Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet ble gjennomført 3.5.2011 og omfattet hvordan du gjennomfører utredning ved mistanke om mental svikt hos eldre og din medisinske oppfølging av personer med demens. Det omfattet også ditt samarbeid med kommunens pleie- og omsorgstjeneste på dette området.

Det betyr at dette er et tilsyn med en begrenset del av virksomheten din og ikke en total gjennomgang av praksisen.

Vi sendte foreløpig rapport til deg 9.5.2011 og har ikke mottatt noen kommentarer innen fristen som var 30.5.2011. Denne rapporten blir derfor å anse som endelig.

Tilsynsaktiviteter

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • et kort innledende orienteringsmøte
 • intervju
 • gjennomgang av 5 journaler
 • intern oppsummering for tilsynslaget
 • oppsummerende møte

Fra Helsetilsynet deltok ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt og seniorrådgiver/sykepleier Irene Hanssen.

Regelverk

 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • helsepersonelloven
 • fastlegeforskriften
 • journalforskriften

Om kriterier for tilsynet

En av de sentrale bestemmelsene i dette tilsynet er kravet i helsepersonelloven § 4 om at helsepersonell skal drive sin virksomhet forsvarlig. Forsvarlighetskravet er en såkalt rettslig standard. Den vil til enhver tid innrette seg etter de medisinsk-faglige anbefalinger som gis innenfor de aktuelle områdene. Det innebærer at det settes en minstestandard der det i noen grad godtas at man fraviker fra hva som er faglig godt før det anses uforsvarlig.

Denne bestemmelsen gir i seg selv ingen anvisning på hvordan forsvarlig utredning og oppfølging av demens skal være. Statens helsetilsyn har derfor utarbeidet en konkretisering og operasjonalisering av forsvarlighetskravet som vi bruker ved dette tilsynet. Disse kriteriene er basert både på hva som ligger i forsvarlighetskravet generelt og på faglige retningslinjer og lignende på området. For dette tilsynet er det bl.a. avholdt møter med sentrale personer i det allmennmedisinske fagmiljøet.

Kriterier - utredning

Den samlede utredningen må omfatte:

 • anamnese med komparentopplysninger med vekt på:
  - reduserte intellektuelle og emosjonelle funksjoner
  - hukommelse
  - ADL-funksjoner
  - naturlige funksjoner
 • klinisk undersøkelse
  o vanlig status
  - orenterende nevrologisk undersøkelse
 • vurdering av behovet for tilleggsundersøkelser
  - kgnitive tester (evt. i samarbeid med den kommunale pleie-og omsorgstjenesten (PLO))
  - Blodprøver
  - CT/MR
 • diagnostisk og differensialdiagnostisk vurdering

Journalen skal inneholde nødvendige og relevante opplysninger slik at legen kan utrede og følge opp pasienten over tid. Vurderinger og aktiviteter må beskrives, nevnes eller kunne forstås ut fra sammenhengen.

Kriterier - oppfølging:

 • Pasient og pårørende informeres
 • pleie og omsorg informeres
 • Acetylkolinesterasehemmere (AKH) tilbys ved indikasjon
  - ved utprøving av AKH må det etableres ordninger med hyppige tilbakemeldinger fra pårørende eller PLO
  -ved videre behandling med AKH må det være oppfølging hver 4. – 6. måned
 • regelmessig oppfølging hver 6. – 12 måned for å 
  - vurdere eventuell progresjon av sykdommen
  - vurdere endring i hjelpebehov
  - vurdere utvikling av annen sykdom

Kriterier - samarbeid med pleie og omsorgstjenesten

 • Fastlegen samarbeider med kommunale tjenester ved behov
 • Fastlegen medvirker til hensiktsmessige og effektive samarbeidsordninger på systemnivå
 • Det er tydelig og klar arbeidsfordeling mellom lege og PLO på sentrale områder

Resultat

Vi hadde i utgangspunktet fått en liste fra kommunen med navnet på seks pasienter som kommunens hjemmesykepleie yter tjenester til, som de siste to år har fått diagnosen demens eller er under utredning for en eventuell demensdiagnose og som har deg som fastlege. Det viste seg at tre av disse pasientene likevel ikke har noen demensdiagnose, eller er under utredning. Grunnlaget for våre vurderinger ble dermed tre pasienter/ journaler. Vi finner at vi dermed ikke har tilstrekkelig grunnlag for å trekke noen konklusjon etter tilsynet.

Vi har derfor ikke funnet grunnlag for å si at din utredning og oppfølging av pasienter med demens er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Det er heller ikke grunnlag for å påpeke brudd på andre bestemmelser i helselovgivningen.

Vi har likevel noen merknader til enkelte forhold knyttet til de journalene vi så på:

 1. Journalføringen er så sparsom at det er vanskelig å følge utviklingen i forløpet av utredningen og i pasientforløpet for øvrig. Vi viser til det som står om journalføring under kriteriene for utredning.
 2. Du har møter med hjemmesykepleien hver annen uke der felles pasienter blir drøftet. Innholdet i denne kontakten er i svært liten grad journalført i de journalene vi så på. Det er ikke er dokumentert verken hva som var problemstillingen eller hva som ble avtalt.
 3. Ved utredning av demens, bør det i tillegg til en vanlig klinisk undersøkelse også gjøres en orienterende nevrologisk undersøkelse.

Du bør gjøre deg kjent med for eksempel veiledere og utredningsverktøy for demensutredning i kommunehelsetjenesten utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: https://www.aldringoghelse.no

Dette er en beskrivelse av hva som anses som god praksis på området.

 

Avslutning

Det er ikke konstatert avvik ved dette tilsynet og tilsynet er dermed avsluttet

Med hilsen

Trond Lutnæs
fylkeslege

Sven Anders Haugtomt
ass. fylkeslege

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.