Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Faglig tilbud:

 • Medikamenthåndtering
 • Beboernes rettigheter og bruk av tvang

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad innenfor de undersøkte områdene.

Dato: 21.06.11

Nils Chr. Faaberg
revisjonsleder

Marianne Cae
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Biri Treningssenter i perioden 15.04.11 – 15.06.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i år.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med private rusinstitusjoner etter forskrift til lov om sosiale tjenester § 3-1, jf sosialtjenesteloven § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under tilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av institusjonen

Biri treningssenter er en lavterskel rusinstitusjon som tar inn klienter etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d, jf § 6-1. Institusjonen regnes ikke som en behandlingsinstitusjon, men gir et omsorgstilbud til beboerne. Mange beboere er der i påvente av behandlingsplass i helsevesenet, mens noen gis et langvarig opphold i mangel av egnet tilbud i hjemkommunen. Selve institusjonen ligger ovenfor Moelv, men den har avdelinger på Biri, Løten og Vormsund som brukes i hovedsak til botrening eller individuelle tiltak. Biri Treningssenter har 19 plasser, men har mulighet til å ta i mot 2 par slik at samlet antall blir 22. Flere av beboerne er LAR pasienter og institusjonen står derfor for utdeling av A og B preparater.

Biri Treningssenter er en ideell stiftelse som ledes av et eget styre. Driften er organisert med egen daglig leder. I tillegg er det administrativ leder og to mellomledere. Driftsspørsmål avgjøres i ledergruppen mens forhold som gjelder beboerne behandles i et eget behandlings­team. Institusjonen har 15 faste ansatte, hvorav 12 på heltid. Det er ansatt 1 sykepleier og 1 helsefagarbeider. Det siste året er det gjennomført flere organisatoriske endringer. Daglig leder var syk under tilsynet og ble derfor ikke intervjuet.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.04.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 31.05.11.

Åpningsmøte ble avholdt 14.06.11.

I forkant av åpningsmøtet ble det holdt et møte mellom fylkesmannen og 3 representanter for beboerne.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring i medisinrom og gitt en omsivning på institusjonen.

Sluttmøte ble avholdt 15.06.11.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Følgende områder ble undersøkt:

 • Institusjonens faglig tilbud:
  - Planlegging før inntak
  - Tilbud under oppholdet
  - Utskriving
  - Individuell plan
 • Medikamenthåndtering
  - Ansvarsforhold
  - Sikkerhet og trygghet ved oppbevaring og utdeling
 • Beboernes rettigheter og bruk av tvang
  - Medbestemmelse
  - Ransaking og visitering
  - Besøkskontroll
  - Urinprøver

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad

Fylkesmannen har merket seg at institusjonen har arbeidet aktivt med å systematisere sin virksomhet, blant annet med utarbeidelse av stillingsinstrukser, styringsdokumenter og rutiner for det daglige arbeidet.

 

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester
 • Forskrift I-1/93 til sosialtjenesteloven
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningen
 • Forskrift til forvaltningsloven
 • Forskrift av 20.12.2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Legemiddelforskriften

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Presentasjonsmappe
 • Vedtekter for stiftelsen
 • Mappe om organisering, ansvarsforhold, oppgavefordeling og rapportering.
 • Mappe om handlingsplaner og styringsdokumenter
 • Oversikt over oppgavefordeling i personalgruppen samt CV for den enkelte
 • 5 siste tvangsvedtak
 • Rutineperm

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Permene til 9 av beboerne.
 • Tvangsprotokoll

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varselbrev
 • Innsendt dokumentasjon
 • Dagsplan for tilsynet
 • Diverse telefon- og e-postkontakt

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Marte Kristiansen

Helsefagarbeider

X

X

X

Eli Wiksmoen

Sykepleier

X

X

X

Geir Nilsen

Konsulent

X

X

X

Trond Nordstad

Seksjonssjef

X

X

 

Roland Larsen

Administrerende leder

X

X

X

Jan Eirik Erlandsen

Miljøarbeider

X

X

X

Lena Nilsen

Miljøarbeider

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Marianne Cae, Arild Bækkevold og Nils Chr. Faaberg, sistnevnte som revisjonsleder.