Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Hedmark har i perioden 28. juli 2010 – 9.12. 2010 gjennomført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser ved avtalepraksis i psykiatri.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege / henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

Denne rapporten skal beskrive de avvik og merknader som eventuelt blir påpekt innen det reviderte området.

Ved dette tilsynet ble det ikke konstatert avvik. Det ble gitt 1 merknad.

Merknad:

Avtalespesialisten har forbedringspotensial i håndteringen av henvisninger.

Dato: 9. desember 2010

Kirsti Haakens
revisjonsleder

Trude Vestli
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter planlagt tilsyn med psykiater i perioden 28. juli 2010 - 9.12.2010. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Hedmark gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår i et regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern som helsetilsynet i fylkene i helseregion Sør-Øst fører i 2010.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i overensstemmelse med de krav som fremgår av lov og forskrift.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykiateren har siden juli 2005 hatt 100 % driftsavtale med Helse Sør-Øst med normtall på 1050 konsultasjoner pr. år. Psykiateren har siden 2005 drevet praksis i de aktuelle lokalene. Flere psykologspesialister og psykiatere har kontor i samme bygg. Det er ikke samarbeid mellom praksisene om driften og for tiden heller ikke strukturert faglig samarbeid. Praksisen har ikke hjelpepersonell. Til journaldokumentasjon benyttes PsykBase online.

Psykiateren ble spesialist i voksenpsykiatri i 1998. Hun arbeider med varierte problemstillinger, men driver mye med langtidsterapi, traumeopplevelser, ME, utbrenthet, seksuelle overgrep, angst og depresjoner.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 28. juli 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på spesialistens kontor 23. september 2010.

Foruten et innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med spesialisten, gjennomgåelse av journaldokumentasjon og befaring av lokalene.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et sluttmøte der tilsynet ble oppsummert.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i avtalepraksis. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Utredning
 • Behandling, herunder avslutning av behandling
 • Samhandling med fastlege/henvisende instans
 • Lagring og oppbevaring av journalopplysninger

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik på de områdene som var underlagt tilsyn. Det ble gitt 1 merknad.

Merknad:

Avtalespesialisten har forbedringspotensial i håndteringen av henvisninger.

Merknaden bygger på følgende:

 • Det er i noen tilfeller for lang ventetid fra henvisninger mottas til de blir besvart.
 • Mange pasienter har stått på spesialistens venteliste i flere år.
 • Mange pasienter har ventet vesentlig lengre enn de var forespeilet uten at spesialisten har gitt oppdatert informasjon om utviklingen i ventetid til pasienter eller henvisende leger.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av individuell avtale mellom spesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Spesialistens beskrivelse av sin praksis, faglige kompetanse, faglige oppdatering og praksisens faglige profil
 • Kopi av helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til Norsk Pasientregister for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 2009
 • 5 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Alle mottatte henvisninger på pasienter tatt inn til utredning/behandling i 2009/2010

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Hedmark:

 • Varselbrev av 28. juli 2010
 • Telefonisk melding om tilleggsopplysninger fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus 23. juli 2010
 • Dokumentoversendelser av 16. august 2010 fra spesialisten
 • Programbrev av 15. september 2010

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Revisjonsleder, assisterende fylkeslege Kirsti Haakens, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Revisor, seniorrådgiver/jurist Nina Cecilie Dybhavn, Helsetilsynet i Oslo og Akershus
 • Fagrevisor, avtalespesialist i psykiatri Gro Guttormsen
 • Revisor, seniorrådgiver/sykepleier Trude Vestli, Helsetilsynet i Hedmark