Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Hedmark

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Kommunens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Samarbeidet mellom helsetjenesten og barneverntjenesten i forhold til å fange opp, undersøke/utrede og følge opp og følge opp utsatte barn i førskolealder(0-6 år).
 • Samarbeidet mellom barnevernet og sosialtjenesten ved overgang fra barnevern til sosialtjenesten ved 18- 23 års alder(ettervern).

Det ble ikke funnet avvik.

Det ble funnet to merknader:

Merknad 1

Kommunen har et sårbart internkontrollsystem, særlig i forhold til avvikshåndtering.

Kommunen bør revidere dette.

Merknad 2

Barneverntjenesten har et forbedringspotensiale i forhold til å vurdere å gi saksopplysninger til helsestasjonen når dette fremmer barneverntjenestens oppgaver. Særlig gjelder dette i de saker der partene ikke samtykker.

Dato: 18.06.09

Ida Kjerschow Harstad
revisjonsleder
Ellen Catherine Trosvik
revisor

 

 

Arne Throndsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Folldal kommune i perioden 05.03.09- 18.06.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6, og med barneverntjenesten etter barnevernloven § 2-3. Helsetilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter kommunehelsetjenesteloven § 6-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Trysil kommune hadde per 01.01.09, 6749 innbyggere. Andelen barn og unge i kommunen er på 22 %, og av disse mottar 3 % barneverntiltak. 1 2008 mottok 3,1 % av befolkningen sosialhjelp. Antall legeårsverk per 1000 innbyggere lå i 2008 på 0,8, og er under gjennomsnittet for fylket. Antall årsverk på helsestasjonen per 1000 barn under 6 år var på 10,3 der fylkesgjennomsnittet er på 8,2. Kommunens budsjett viser forholdsvis god økonomisk bæreevne i forhold til antall innbyggere, men utgiftene til helse og sosialomsorg ligger over gjennomsnittet for fylket.

Trysil kommune er organisert med 10 virksomhetsområder under rådmannen og hans stab. Helsestasjonen er underlagt virksomheten for helse og hjemmebaserte tjenester. Tjenesten har en virksomhetsleder som er øvrig ansvarlig, og ledende helsesøstrer som faglig ansvarlig. Sosial- og barneverntjenesten har felles virksomhetsleder, men barneverntjenesten har i tillegg egen faglig ansvarlig leder som også fungerer som nestleder for virksomhetslederen. Nav Trysil har delt ledelse i forhold til kommunale og statlige oppgaver.

Av samarbeid på tvers rundt barn- og unge fra 0-18 år, har kommunen et BUP- team som møtes omtrent annenhver måned, de har et Byggende team som innehar et tverretatlig team, og et samarbeidsteam mellom helsestasjon, familieterapeut og barnevernet.

I tillegg har kommunen et småbarnsteam og et skoleteam.

Trysil kommune utreder for øvrig mulighet for samordning av tjenester til barn og unge i form av samlokalisering i et Familiens hus. Kommunen har også nylig vedtatt en egen forebyggende oppvekstmodell.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.03.09.

Formøte ble avholdt 21.04.09.

Åpningsmøte ble avholdt 13.05.09.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet under tilsynet

Sluttmøte ble avholdt 14.05.09

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet to temaer:

1.) Samarbeidet mellom helsetjenesten og barneverntjenesten i forhold til å fange opp, undersøke/utrede og følge opp utsatte barn i førskolealder(0-6 år).

2.) Samarbeidet mellom barnevernet og sosialtjenesten ved overgang fra barnevern til sosialtjenesten ved 18- 23 års alder(ettervern).

5. Funn

Merknad 1

Kommunen har et sårbart internkontrollsystem, særlig i forhold til avvikshåndtering.

Kommunen bør revidere dette.

Merknad 2

Barneverntjenesten har et forbedringspotensiale i forhold til å vurdere å gi saksopplysninger til helsestasjonen når dette fremmer barneverntjenestens oppgaver. Særlig gjelder dette i de saker der partene ikke samtykker.

6. Kommunens styringssystem

Trysil kommune har ikke et felles internkontrollsystem for hele kommunen, men de enkelte fagavdelingene har utviklet egne systemer for å kvalitetssikre sine tjenester.

Tilsynet fikk beskrivelser av at disse systemene var i bruk og at de faktisk forbedret og sikret tjenesteutøvelsen. Imidlertid fremsto de ikke helt strukturert, og manglet noe i forhold til bruk og gjennomgang av avviksmeldinger.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart, både overordnet og for virksomhetene
 • Delegeringsreglement fra kommunestyret
 • Virksomhetsbeskrivelse Sosial/barnevern
 • Sikkerhetsrutiner for sosialkontoret
 • ROSanalyse for sosialtjenesten
 • Stillingsbeskrivelser for sosial- og barneverntjenesten
 • Rutiner for Trysil sosialkontor
 • Årsrapport for sosial- og barneverntjenesten
 • Mal for Individuell plan
 • Samtykkeerklæring for sosialkontoret
 • Mal for fullmakt til bruk ved sosialkontoret
 • Erklæring om taushetsplikt
 • Skjema for tilgang til IKT- ressurser
 • Sjekkliste for nyansatte
 • Samarbeidsavtale mellom Trysil kommune og Nav Hedmark
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Stillingsbeskrivelser for ansatte på helsestasjonen
 • Oversikt over ansvarsområder for helsestasjonen
 • Beskrivelse av fysioterapisamarbeid med helsestasjonen
 • Mandat for småbarnsteam
 • Mandat for samarbeidsmøte mellom helsestasjon, familieterapeut og barnevern
 • Referater fra samarbeidsmøte
 • Dokumenter til bruk ved 4- års kontrollen inkludert samtykkeskjema
 • Skjema for førskoleintervju
 • Brukerundersøkelse for helsestasjonen, med oppsummering.
 • Retningslinjer for avviksbehandling og avviksskjema
 • Virksomhetsplan for helsestasjonen
 • Prosedyrer for undersøkelser ved jordmor og helsestasjon
 • Plan for språkutvikling
 • Kriterier for henvisning til fysio- og ergoterapitjenesten, og retningslinjer for tjenestene.
 • Mal for individuell plan
 • Vedtak om oppvekstmodell i Trysil kommune, og beskrivelse av modellen
 • Rutinehåndbok for barneverntjenesten
 • Internkontrollrutiner
 • Samtykkeskjemaer
 • Informasjonsskriv om barneverntjenesten
 • Informasjonsskriv til parter i en barnevernssak
 • Tiltaksplanmal
 • Sluttrapportmal
 • Fosterhjemsavtale
 • Rapportskjema og oppdragsavtale for støttepersoner
 • Handlingsplan for fosterhjemsarbeid
 • E- post med plan for samarbeidsmøter med BUP

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 15 saksmapper fra helsestasjonen
 • 1 saksmappe fra sosialtjenesten
 • 15 saksmapper fra barneverntjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen og Helsetilsynet:

 • Revisjonsvarsel datert 05.03.09
 • Svar fra kommunen på oppnevnt kontaktperson for tilsynet datert 20.03.09
 • Program for tilsynsdagene datert 22.04.09.
 • Dokumentasjon fra kommunen datert 27.04.09
 • Svar fra kommunen på den foreløpige rapporten per e- post den 16.06.09
 • Endelig rapport datert 18.06.09.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kristian Trengereid

Rådmann

X

X

Heidi Diane Rasmussen

Virksomhetsleder for sosial- og barneverntjenesten

X

X

X

Eva Holmseth

Fagansvarlig for barneverntjenesten

X

X

X

Britt Støa

Virksomhetsleder for helse

X

X

X

Anne Sandbu

Fysioterapeut

X

X

Bjørg Sletmoen

Barnevernkurator

X

X

X

Aud Marit Gjøstøl

Mottakskonsulent

X

X

X

Pernille Haugstad

Helsesøster

X

Solfrid Ekra

Ruskonsulent

X

Maria Ljung

Ledende helsesøster

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Ellen Catherine Trosvik
Arne Throndsen
Ida Kjerschow Harstad