Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Hordaland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1 Innledning
2 Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3 Gjennomføring
4 Hva tilsynet omfattet
5 Funn
6 Regelverk
7 Dokumentunderlag
8 Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at tjenester til personer med utviklingshemming etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d endres i samsvar med endring i bistandsbehov
 • Om kommunen sikrer at ulovlig bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming ikke finner sted
 • Om kommunen sikrer at tiltak som innebærer planlagt bruk av tvang og makt gjennomføres i samsvar med vedtak hjemlet i § 4A-7 og 4A-8

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for avvik eller merknader innenfor de kontrollerte områdene av virksomheten.

Dato: 26.04.07

Vebenstad
revisjonsleiar
Ellen Halden Aarrestad
revisor

 

 

1 Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Bergen kommune i perioden 06.02.07 — 17.04.07. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten hos Fylkesmannen i dette året. Tilsynet er gjennomført i en kombinasjon av systemrevisjon og stedlig (individ) tilsyn. For de stedlige tilsynene er det utarbeidet egne rapporter.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2 Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bergen kommune er organisert etter to-nivåmodell og videre inndelt i ulike tjenesteområder. Tjenesteområde for utviklingshemmede er mnndelt i 14 resultatenheter, hvorav 9 er botjenester med geografiske plassering av ansvarsområde og 5 er byomfattende tjenester med spesialkompetanse, jf Bergen kommunes informasjonsskriv om organisering av tjenestetilbud til utviklingshemmede i Bergen datert 07.12.06.

 

3 Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.02.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16.04.07.

Intervjuer ble gjennomført den 16.04.07. 11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

I forbindelse med stedlig tilsyn var fylkesmannen på Konows senter og gjennomførte samtale med hjelpeverge til en av de to personene med utviklingshemming som det stedlige tilsynet var rettet mot. I forkant av tilsynet ble det gjennomført samtale med spesialisthelsetjenesten.

Sluttmøte ble gjennomført 17.04.07.

4 Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir lagt til rette for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og maktjf § 4A-4, og om tjenestemottakerne sitt tjenestetilbud etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a-d blir endret i samsvar med endringer i hjelpebehov og uavhengig av endrede rammer.

Tilsynet omfattet følgende områder:

Område 1:

Om kommunen sikrer at tjenestemottaker får et forsvarlig tjenestetilbud etter lov om sosiale tjenester § 4-3 jf § 4-2 bokstav a-d, i samsvar med endringer i hjelpebehov.

Område 2:

Om kommunen sikrer utføring av tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a-d for personer med psykisk utviklingshemming uten bruk av tvang og makt i strid med reglene i lov om sosiale tjenester kapittel 4A.

Område 3:

Gjennomføring av tiltak med planlagt bruk av tvang og makt.

Dette området ble undersøkt/kontrollert som stedlige tilsyn i forhold til 2 navngitte personer med utviklingshemming. Det er utarbeidet egne rapporter i etterkant av disse tilsynene. Rapportene er unntatt offentligheten.

 

5 Funn

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for avvik eller merknader innenfor de kontrollerte områdene av virksomheten.

6 Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial og helsetjenesten
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

7 Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Bergen kommune — byrådsavdeling for helse og omsorg nivå 1 og nivå 2
 • Organisasjonskart for botjenesten til utviklingshemmede i Bergenhus tjenesteområde
 • Informasjon om organisering av tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Bergen, datert 07.12.06
 • Videredelegering av byrådets fullmakter til myndighetsnivå 2 — etater og resultatenheter — vedtatt av byrådet 24. januar 2007 i sak 1035-07
 • Lederavtaler for resultatenhetsiedere
 • Delegasjonsvedtak knyttet til Sosialtjenesteloven kap.4A i Bergenhus
 • Internkontroll — 02 — Kalfarveien, Bergenhus
 • Rapportering om tjenesten til utviklingshemmede — justeringer, datert 01.02.07
 • Rutine vedr. vedtak og melding om tvang jf sotji 4A datert 31.07.06
 • Rutine for søknad om støttekontakt datert 27.10.06
 • Rutine for søknad om praktisk bistand person og husholdning datert 07.02.07
 • Rutine for søknad om plass i bofellesskap datert 12.06.06
 • Generelle prosedyrer — 03 — Beslutning om bruk av tvang og makt i Bergenhus datert 25.08.06
 • Generelle prosedyrer — 02 — Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykiske utviklingshemming i Bergenhus datert 20.10.06
 • Rutiner for opplæring av nyansatte i Bergenhus datert 23.08.06
 • Styringskort for tjenester til utviklingshemmede
 • Opplæring/kompetanseplan 2006 — Bergenhus botj eneste
 • Handlingsplan for botjenesten i Bergenhus 2006 og 2007
 • Driftsoppfølgning ved private virksomheter med driftsavtale — tjenester til utviklingshemmede, datert 05.01.07
 • Internkontroll for tjenester som sorterer under seksjon for helse og omsorg i Bergen kommune — Bergen kommune sine intranettsider
 • 3 vedtak om støttekontakt
 • 3 vedtak om praktisk bistand
 • 5 vedtak om avlastning
 • 4 individuelle planer

Dokumentasjon mottatt under revisjonsbesøket:

 • Retningslinjer for individuell plan datert 01.03.07
 • Samarbeidsavtale mellom Helse Bergen HF, Haraldsplass diakonale sykehus og Bergen kommune i forbindelse med utarbeidelse av individuell plan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgang av 7 mapper — Svartediksveien bofellesskap
 • Gjennomgang av 5 mapper — Konows senter
 • Gjennomgang av vedtak, meldinger og journal (protokoll) i forbindelse med tvangsbruken overfor tjenestemottakerne knyttet til de stedlige tilsynene

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn sendt 06.02.07
 • Plan for intervju ble sendt kommunen på mail den 30.03.07

8 Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Namn

Funksjon / stilling

Opningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Sigrun F. Dale

Resultatenhetsleder — Bergenhus botjenester

x

x

x

Ingrid Sampson

Spesialkonsulent - byrådsavdeling helse og omsorg

x

x

x

Øyvind Kvanmo

Fagkonsulent — Bergenhus botjenester

x

x

 

Lisbeth Småland Søvik

Saksbehandling - forvaltningsenheten

x

x

 

Astrid Sande

Resultatenhetsleder - forvaltningsenheten

x

x

x

Eli Korneliussen

Hjelpepleier — Konows senter

x

x

x

Roald Grimsø

Avdelingsleder — Konows senter

x

x

x

Per Walle

Miljøarbeider — Eidsvåg dagsenter

x

x

x

Gunn Solli

Daglig leder — Eidsvåg dagsenter

x

x

x

Katrine Sagstad

Miljøterapeut — Svartediksveien

x

x

x

Bjørg Hove

Avdelingsleder - Svartediksveien

 

x

x

Steinar Loland

Helse og sosialrådgiver - Bergenhus

x

x

x

Fra Fylkesmannen deltok:
Torill Vebenstad
Ellen Halden Aarrestad
Hilde Ordemann