Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten gjør rede for de avvik og merknader som ble påpekt innenfor de kontrollerte områder. Systemrevisjonen gjaldt følgende område:

Om kommunen sikrer at barne-og avlastingsboligene:

 • Ivaretar barnas rett til samvær med andre, et meningsfullt dagligliv og deltakelse i fritidsaktiviteter
 • Ivaretar barn med spesielle ernæringsbehov
 • Yter pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand
 • Har forsvarlig legemiddelhåndtering

Er fysisk tilrettelagt for barna

Avlastningsboligen som ble flyttet til nåværende lokaler i 2008 har for tiden fem brukere under 18 år. Barneboligen ble opprettet i 2009.

Det ble gitt ett avvik:

Askøy kommune yter ikke alltid nødvendig helsehjelp i avlastningsboligen

Dato: 28.4.2010

Jarle Landås
revisjonsleder
Hilde Ordemann
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Askøy kommune i perioden 26-28.4.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket har myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Omtale av virksomheten -spesielle forhold

Tjenester til utviklingshemmede har ansvaret for barne-og avlastningsboliger i Askøy kommune. Det ytes avlastning til fem barn i avlastningsboligen som ble flyttet til nåværende lokaler i 2008. Det ble opprettet en barnebolig for ett barn sommeren 2009.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 9. februar 2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 26. april 2010.

8 personer ble intervjuet 26.april 2010.

Det ble gjennomført befaring ved Soltunet avlastning og Brandaneset 23.4.2010. Det ble samme dag gjennomført samtale med foreldre.

Sluttmøte ble avholdt 28.4.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet fem områder som til sammen skal si om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer forsvarlige helse-og sosialtjenester til barn i barne-og avlastingsboliger.

Område 1:
Om kommunen planlegger og gjennomfører tiltak i den daglige tjenesteytelsen som ivaretar det enkelte barn sitt behov for variert og tilpasset aktivitet og sosialt samvær.

Område 2:
Om kommunen planlegger og gjennomfører tiltak for å dekke det enkelte barn sitt ernæringsbehov.

Område 3:
Om kommunen planlegger og gjennomfører tiltak for å yte pleie og omsorg tilpasset det enkelte barn sine behov.

Område 4:
Om kommunen sikrer forsvarlig legemiddelhåndtering i avlastingsboligen.

Område 5:
Om kommunen planlegger og gjennomfører tiltak som gjør boligen fysisk tilrettelagt på bakgrunn av kunnskap om det enkelte barn sitt behov.

5. Funn

Avvik:

Askøy kommune yter ikke alltid nødvendig helsehjelp i avlastningsboligen

Avvik fra: Sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b og d samt kommunehelsetjenesteloven § 2-1

Kommentar: Kommunen skal sørge for forsvarlige sosial-og helsetjenester til barn i avlastningsbolig. Dette medfører blant annet at kommunen skal vurdere behov for og yte helsehjelp der dette er nødvendig under oppholdet i boligen

Avviket bygger på

 • Avlastningsboligen har rutine på alltid å ta kontakt med foreldre når sykdom eller usikkerhet omkring sykdomsbilde oppstår. Ved smittsomme sykdommer må barn hjem.

6. Tilsynsmyndigheten har ellers merket seg

Det gjennomføres kartlegging av brukerne før oppstart av avlastning. Personalet i boligene samhandler med skole, foreldre og andre hjelpeinstanser og tilrettelegger for daglige gjøremål. Begge boligene har stabilt personale. Tilsynsmyndigheten fikk opplyst at det i løpet av våren skal tilrettelegges for at brukere av barne-og avlastningsbolig skal få tilgang til aktivitetstilbud om ettermiddagen ved dagsenter som ligger i umiddelbar nærhet til boligene.

7. Regelverk

 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.
 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene.
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten
 • FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
 • FOR 2008-04-03 nr 320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart – administrativt
 • Informasjon fra kommunens nettsted

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Namn

Funksjon / stilling

Opningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Unni M Gjertsen

Miljøterapeut, avlastningsbolig

X

X

X

Evelyn Antonsen

Omsorgsarbeider, avlastningsbolig

X

X

X

Irene Hanselmann

A vdelingsleiar Elvevegen bueining

X

X

X

Torill Gildrenes

Avdelingsleder, barnebolig

X

X

X

Andrè Paulsberg

Miljøterapeut, barnebolig

 

X

X

Kjersti Andersen

Fagsjef

X

X

X

Mona Christiansen

Miljøterapeut, barnebolig

X

X

 

Odd Magne Utkilen

Rådmann

 

X

X

Fra tilsynsorganet deltok:
Jarle Landås, seniorrådgiver/revisjonsleder
Hilde Ordemann, rådgiver/revisor
Laila Nordheim Alme, fylkessykepleier