kvalifiserings­programmet er tilgjengelig for aktuelle brukere. For dem som fyller kravene til KVP, skal kommunen ha etablert systemer som sikrer at det foretas forsvarlig kartlegging i forkant av vurdering og beslutning om KVP.

2. Kommunen skal sikre forsvarlig gjennomføring av KVP

Kommunen må kunne gjøre rede for at programmene er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger (individuelt tilpasset), og at programmene inneholder arbeidsrettede tiltak, arbeidssøking og eventuelt andre tiltak som kan støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Videre skal kommunen redegjøre for om det sikres forsvarlig oppfølging av brukere som deltar i programmet, og at det foretas evaluering og justeringer underveis.

5. Funn

Tilsynet konkluderer med at Hammerfest kommune sørger for forsvarlig tildeling og gjennomføring av KVP til aktuelle brukere. Tilsynet avdekket således ingen avvik.

6. Regelverk

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i NAV (STL)

Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Beskrivelse av virksomheten, med oversikt over brukergrupper og saksmengde.
 • Samarbeidsavtale mellom Hammerfest kommune og NAV Finnmark fra 2008
 • Forslag til lokal samarbeidsavtale vedtak i kommunestyre 11.09.08
 • Organisasjonskart NAV Hammerfest
 • Oversikt over ansatte og ansvarsområder
 • Kompetanseplan 2010-2012
 • Rutiner i Kvalifiseringsprogrammet
 • Årsrapport for 2011
 • Målekort desember 2011-februar 2013
 • Liste over sosialhjelpsmottakere juni 2012- februar 2013
 • 21 vedtak om KVP med underdokumenter

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tilsynet ba om gjennomsyn av 11 komplette saksmapper for brukere tildelt kvalifiseringsprogram. Grunnet utsettelse av tilsynsbesøket ble disse tilsendt Fylkesmannen for gjennomsyn i forkant av besøket, og tilbakelevert 7. mai 2013.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn – 25.02.13
 • Mottatt etterspurt dokumentasjon – 12.03.13
 • Plan og program for gjennomføring av tilsynet – 11.04.13
 • Mottatt 11 brukermapper for gjennomsyn – 24.04.13
 • Telefonisk kontakt med NAV leder og kontaktperson på KVP

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Leif Vidar Olsen

Rådmann

X

X

X

Vigdis Holmgren Svendsen

NAV- leder

X

X

X

Turid Bakkeby

Veileder

X

X

X

Jørn A. Olsen

Veileder

X

X

 

Hilde C. Svendsen

KVP veileder

X

X

 

Ketil Hansen

Fagveileder sosial

X

X

 

Sølvi H. Isaksen

Veileder

X

Avlyst av tilsynet

X

 

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Elisabeth Munkebye Lamøy, rådgiver
Catharina Schjølberg, rådgiver
Tyra Veigård Mannsverk, seniorrådgiver

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Søk etter tilsynsrapporter

Søk