Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Sykehuset Innlandet HF Divisjon psykisk helsevern, DPS Kongsvinger i perioden 30.august2011 – 27. april 2012.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke hvordan virksomheten behandlet henvisninger og om det ble journalført selvmordsrisikovurderinger.

Tilsynet ble gjennomført som stikkprøvetilsyn hvor et utvalg pasientjournaler ble gransket. Journalene var eneste informasjonskilde for vår bedømming, noe som gir begrensninger for hvilke konklusjoner som kan trekkes. Mangelfulle journaler gir på de fleste områdene ikke uten videre tilstrekkelig grunnlag for å bedømme om behandlingen er forsvarlig eller ikke.

Tilstrekkelig journalføring er en forutsetning for at personell har nødvendig informasjon, slik at helseforetaket kan gi pasientene forsvarlig behandling. Derfor gir mangelfull journalføring bekymring for om praksis er forsvarlig.

Beskrivelse av virksomheten

Avdelingen dekker et område med 38000 innbyggere over 18 år i glåmdalsregionen (deler av Åsnes kommune, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger og Grue). Ved poliklinikken er det er ansatt ti psykologer, avdelingsoverlege, konstituert overlege og to leger i spesialisering.

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt 27.september2011.

Kontaktperson: kvalitetsrådgiver Heidi Rismoen

Journalgjennomgang: 27.oktober2011 gikk vi igjennom:

De siste 20 henvisningene for pasienter med depressive lidelser, derav de 10 henvisningene hvor pasientene har fått avslag.

40 journaler for pasienter som er henvist for depressive lidelser; De 20 siste pasientene som har vært til første konsultasjon og de 20 siste pasientene som hadde avsluttet behandlingen og sluttnotat var skrevet til fastlegen.

Sluttsamtale ble gjennomført samme dag med avd. sjef Tom Eidlaug, avdelingsoverlege Webjørn Noddeland, psykiater Lars Gävert, sjefspsykolog Nils Petter Lauvrak , enhetsleder Wenche Skymoen, enhetsleder Gun-Oliv Gottenborg, enhetsleder Aino Svarverud og kvalitetsrådgiver Heidi Rismoen.

Tilsynslaget bestod av rådgiver Mona Engebretsen og assisterende fylkeslege Jon Iver Fougner.

Hva tilsynet har undersøkt

Behandling av henvisninger

Vi undersøkte om

 • henvisningene ble vurdert innen 30 virkedager
 • henvisningene ble vurdert av psykologspesialist eller psykiater
 • rett til nødvendig helsehjelp etter prioriteringsforskriften ble vurdert
 • det ble satt bindende frist for helsehjelp for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp
 • det ble gitt tilbakemelding til pasient, henvisende instans og fastlege
 • det ved avslag ble opplyst om klageadgang, rett til fornyet vurdering og begrunnelse for avslaget

Dokumentasjon av selvmordsrisikovurderinger

Vi undersøkte om

 • selvmordsrisikovurdering ble journalført ved første konsultasjon
 • selvmordsrisikovurdering ble journalført ved avslutningen av behandlingen dersom det var en problemstilling ved starten av behandlingen

Funn

Behandling av henvisninger

Vi fant at kravene i de seks kulepunktene var innfridd i samtlige journaler.

Dokumentasjon av selvmordsrisikovurderinger

I 3 av 19 journaler var det ikke journalført selvmordsrisikovurdering (eventuelt hvorfor selvmordsrisikovurdering var utelatt) etter første konsultasjon.

I samtlige sluttnotat/epikriser var det nedtegnet selvmordsrisikovurderinger.

Vurdering

Journalføring av selvmordsrisikovurdering ved første konsultasjon diskuterte vi i sluttsamtalen. Ved førstegangsvurderinger fulgte journalnotatene normalt en mal og selvmordsrisikovurderingene manglet der malen ikke ble fulgt. Av og til er det riktig å ikke gjøre selvmordsrisikovurdering ved første konsultasjon, men da bør årsaken journalføres. Andre ganger er det ikke relevant. Derfor mener vi at mangelen ikke er brudd på regelverket for journalføring og igjen ikke noe som gir bekymring for om praksis er forsvarlig.

Regelverk

 • Lov om pasientrettigheter
 • Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og klagenemnd
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Hamar, 12.2.2012

Jon Iver Fougner
revisjonsleder 

Mona Engebretsen
rådgiver