Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Hordaland

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Saksbehandling ved tildeling og evaluering av tjenester etter sosialtjenesteloven
 • Behandling av klage på vedtak om sosiale tjenester

Fylkesmannen fant ikke avvik og heller ikke grunnlag for merknader innenfor de kontrollerte områder.

Dato: 10.3.2009

Hilde Ordemann
revisjonsleder
Geir Johannessen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Laksevåg bydel, Bergen kommune 17. og 19.02.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bergen kommune har organisert sin tjenesteyting på feltet etter en tonivåmodell med byrådsavdeling for helse og omsorg som øverste nivå. Videre er tjenestene organisert etter en bestiller-utførermodell der vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2 blir truffet av en forvaltningsenhet og tjenestene i feltet utføres av syv ulike enheter organisatorisk plassert under byrådsavdelingen. Det overordete ansvar for sosialtjenesteloven kap 4A er plassert i byrådsavdelingen hos helse- og sosialrådgiver, som også har vedtakskompetanse på feltet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.09.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 17.02.09.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19.02.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet 4 områder som til sammen skal si om kommunen har forsvarlig saksbehandling ved ytelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-e og kapittel 4A.

Område 1:

Om kommunen sikrer forsvarlig saksbehandling ved tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a-e omfattet

 • relevant informasjon til alle søkere før søknad
 • behandling av søknader, både skriftlige og muntlige
 • individuell vurdering av søkere
 • alternative tiltak blir vurdert når vedtak ikke kan oppfylles
 • se til at saken er så godt opplyst som mulig
 • begrunnelse i samsvar med loven sine krav
 • orientering om klagemulighet
 • ansatte har tilgang på og opplæring i lover og forskrifter

Område 2:

Om kommunen sikrer evaluering av sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a-e omfattet

 • evaluering av tjenester opp i mot tjenestebehov
 • informasjon til brukere om mulighet for endring av tjenester

Område 3:

Om kommunen sikrer at klager på vedtak blir behandlet i samsvar med krav i forvaltningsloven omfattet

 • håndtering av klager, både skriflige og muntlige
 • underskrift på klage
 • opplysninger om klageorgan

Område 4:

Om kommunen sikrer forsvarlig saksbehandling ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven kapittel 4A omfattet

 • har en overordnet faglig ansvarlig for saker etter kapittel 4A
 • ansvar for å sette i verk saksbehandling etter sosialtjenesteloven kap 4A klart plassert
 • har etablert rutiner for kontakt med pårørende, hjelpeverge og spesialisttjeneste

5. Funn


Fylkesmannen fant ikke avvik og heller ikke grunnlag for merknader innenfor de kontrollerte områder.

6. Regelverk

 • LOV 1967-02-10 : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tenester m.v. (sosialtenesteloven)
 • FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tenester m.v.
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag


Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg
 • Skriv vedr “Organisering i Skolegaten”
 • Organisasjonskart Forvaltningsenhet i Laksevåg
 • Organisasjonskart Frieda Fasmers Minne
 • Organisasjonskart Kompetanseenhet for utviklingshemmede, sone vest
 • Organisasjonskart dagsentertjenesten
 • Organisasjonskart enhet psykisk helse
 • Organisasjonskart sosialtjenesten, Laksevåg
 • Organisasjonskart Laksevåg hj emmesykepleie
 • Organisasjonskart Laksevåg botjeneste
 • Delegasjonsskriv vedr enhetsleders fullmakter
 • Styringskort
 • Handlingspian for tverrfaglig arbeid i Laksevåg
 • Notat fra byrådsavdeling helse og omsorg som omhandler helse- og sosialrådgivers rolle
 • Notat fra byrådsavdeling helse og omsorg over overordnet faglig ansvar sosialtjenestelov kap 4A
 • Rutineskriv vedr saksbehandling kap 4A
 • Rutineskriv “rutine for vedtak bokstav b, c”
 • Kvalitetssystem for Laksevåg, rutineskriv “Produksjonsslinjen i Laksevåg”
 • Kvalitetssystem for Laksevåg, rutineskriv “Informasjon om våre tjenester...”
 • Kvalitetssystem for Laksevåg, “Samarbeidsavtale KF, HSY og FVE”
 • Kvalitetssystem for Laksevåg, “Samarbeidsavtale FVE og HSY”
 • Samarbeidsavtale FVE og Laksevåg botjenester for utv.hemmede
 • Samarbeidsavtale FVE og Komp. vest
 • Samarbeidsavtaler FVE og Enhet psykisk helse
 • Samarbeidsavtale Komp.vest og Dagsentertjenesten
 • Virksomhetsplan
 • Notat fra byrådsavdeling helse og omsorg vedr “Tiltak for å videreutvikle støttekontakttjenesten i Bergen kommune”
 • Skriv vedr. “Tverrfaglig handlingsrom for lederne på Laksevåg”
 • Rutineskriv vedrørende sosialtjenesteloven kap 4A
 • Rutineskriv praktisk bistand person
 • Rutineskriv omsorgslønn
 • Rutineskriv avlastningsopphold for utviklingshemmede
 • Rutineskriv avlastningsopphold for barn og unge med alvorlige psykiske lidelser
 • Rutineskriv søknad om praktisk bistand person og husholdning
 • Rutineskriv søknad om langtidsopphold i aldershjem
 • Rutineskriv brukerstyrt personlig assistanse
 • Prosedyre for brukemedvirkning for avd. helse og omsorg
 • Sjekkliste/rutineskriv ved endring av tiltak og tjenester
 • Sjekkliste ved vurderingsbesøk
 • Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune 2005-2008
 • Oversikt over ledermøter
 • Oversikt over driftsoppfølging
 • Driftskort ass.leder/stedlig leder og fagansvarlig/fagkonsulent, komp.enhet vest
 • Avviksskjema
 • Delegasjonsfullmakt komp.enhet vest
 • Stillingsbeskrivelser avd.leder, konsulent, miljøterapeut, assistent botjenesten
 • Stillingsbeskrivelse gruppeleder, Soltun
 • Stillingsbeskrivelse rehab.koordinator
 • Delegasjonskart fra enh.leder til avd.leder- dagsentertjenesten
 • Skriv som viser forvaltningsenhetens oppgaver
 • Årsmelding Bergen hjemmetjenester KF 2007
 • Årsrapport Frieda Fasmers Minne 2007
 • Årsmelding dagsentertjenesten 2007
 • Årsrapport avd.psyk.helse 2007
 • Årsrapport sosialtjenesten 2007
 • Årsrapport forvaltningsenheten 2007
 • Årsrapport botjenesten 2007
 • Årsrapport hjemmesykepleien 2007
 • Årsmelding Bergen kommune 2007
 • Oversikt over ikke-effektuerte vedtak
 • Oversikt over ubehandlete søknader
 • Vedtak med tilhørende søknader, samt saksutredning for saker behandlet etter sosialtjenesteloven § 4-2 a) praktisk bistand og opplæring, § 4-2 b) avlastning, § 4-2 c) støttekontakt, § 4-2 d) og § 4-2 e).

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • E-post fra Fylkesmannen med timeplan av 10.02.09
 • E-post fra Eva Taule 3.02.09 med vedlegg vedr. helse og sosialrådgivers ansvarsområde

8. Deltakere ved tilsynet


I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gitte Kloster

Leder Forvaltningsenhet

X

X

X

Einy Kleppe

Saksbeh. Forvaltningsenhet

X

X

Kjersti Landro

Saksbeh. Forvaltningsenhet

X

X

Kjerstin Eikrem

Soneleder Hjemmesykepleie

X

X

X

Astrid Haugstvedt

Gruppeleder Hj.sykepleie

X

X

X

Merethe Heggernes

Omsorgsarbeider

X

X

X

Gunn Urheim

Leder Botjenester utv.h.

X

X

X

Grethe Henriksen

Daglig leder Olsvikåsen bf

X

X

X

Solveig Ellingsen

Styrer Soltun aldershjem

X

X

Ingrid Tvedt

Styrer Lyngbøtunet

X

X

Kristin Vikane

Leder ergo/fysio

X

X

Kari Ditlefsen

Leder dagsentertjenester

X

Eirik Pettersen

Leder kompetanseenhet vest

X

X

Marit Strøm

Seniorrådgiver, byrådsavd.

X

Otto Ottesen

Kvalitetsleder, sosialtj.

X

Beathe Sørebø

Enhetsleder psykisk helse

X

X

Anne Tone Sætenes

Forhv. leder forv.enhet

X

X

Eva Taule

Helse- og sosialrådgiver

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Berit Fjugstad, Geir Johannessen, Hilde Ordemann