Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Hedmark

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Hedmark gjennomførte i perioden 05.02 – 14.08.08, tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Grue kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Det ble avdekket ett avvik og gitt en merknad under tilsynet.

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at alle utsatte barn får rett hjelp til rett tid fra barneverntjenesten.

Dato: 14.08.2008

Ellen Catherine Trosvik
revisjonsleder
Heidi Syverstad
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 05.02.2008 – 14.08.08 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Hedmark. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Grue kommune har et innbyggertall på 5078. Størsteparten av befolkningen bor langs Glomma eller i de nærmeste sidedalene. Kommunesenteret, Kirkenær, ligger langs Glomma, likeså tettstedene Namnå, Refset og Grinder. Grue er en del av Finnskogen og Svullrya er det største og mest utbygde tettstedet på den norske delen av Finnskogen.

Antall barn og unge i kommunen (0-17 år) utgjør 18.8 %. Av disse har 5 % barneverntiltak. Dette er 1.2 % høyere enn landsgjennomsnittet. Antallet sosialhjelpsmottakere er også høyere enn snittet i fylket og i landet for øvrig, og utgjør 6.3 mot henholdsvis 5.0 i fylket og 4.2 på landsbasis. Legedekningen i Grue oppleves stabil og god og er høyere enn landsgjennomsnittet med 10,1 per 10.000 innbyggere mot 9.0 for landet for øvrig.

Sosialtjenesten og barneverntjenesten er organisert under enhet for sosiale tjenester. Psykisk helse voksne, psykisk helse barn og tjenesten funksjonshemmede barn og unge, er organisert under enhet for helse og familie.

Kommunen har to samarbeidsfora rundt utsatte barn og unge:

 • Tverrfaglig team i enhet for helse- og familie, bestående av en fast og en utvidet gruppe. Faste personer er helsesøster, psykiatrisk konsulent for barn og unge og teamkoordinator for funksjonshemmede barn og unge. Utvidet gruppe består av lege, barnevern, skole og andre samarbeidspartnere etter behov.
 • Samordning av lokale forebyggende (SLT)

SLT arbeidet er organisert med 30% stilling som koordinator lagt til enhet for sosiale tjenester. Styringsgruppen er ledet av ordføreren og en tverrfaglig samarbeidsgruppe. Samarbeid mellom kommunen og lensmannen er en nøkkelfaktor i SLT. Satsningsområder til nå har vært rusproblemer og forebygging av rus knyttet opp mot festarrangementer, samt alternative tilbud til rus i form av dansekurs.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.02.2008.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 27.03.2008.

Åpningsmøte ble avholdt 21.05.2008.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet under tilsynet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22.05.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det undersøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring av individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet.

Avvik 1.

Grue kommune sikrer ikke at alle utsatte barn får rett hjelp til rett tid i barneverntjenesten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Barnevernloven §§ 4-3, jf 4-4, 4-5, 4-12 og 2-1, annet ledd og forskriften om internkontroll for barneverntjenesten

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Ved gjennomgang av saksmapper og i intervjuer fremkom det at barneverntjenesten i flere tilfeller iverksetter tiltak basert på andre kommunale tjenesters forslag til tiltak uten å foreta tilstrekkelige undersøkelser etter barnevernloven. Saksmappene inneholder lite dokumentasjon om innholdet i og resultater av undersøkelser.
 • I flere av saksmappene og gjennom intervjuene fremkom det at det rutinemessig ikke blir utarbeidet tiltaksplaner ved iverksetting av tiltak i barnevernet.
 • Ved intervjuer fremkom det at barneverntjenesten i flere saker ikke har evaluert om iverksatte tiltak er hensiktsmessige og virksomme eller om det er behov for korrigeringer/andre tiltak.
 • Det fremkom i intervjuer at barneverntjenesten ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til å evaluere/ korrigere alle tjenester i rett tid.
 • Kommunen mangler et internkontrollsystem som sikrer at tjenestene som iverksettes overfor barn og unge evalueres og eventuelt forbedres i henhold til barnevernloven.

Det ble i tillegg gitt en merknad under tilsynet.

Merknad 1

Kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder utarbeidelse av individuelle planer for barn som mottar tiltak fra ulike tjenester.

Observasjoner:

Kommunen har ikke rutiner som sikrer at det foretas vurderinger av om det er nødvendig å utarbeide individuell plan.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven – koml.)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Overordnet organisasjonskart
 • Samordning av tiltak og tjenester for barn og unge
 • Årsberetning Grue kommune 2007
 • Informasjon om SLT
 • Utskrift fra kommunestyrets behandling av analyse av sosial- og barneverntjenesten
 • Rapport av Kjell Dahl. Vedlegg til kommunestyresaken
 • Rapport av Einar Vetvik. Vedlegg til kommunestyresaken
 • Referater fra brukerråd for psykisk helse
 • Referater fra brukerråd for barn og unge
 • Invitasjon til brukerrådene. Dialogmøte vedrørende kommunens arbeid med økonomiplan
 • Skjemaer i forbindelse med overholdelse av frister, meldinger, undersøkelser og tiltak
 • Retningslinjer for behandling av søknad om sosialhjelp

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 20 saksmapper fra barnevernet
 • 5 journaler fra psykisk helse team barn
 • 5 journal fra psykisk helse team voksne
 • 9 saksmapper fra sosialtjenesten
 • 7 journaler fra helsestasjons / skolehelsetjenesten
 • 7 saksmapper fra tjenesten for funksjonshemmede barn og unge

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • Revisjonsvarsel datert 05.02.2008
 • Avtale om formøte datert den 14.03.2008
 • Dokumentasjon oversendt fra kommunen 11.04.2008
 • Brev herfra med program for dagen datert 21.04.2008

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kari Andreassen

Rådmann

x

Kjell-Ivar Pettersson

Enhetsleder sosial

x

x

x

Bodil Madshus

Teamkoord. Funksj.h. barn

x

x

x

Frøydis Kjensmo

Helsesøster

x

x

x

Elisabeth Damstuen

Fagleder barnevern

x

x

Terje Kristiansen

Kommunelege I

x

Gry Øvergård

Fagansv. Psyk team voksne

x

x

x

Gunn Iversen

Fagansv. Psyk team barn

x

x

x

Per O. Bukkemoen

Enhetsleder helse- og familie

x

x

x

Aarny S. Teien

sosialkonsulent

x

x

x

Inger Øieroset

Prosj. rus/SLT

x

x

x

Herdis Bragelien

Ordfører

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seksjonssjef / jurist Ellen Catherine Trosvik (revisjonsleder)
Rådgiver / jurist Heidi Syverstad
Rådgiver / barnevernspedagog Ida Kjerschow Harstad
Seniorrådgiver / psykolog Elisabeth Pettersson