Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med tilsynet er å undersøke at kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre. Avlastning hjemles i sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b, men overfor eldre kan avlastningsbehovet også dekkes gjennom korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 dersom vilkårene for slik plass er oppfylt. Det kan kreves vederlag (egenbetaling) for kortidsplass, men ikke for et rent avlastningsopphold.

Tilsynet er et felles tilsyn etter både sosialtjenesteloven § 2-6 og helsetilsynsloven § 2 og utøves på vegne av både Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket. Dette tilsynet er en del av Helsetilsynets eldresatsing, og det ble samtidig utfør tilsyn med henholdsvis kommunens fastlege og systemrevisjon med kommunens arbeid med ernæring og demens. Det er skrevet egne rapporter fra disse tilsynene. 

For å få tilstrekkelig oversikt over kommunens praksis ble det under tilsynet gjennomgått både avlastningssaker etter sosialtjenesteloven og saker om tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven. Saksbehandling av søknader om kortidsopphold faller utenfor tilsynet.

Tilsynet undersøkte om:

  • søknadene er tilstrekkelig utredet.
  • søknadene er individuelt vurdert.
  • vedtakene er tilstrekkelig begrunnet og vurdert.

Tilsynet ble gjennomført ved gjenomgang av 20 saker om kortidsopphold og avlastning de siste 2 år. Deler av saksdokumentasjonen finnes kun elektronisk i programmet CosDoc. I Folldal kommune er det ikke registret saker om avlastning for eldre de siste 2 årene, kun kortidsopphold, og ingen søknader om kortidsopphold er avslått siste 2 år.

Resultat

1 Søknader om -eller utrykt ønske om avlastning blir behandlet som om det var fremsatt søknad om kortidsopphold. Det er ikke gitt noe begrunnelse for hvorfor det er innvilget en annen tjeneste enn det er søkt om.

2 Det var lite spor av individuell vurdering av avlastningsbehovet i den enkelte sak. Det var derfor vanskelig å se om omfanget av den tildelte tjenesten dekket hjelpebehovet.

Dette er avvik fra forvaltningslovens § 24 og sosialtjenesteloven § 8-4.

Dette er avvik fra forvaltningslovens §§ 17, 24 og 25.

Kommentar til 1 og 2:
Fylkesmannen vil påpeke at når det er søkt om avlastning, må kommunen ta stilling til dette i vedtaket, og gi konkret avslag på avlastning dersom det i stedet innvilges kortidsopphold. I hovedsak kan det være i tråd med regelverket å tilby kortidsopphold for å avlaste pårørende dersom det samtidig er et behov hos pasienten for utreding, opptrening eller behandling. Det må foretas en avveining om det er i hovedsak pårørendes omsorgsbyrde som skal kompenseres eller om oppholdet er av hensyn til tjeneste¬mottakerens helsesituasjon.

3. På kommunens søknadsskjema er ikke avlastning oppført som egen tjeneste.

Dette er avvik fra sosialtjenesteloven 4-1 og forvaltningslovens § 17.

Fylkesmannen ber om en kort beskrivelse fra Folldal kommune om hvordan kommunen vil sikre at søknader om avlastning for eldre blir korrekt behandlet. Vi ber om svar innen 30.09.10

14.07.2010

Med hilsen

Ellen Trosvik
seksjonssjef

Nils Christian Faaberg
seniorrådgiver