Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Den kommunale barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Tilsynet avdekket ingen avvik, og det ble ikke gitt noen merknader.

Dato: 15.04.2013

 

Søvi Arvola
revisjonsleder

Kristi Hals
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kautokeino kommune i perioden 21.01.2013 - 15.04.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kautokeino er en kommune med ca. 3000 innbyggere, ca. 2000 av dem er bosatt i bygda Kautokeino og ca. 400 i Maze mellom Kautokeino og Alta. Resten er spredt på 14 småbygder over hele kommunen. Rundt 85 - 90 % av kommunens innbyggere er samisktalende, og samisk og norsk er likestilt som forvaltningsspråk.

Kommunen er Norges største i areal og ligger lengst sør på Finnmarksvidda. Den grenser til Alta i nord, Karasjok i øst, Troms fylke i vest og Finland i sør.

Kommunen har en administrativ struktur der 11 enheter er direkte underlagt rådmann/ass.rådmann. Barneverntjenesten inngår i enhet for kultur og barnehager. Enheten omfatter også barnehager, PPT, folkebibliotek, kulturskole, aktivitetssenter for eldre og kulturarrangementer. Enheten ledes av enhetsleder, som er barneverntjenestens nærmeste administrative leder. Barneverntjenesten ledes av barnevernfaglig leder og har totalt 3 årsverk, inkludert fagleder og merkantilt personell.

Barneverntjenesten har strukturert samarbeid med ulike andre kommunale tjenester som skole, barnehager, helsestasjon, lege, PPT og kommunepsykolog. Ved behov samarbeider de og søker bistand fra bla. Bufetat, BUP og politiet. De har jevnlig veiledning fra Indre Finnmark familievernkontor.

 

Kommunen har for tiden oppfølgings- og kontrollansvar for ca. 15 fosterbarn. Dette gjelder både de som er plassert i Kautokeino og i tillegg de som er plassert i en annen kommune der Kautokeino har oppfølgings- og kontrollansvar for barna.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.01.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 05.03.2013.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 06.03.2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Statens helsetilsyn har i sitt landsomfattende tilsyn med barnvern valgt å ha fokus på kommunalt barnevern.

I 2013 skal Fylkesmannen undersøke den kommunale barnverntjenestens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem. Barneverntjenesten skal nøye og jevnlig følge utviklingen til barn som er plassert i fosterhjem. Team for tilsynet er:

Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet

Barnets medvirkning

Råd og veiledning til fosterforeldrene

Formåiet med tiisynet er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiitak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav.

5. Funn

Tilsynet avdekket ingen avvik, og det ble ikke gitt noen merknader.

6. Regelverk

FN's barnekonvensjon om barns rettigheter (FN's barnekonvensjon)

Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift om fosterhjem

Forskrifter om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Oversikt over ansatte i barneverntjenesten

Aktuelle dokumenter fra 17 klientmapper vedr. oppfølging og kontroll av fosterhjem

Div. beskrivelser av rutiner, strukturer og organisering av virksomheten sendt i brev av 20.02.2013 og 25.02.2013

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Perm; Rutiner for internkontroll, avviksrutiner, tilsyn/revisjon, årshjul og risikovurderinger

Perm; Rutiner for vold og overgrep

Perm; Barnevern

Stikkprøver i journalnotat i elektronisk saksbehandlingsprogram "Familia"

Annen dokumentasjon

Halvårsrapportering for 2. halvår 2012

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

Brev med varsel om tilsyn til kommunen datert 21.01.2013

Mottatt dokumentasjon fra kommunen datert 20.02.2013 og 25.02.2013

Brev med program for tilsynet til kommunen datert 26.02.2013

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Svanhild Camilla Utsi

Konst. barnevernfaglig leder

X

X

 

Britt Ørnebakk

Enhetsleder

X

X

X

June Brita Eira

Barnevernkonsulent

X

X

X

Anne-Marie Gaino

Ass. rådmann

X

   

Mikkel Ailo Gaup

Rådmann

 

X

X

X

           

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Sølvi Arvola
Rådgiver Kristi Hals
Seniorrådgiver Geir Åge Bendiksen