Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Hordaland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet blei det ikkje funne avvik frå lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avslutta.

 

Virksomhetens adresse: Postboks 7700, 5020 Bergen

Tidsrom for tilsynet: >12.08.09- 11.12.09

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Kommunal økonomisk rådgivningstjeneste

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad

Dato: 11.12.2009

Jarle Landås
revisjonsleder

Øystein B Jacobsen
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bergen kommune, Nav Laksevåg. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • at tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • at tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.08.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 09.12.09.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 11.12.09.

3. Hva tilsynet omfattet

Om kommunen har en tilfredsstillende økonomisk rådgivningstjeneste / gjeldsrådgivningstjeneste.

4. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Nav Laksevåg har etter at tilsynet ble varslet iverksatt en rekke tiltak for å styrke den økonomiske rådgivningstjenesten:

 • Utarbeidet tjenestebeskrivelse for økonomisk rådgivning
 • Oppnevnt kompetansepersoner på økonomisk rådgivning i alle tiltak og omsorgsgruppene. Opprettet lokalt kompetansenettverk.
 • Frigjort tid for en saksbehandler til å ivareta økonomisk rådgivning spesielt
 • Tilsatt en jurist med økonomisk rådgivning som spesielt ansvarsområde
 • Iverksatt innføring av nytt dataverktøy på tjenesteområdet
 • Innført system for ventelister
 • Innført system for avviksrapportering på tjenesteområdet
 • Avklaring av ansvarsdeling mellom den byomfattende gjeldsrådgivningstjenesten og gjeldsrådgiverne ved lokale Nav-kontor

5. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13.12.1991 nr. 81.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.2002 nr. 1731.

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Organisasjonskart

 • Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd til de sosiale tjenestene i og utenfor Nav-kontorene for 2009
 • Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Bergen kommune
 • Vurdering av gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen kommune (notat datert 24.10.01)
 • Melding om sosialtjenesten (2003) med saksutredning
 • Revidert styringskort for sosialtjenesten i Bergen 2008
 • Styringskort for sosialtjenesten 2009
 • Rutine oppfølging av systemtilsyn fra helsetilsynet og fylkesmannen
 • Lederavtale
 • Delegasjon av administrative fullmakter
 • Internt delegasjonsskriv
 • Kompetanseplan for Nav Laksevåg (15.03.09)
 • Kompetanseplan for Nav Laksevåg sosialtjeneste
 • Oversikt over kompetanse og opplæringstiltak
 • Sentral risikovurdering av sosialtjenesten (22.09.08)
 • E-post av 28.09.09 vedr. behov for avklaring av tydeligere grensesnitt mellom sentral og lokal gjeldsrådgivningstjeneste
 • Ansvarsdeling mellom byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste og gjeldsrådgivere ved lokal Nav kontor (21.10.09)
 • Svar på spørsmål fra komité for helse og sosial om ventetid på gjeldsrådgivning (28.09.09)
 • Referat sosiallederforum 11.11.08
 • Statusrapport fra sosialtjenesten 2006, 2007 og 2008
 • Utlysningstekst for ny stilling knyttet til økonomisk rådgivning
 • Lokal rutine vedr. økonomisk rådgivning (01.10.09)
 • Lokal rutine vedr. internkontroll (01.04.09)
 • Skjema for melding av avvik
 • Beskrivelse av dataprogrammet Socio – økonomisk rådgivning
 • Oversikt over saker med pågående økonomisk rådgivning
 • Oversikt over forvaltningskonti
 • Beskrivelse av samlinger med sosialkontorene om økonomisk rådgivning i 2004
 • Brukerundersøkelse i Nav 2009-12-17 Lokalt utarbeidet inforskriv om råd og veiledning til den som har gjeld
 • Diverse maler til bruk i økonomisk rådgivning

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksdokumentene i 24 saker med økonomisk rådgivning som var eller hadde vært til behandling i 2009

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • E-post om program for tilsynet og dokumenter til fremleggelse under revisjonsbesøket

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Aina Hareide

Saksbehandler

X

Borghild Lieng

Økonomisk rådgiver, byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste

X

X

X

Camilla Hesvik

Saksbehandler

X

X

Hanne Beth Takvam-Borge

Saksbehandler

X

X

Inger B Hansen

Avdelingsleder

X

X

Ingrid Sampson

Rådgiver, Byrådsavdeling for helse og inkludering

X

X

Leiv Tungesvik

Leder Nav kommune

X

X

X

Linda J Børresen

Saksbehandler

X

X

X

Marit Strøm

Seniorrådgiver, Byrådsavdeling for helse og inkludering

X

X

Mavash Hanstad

Avdelingsleder

X

X

X

Mia Alida Ødegård

Saksbehandler

X

X

X

Ole Sæle

Leder Nav stat

X

Otto Ottesen

Kvalitetsleder

X

X

X

Svein Karlsen

Saksbehandler

X

X

X

Tone Herstad

Avdelingsleder

X

Vivian Meyer

Saksbehandler

X

X

Janne-Grete Stigedal

Avdelingsleder

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Øystein B Jacobsen, Rådgiver
Jarle Landås, Seniorrådgiver