Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten i fylket, jf. § 2 i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.

I den forbindelse gjennomførte vi et tilsynsbesøk ved Distrikt vest, Prestrud, vedrørende kommunens saksbehandling av søknader om sykehjemsplass torsdag 3. oktober 2013. Fra tilsynsmyndigheten deltok seniorrådgiver/sykepleier Sissel Engebakken, senior-rådgiver/jurist Katrine Tømmerdal Nordby, assisterende fylkeslege Jan Ove Hoddø og seksjonssjef Arne Throndsen. Distriktsleder Arne Jørstad og soneleder Astrid Lysgaard var tilgjengelig for tilsynet og ga informasjon og svarte på spørsmål ved behov. 

For behandling av søknader om sykehjemsplass gjelder forvaltningslovens bestemmelser jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I forbindelse med dette tilsynet er det forvaltningslovens bestemmelser i kapittel III-V som er sentrale og således styrende for kommunens behandling av slike søknader.

Under dette tilsynsbesøket ble følgende dokumentasjon gjennomgått:

 • Alle innkomne søknader om sykehjemsplass (kort- og langtidsplass) der det ved
  tidspunktet for tilsynsbesøket ikke var fattet vedtak i saken. Dette utgjorde 3
  søknader om avlastning, 8 søknader om korttidsopphold og 3 søknader om
  langtidsplass. 
 • De siste 21 søknadene om sykehjemsplass (kort- og langtidsplass) der det var fattet vedtak, uavhengig av utfallet av saken.
 • Referatene for perioden 1. mars til 1. oktober 2013 fra lokalt og sentralt inntaks-
  team som behandler søknader om sykehjemsplass.

I forbindelse med dokumentgjennomgangen gjorde vi følgende observasjoner:

 • De aller fleste søknadsbehandlingene var i overensstemmelse med forvaltnings- lovens bestemmelser.
 • I nesten alle vedtakene var det feil og unøyaktigheter når det gjaldt oppgitt søknadsdato. Gjennomgående ble dato for når søknaden var mottatt eller når kommunen hadde sendt foreløpig melding benyttet som søknadsdato. Dato for søknad er når den er underskrevet.
 • Ingen av søknadene, med unntak av de som kom på e-link fra sykehuset, var registrert med mottatt dato. Det var gjennomgående notert en dato på alle søknader, men det var hovedsakelig dato for når kommunen hadde sendt foreløpig melding.
 • 4 av søknadene var forandret uten at det var anmerket hvem som hadde foretatt dette, for eksempel fant vi søknadsskjemaer der rubrikken «langtidsplass» var klusset over. 
 • I 2 av vedtakene fant vi at begrunnelsen for vedtaket var noe tynn/meget kortfattet.
 • I 2 av sakene fant vi at søknaden var avslått muntlig uten formell realitets-behandling og at pasientene ble satt opp på venteliste ved lindrende enhet.
 • I 2 saker var begrunnelsen for avslaget plassmangel. I disse tilfellene hadde pasientene tilbud på et høyere omsorgsnivå, dvs. var innlagt i spesialisthelse-tjenesten.
 • Vi fant 2 søknader med meget lang saksbehandlingstid uten at det var dokumentert i form av brev til pasienten eller journalnotat hvorfor søknaden ikke var realitetsbehandlet.    

Vurdering

Under dette tilsynet har vi foretatt en vurdering av om kommunens behandling av søknader om sykehjemsplass er foretatt i tråd med forvaltningslovens bestemmelser i kapittel III-V, jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette som ledd i en vurdering av om Hamar kommune ivaretar sitt ansvar i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven
§§ 3-1 og 4-1.

Under tilsynsbesøket fant vi at de aller fleste søknadene ble behandlet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Dette er positivt. De fleste kommenterte funnene kan kategoriseres under prikkpunkt 2-4. Dette kan kommunen enkelt løse ved å forbedre sine interne rutiner, for eksemplet ved å anskaffe et stempel for mottatt dato. Funnene under prikkpunkt 5-8 utgjorde ikke mange søknader. Til tross for dette vil vi på det sterkeste anbefale kommunen å forbedre praksis på disse områdene. Begrunnelsen for dette er at manglende vedtak eller manglende avslag på tjenester medfører at søkere ikke får ivaretatt sine klagemuligheter slik forvaltningsloven forutsetter. Praksis med venteliste på sykehjemsplass er heller ikke i tråd med gjeldende rett. I henhold til gjeldende rett og god saksbehandlingsskikk skal kommunen fatte vedtak når man har konkludert med at pasienten trenger en sykehjemsplass. Det er heller ikke tillatt å avslå søknader der begrunnelsen er plassmangel. I de aktuelle sakene var alle pasienter ivaretatt på et høyere omsorgsnivå da de var innlagt i sykehus, og kommunen betalte for dette. Vi finner derfor ikke grunnlag for å kommentere dette ytterligere, utover det forhold at det kan synes ut som om kommunen har for få sykehjemsplasser og at sykehusinnleggelse er en betydelig mer kostbar løsning enn plass i kommunal helseinstitusjon.  

Konklusjon

Fylkesmannen finner ikke at det er grunnlag for å påpeke pliktbrudd hos Hamar kommune.

Vi forutsetter at kommunen legger til grunn våre råd når det gjelder den framtidige saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplasser.

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f. 
fylkeslege

Arne Throndsen
seksjonssjef

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

 Kopi til:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 Oslo
Hamar kommune Distrikt vest Prestrudsenteret