Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet har undersøkt hvordan kommunen gjennom systematisk styring sikrer følgende i oppfølgingen av barn i fosterhjem:

 • oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • barnets medvirkning
 • råd og veiledning til fosterforeldrene

Det ble ikke avdekket avvik i dette tilsynet.

Dato:

Sølvi Arvola
revisjonsleder

Geir Åge Bendiksen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Porsanger kommune i perioden 05.02.2013 - 16.05.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Porsanger kommune har i underkant av 4000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Barneverntjenesten er ledet av barnevernfaglig leder og har totalt fire stillingshjemler. Administrativt er barneverntjenesten underlagt forebyggende enhet under avdeling for helse og omsorg. Forebyggende enhet har en administrativ leder som er underlagt helse- og omsorgssjef.

Kommunen hadde på tilsynstidspunktet ca 20 barn plassert i fosterhjem.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.02.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 14.05.2013.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.05.2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Statens helsetilsyn har i sitt landsomfattende tilsyn med barnvern valgt å ha fokus på kommunalt barnevern.

Fylkesmannen skal i 2013 undersøke den kommunale barnverntjenestens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem. Barneverntjenesten skal nøye og jevnlig følge utviklingen til barn som er plassert i fosterhjem. Tema for tilsynet er:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Formålet med tilsynet er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barns situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav.

Det ble ikke avdekket avvik i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • FN’s barnekonvensjon om barns rettigheter (FN’s barnekonvensjon)
 • Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift om fosterhjem
 • Forskrifter om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt over møtestruktur internt i barneverntjenesten og med overordnede nivå i kommunen
 • Beskrivelse av barneverntjenestens rutiner for fosterhjemsarbeidet, herunder hvilke tiltak som er iverksatt for å forebygge, avdekke og rette opp svikt i tjenesteutøvelsen.
 • Oversikt over barn plassert i fosterhjem
 • 20 saksmapper

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Delegasjon
 • Tilleggsavtale til standard fosterhjemsavtale
 • Omsorgsplaner/arbeidsplaner/tiltaksplan for det enkelte barn
 • Oppdragsavtaler
 • Stikkprøver av intern møteprotokoll
 • Ny rutinemal for dokumentasjon av drøftinger og vurderinger knyttet til det enkelte barn
 • Årsmelding for helse og omsorgsavdelingen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 05.02.2013 – varsel om tilsyn
 • 01.03.2013 – mottatt dokumentasjon
 • 06.05.2013 – alle forespurte saksmapper mottatt. (noen overlevert tidligere)
 • 07.05.2013 – oversendelse av program for tilsynet
 • Diverse korrespondanse med kontaktperson og rådmann i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Karen Marie Joks

Barnevernfaglig leder

x

x

x

Ann Helen Blix Mørland

Barnevernkonsulent

x

x

x

Margoth Irene Thomassen

Barnevernkonsulent

x

x

x

Solveig Skarhol

Leder, forebyggende enhet

x

x

x

Therese Thomassen

Helse- og omsorgssjef

x

x

x

Gunnar Lillebo

Rådmann

x

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Sølvi Arvola Rådgiver Kristi Hals

Seniorrådgiver Geir Åge Bendiksen

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk