Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre. Avlastning hjemles i sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b, men overfor eldre kan avlastningsbehovet også dekkes gjennom korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 dersom vilkårene for slik plass er oppfylt. Det kan kreves vederlag (egenbetaling) for kortidsplass, men ikke for et rent avlastningsopphold.

Tilsynet er et felles tilsyn etter både sosialtjenesteloven § 2-6 og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og utøves på vegne av både Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket. Dette tilsynet er en del av Helsetilsynets eldresatsing, og det ble samtidig utfør tilsyn med henholdsvis kommunens fastlege og systemrevisjon med kommunens arbeid med ernæring og demens. Det er skrevet egne rapporter fra disse tilsynene. 

For å få tilstrekkelig oversikt over kommunens praksis ble det under tilsynet gjennomgått både avlastningssaker etter sosialtjenesteloven og saker om tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven. Saksbehandling av søknader om kortidsopphold faller utenfor tilsynet.

Tilsynet undersøkte om:

  • søknadene er tilstrekkelig utredet.
  • søknadene er individuelt vurdert.
  • vedtakene tilfredsstiller forvaltningslovens krav til innhold, begrunnelse og informasjon om klageadgang.

Tilsynet ble gjennomført ved gjenomgang av 11 saker som gjaldt avlastning og 11 saker om kortidsopphold de siste 2 år.

Resultat

I 5 av sakene var det søkt om avlastning, men innvilget kortidsopphold. I vedtakene er det ikke gitt noe begrunnelse for hvorfor det er innvilget en annen tjeneste enn det var søkt om. Vurdering og begrunnelse var imidlertid nærmere beskrevet i saksbehandler programmet under fanen saksutredning. Dette er opplysninger som ikke sendes ut til partene i saken. Vurdering av omsorgsbyrden og avlastningsbehovet var mangelfullt dokumentert.

Dette er i strid med forvaltningslovens §§ 17, 24 og 25.

Kommentar:

Kommunen må formelt avslå søknaden om avlastning når det i stedet er innvilget kortidsopphold. Et slikt avslag må begrunnes i selve vedtaket, jf forvaltningsloven § 24. Dette gjelder selv om det er innvilget en annen tjeneste. Fylkesmannen kan ikke ta stilling til om det var riktig å innvilge kortidsopphold i stedet for avlastning i de aktuelle sakene.

Fylkesmannen ber om tilbakemelding fra Stange kommune om hvordan kommunen vil sikre at søknader om avlastning for eldre blir korrekt behandlet. Vi ber om svar innen 30.09.10.

14.7.2010

Med hilsen

Ellen Trosvik e.f
seksjonssjef

Nils Christian Faaberg
seniorrådgiver

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.