Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført 11.4.2011 og omfattet hvordan du gjennomfører utredning ved mistanke om mental svikt hos eldre og din medisinske oppfølging av personer med demens. Det omfattet også ditt samarbeid med kommunens pleie- og omsorgstjeneste på dette området.

Det betyr at dette er et tilsyn med en begrenset del av virksomheten din og ikke en total gjennomgang av praksisen.

Vi sendte foreløpig rapport til deg 15.4.2011 og har ikke mottatt noen kommentarer innen fristen som var 2.5.2011. Denne rapporten blir derfor å anse som endelig.

Tilsynsaktiviteter

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • et kort innledende orienteringsmøte
 • intervju
 • gjennomgang av 6 journaler
 • intern oppsummering for tilsynslaget
 • oppsummerende møte

Fra Helsetilsynet deltok ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt og seniorrådgiver/ sykepleier Irene Hanssen.

Regelverk

 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • helsepersonelloven
 • fastlegeforskriften
 • journalforskriften

Om kriterier for tilsynet

En av de sentrale bestemmelsene i dette tilsynet er kravet i helsepersonelloven § 4 om at helsepersonell skal drive sin virksomhet forsvarlig. Forsvarlighetskravet er en såkalt rettslig standard. Den vil til enhver tid innrette seg etter de medisinsk-faglige anbefalinger som gis innenfor de aktuelle områdene. Det innebærer at det settes en minstestandard der det i noen grad godtas at man fraviker fra hva som er faglig godt før det anses uforsvarlig.

Denne bestemmelsen gir i seg selv ingen anvisning på hvordan forsvarlig utredning og oppfølging av demens skal være. Statens helsetilsyn har derfor utarbeidet en konkretisering og operasjonalisering av forsvarlighetskravet som vi bruker ved dette tilsynet. Disse kriteriene er basert både på hva som ligger i forsvarlighetskravet generelt og på faglige retningslinjer og lignende på området. For dette tilsynet er det bl.a. avholdt møter med sentrale personer i det allmennmedisinske fagmiljøet.

Resultat

Vi har ikke funnet grunnlag for å si at din utredning og oppfølging av pasienter med demens er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Det er heller ikke grunnlag for å påpeke brudd på andre bestemmelser i helselovgivningen.

Vi har likevel noen merknader til enkelte forhold:

 1. Ved utprøving av acetylcholinesterasehemmere bør inntak av medikamentet og observasjon av virkning og bivirkninger følges opp av omsorgspersoner (pårørende eller pleie- og omsorgstjenesten) med rapportering tilbake til legen.
 2. Ved utredning av demens bør det gjennomføres en fullstendig klinisk undersøkelse, inkludert en orienterende nevrologisk undersøkelse.

Konklusjon

Det er ikke konstatert avvik ved dette tilsynet, og tilsynet er dermed avsluttet. 

Med hilsen 

Trond Lutnæs  
fylkeslege 

Sven Anders Haugtomt
ass. fylkeslege

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


Kopi til:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 Oslo
Rendalen kommune  2485 Rendalen