Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført 27.4.2010 og omfattet hvordan du gjennomfører utredning ved mistanke om mental svikt hos eldre og din medisinske oppfølging av personer med demens. Det omfattet også ditt samarbeid med kommunens pleie- og omsorgstjeneste på dette området.

Det betyr at dette er et tilsyn med en begrenset del av virksomheten din og ikke en total gjennomgang av praksisen.

Vi sendte foreløpig rapport til deg 16.6.2010 og har ikke mottatt noen kommentarer innen fristen som var 2.7.2010. Denne rapporten blir derfor å anse som endelig.

Tilsynsaktiviteter

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
• et kort innledende orienteringsmøte
• intervju
• gjennomgang av 8 journaler
• intern oppsummering for tilsynslaget
• oppsummerende møte

Fra Helsetilsynet deltok ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt, seniorrådgiver/ jurist Elisabeth Viken og rådgiver/ sykepleier Sissel Engebakken.

Regelverk

  • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • helsepersonelloven
  • fastlegeforskriften
  • journalforskriften 

Om kriterier for tilsynet

En av de sentrale bestemmelsene i dette tilsynet er kravet i helsepersonelloven § 4 om at helsepersonell skal drive sin virksomhet forsvarlig. Forsvarlighetskravet er en såkalt rettslig standard. Den vil til enhver tid innrette seg etter de medisinsk-faglige anbefalinger som gis innenfor de aktuelle områdene. Det innebærer at det settes en minstestandard der det i noen grad godtas at man fraviker fra hva som er faglig godt før det anses uforsvarlig.

Denne bestemmelsen gir i seg selv ingen anvisning på hvordan forsvarlig utredning og oppfølging av demens skal være. Statens helsetilsyn har derfor utarbeidet en konkretisering og operasjonalisering av forsvarlighetskravet som vi bruker ved dette tilsynet. Disse kriteriene er basert både på hva som ligger i forsvarlighetskravet generelt og på faglige retningslinjer og lignende på området. For dette tilsynet er det bl.a. avholdt møter med sentrale personer i det allmennmedisinske fagmiljøet.

Resultat

Vi har ikke funnet grunnlag for å si at din utredning og oppfølging av pasienter med demens er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Det er heller ikke grunnlag for å påpeke brudd på andre bestemmelser i helselovgivningen.

Vi har likevel noen merknader til enkelte forhold:

  1. Resultatet av demensteamets utredning bør framgå av journalen på legekontoret.
  2. Når en pasient har vært drøftet i demensteamet, bør resultatet av drøftingene framgå av journalen dersom det er relevant og nødvendig i forhold til den helsehjelpen som skal ytes.

Konklusjon

Det er ikke konstatert avvik ved dette tilsynet, og tilsynet er dermed avsluttet.

Trond Lutnæs
fylkeslege 

Sven Anders Haugtomt
ass. fylkeslege