Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Hedmark

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Tilsynet er en del av landsomfattende tilsyn med avlastnings- og barneboliger. Selve tilsynet foregikk 1. og 2. september. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Sosialt samvær og aktiviteter
 • Ernæring
 • Pleie og omsorg
 • Legemiddelhåndtering
 • Fysisk utforming av boligen

Det ble gitt ett avvik:

Avlastningsboligen er ikke fysisk tilrettelagt for å dekke barnas behov på en forsvarlig måte.

Det ble ikke gitt merknader.

Nils Chr. Faaberg
revisjonsleder
Heidi Syverstad
revisor

 

 

Irene Hanssen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tynset kommune i perioden 24.06.09 — 23.10.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er en del av Helsetilsynets landsomfattende tilsyn på området.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og helsetilsynet i fylket etter tilsynsloven § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisj onen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tynset kommune har ca 5400 innbyggere. Kommunens administrasjon er organisert i en to-nivå modell med rådmann og 12 tjenesteområder. Tjenesten for Funksjonshemmede (TFF) er eget tjenesteområde. TFF omfatter dagsentertilbud, opplæringssenter, botilbud, hjemmetjenester og avlastning til funksjonshemmede. Virksomheten er lokalisert på Litun, som er en tidligere HVPU- institusjon. Avlastningsboligen har tre plasser og gir for tiden døgntilbud til 7 barn. I tillegg benytter to barn tilbudet på ettermiddagstid.

Dokumentasjon og informasjon om brukerne er samlet i brukerpermer i boligen, og skriftlig kommunikasjon skjer gjennom loggbok og rapportbok. Det er planer om å innføre elektronisk journalsystemet Cos Dok.

Kommunen har planer om å enten bygge ut nåværende avlastningsbolig, eller bygge helt ny avlastningsbolig. Planene er ikke vedtatt, men er tenkt gjennomført i 2011.

I løpet av tilsynsperioden har og skal en del sentralt ansatte tilknyttet avlastningsboligen slutte. Enkelte av disse er, eller vil bli erstattet av andre ansatte innen Tjenesten for funksjonshemmede.

Kommunen har ansatt ny sosial- og helseleder som blir plassert i stab hos rådmannen.

Stillingens innhold er blant annet for å styrke kommunens kvalitetsarbeid og kvalitetssystem, samt samordning mellom de kommunale avdelingene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.06.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 01.09.09.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved kommunens avlastningsbolig på Litun.

Sluttmøte ble avholdt 02.09.09.

Som en del av forberedelsene til tilsynet ble det holdt et møte med foreldre og foresatte den 31.08.09. Foreldrene til 3 av barna møtte.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet har vært å finne ut om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer forsvarlig sosial- og helsetjenester til barn som bor eller midlertidig har opphold i barne- og avlastningsboliger. For å avgrense tilsynet, er det kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboligenesom er undersøkt på følgende områder:

 • Sosiale behov, særlig om:
  kommunen planlegger og gjennomfører tiltak for å dekke barnas sosiale behov
  tjenesteytingen tilpasses barnets kommunikasjonsferdigheter
 • Ernæringsbehov hos barn med særlige ernæringsmessige utfordringer, særlig om:
 • virksomheten har tilstrekkelig kunnskap om barnas ernæringsbehov
  måltider planlegges og gjennomføres etter barnets behov
 • Pleie og omsorg tilpasset den enkeltes behov, særlig om:
 • vurderer behov for helsehjelp og sørger for nødvendig helsefaglig kompetanse
  mottar informasjon om medisinsk behandling og avklarer ansvars- og oppgavefordeling
  utfører nødvendig pleie- og omsorgtiltak
 • Legemiddelhåndtering, særlig om:
  organisering og planlegging
 • virksomheten mottar og registrerer barnets legemiddelbruk ved ankomst til boligen
  virksomheten istandgjør og utdeler legemidler
  Virksomheten sørger for informasjonsflyt og endring av legemiddelbehandling ved legevaktsbesøk og sykehusopphold
 • Fysisk tilrettelegging av boligen, særlig om:
 • kommunen planlegger og gjennomfører tiltak som gjør boligen fysisk tilrettelagt på bakgrunn av kunnskap om barnets behov.

5. Funn

Avvik 1.

Avlastningsboligen er ikke fysisk tilrettelagt for å dekke barnas behov på en forsvarlig måte.

Avviket bygger på følgende:

 • I boligen er det vanskelig å gjennomføre flere aktiviteter for barna samtidig.
 • Et av barnas behov for å være alene uten samvær med andre barn er vanskelig å gjennomføre. Konsekvensen er at i noen situasjoner må de andre barna være på kjøkkenet eller ute av huset. Soverommene er ikke egnet til vanlig opphold.
 • Trange forhold i og rundt stuen medfører at personer kommer nær hverandre og kan skape utageringer. Stuen fungerer også delvis som gang utenfra, og som eneste passasje til de andre rommene. Det er i perioden april til juni 2009 registrert 4 episoder som gjelder slag og angrep mot andre beboere
 • Soverommenes utforming medfører at avlastningsturnusen må tilpasses rombruken. Når to av barna som trenger samme rom er på avlastning samtidig, må det ene barnet sove på gangen, kjøkkenet eller et annet rom som ikke er tilpasset dennes behov.

Lovgrunnlag:

 • Sosialtjenesteloven 7-8 som viser til retningslinjer for blant annet avlastningsboliger.
 • Kvalitetsforskriften § 3.
 • Internkontrollforskriften § 4 om innholdet i internkontrollen.

Det ble ikke itt merknader ved tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester
 • Veiledende retningslinjer som er fastsatt med hjemmel i sosialtjenesteloven § 7-9 og tatt inn i rundskriv 1-1/93.
 • Kommunehelsetjenesteloven.
 • Legemiddelforskriften
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningen
 • Forskrift av 23.12.2004 om individuell plan
 • Forskrift av 20.12.2002 om intemkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27.06.2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Serviceerklæring
 • Delegasjonsreglement
 • Årsmelding for Tjenesten for Funksjonshemmede
 • Rutiner og prosedyrer for legemiddelhåndtering
 • Kompetanseplan
 • Rutiner for avvik
 • Oversikt over ansatte og bemanning i boligen.
 • Stillingsbeskrivelser
 • Oversikt over barna i avlastningsboligen og vedtak om avlastning

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Brukerpermer
 • Loggbøker
 • Opplæringsperm og opplæring for nyansatte
 • Perm om tvang og makt.
 • Perm for Individuell plan

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varse1 24.06.09.
 • Innsending av dokumentasjon 17.08.09.
 • Program for tilsynet 24.08.09.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Sissel Urset

LederTFF

X

X

X

Hallgerd Hoel Tørhaug

Avdelingsleder boliger

X

X

X

Aud Engebakken Rønning

Fagleder avlastningsboligen

X

X

X

Jon Ola Kroken

Rådmann

X

X

X

Knut Aaseng

Fagleder TFF

X

X

Hege Sponnich Lund

Miljøarbeider

X

X

Tove Sundset Moen

Miljøarbeider

X

Tove Betzy Snoen

X

Ulla Karin Lervang

X

Kari Helle Sørli

Miljøterapeut TFF

X

Elisabeth Aasnes Hoel

Vernepleier student

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Heidi Syverstad (jurist), seniorrådgiver Irene Hansen (sykepleier) og seniorrådgiver Nils Chr. Faaberg (sosionom), sistnevnte som revisjonsleder.