Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Hordaland viser til tidligere korrespondanse og takker for retur av utfylt spørreskjema innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at helsetjenesten vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Virksomhetene gav deretter tilbakemelding på om egne rutiner er i samsvar med kravene. Dersom ikke alle kravene var oppfylte, skulle virksomheten lage en plan for retting.

Helsetilsynet i Hordaland sendte ved dette tilsynet ut ti spørreskjema til sykehjem og/eller hjemmesykepleie i til sammen åtte kommuner i Hordaland. Fra fem virksomheter har vi fått tilbakemeldinger om at den ansvarlige for legemiddelhåndteringen vurderer rutinene å være i samsvar med regelverket. Fem virksomheter har funnet mangler og har lagt ved plan for retting.

Tilsynet ble gjennomført av rådgiver Arne Erstad og fylkessykepleier Laila Nordheim Alme (leder).

Stiftelsen Domkirkehjemmet opplyser i sin tilbakemelding at egne rutiner for legemiddelhåndtering er i samsvar med regelverket.

Tilsynet blir med dette avsluttet.

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse ved gjennomføringen av tilsynet.

Generell kommentar på bakgrunn av dokumentasjon fra ti forskjellige virksomheter

Det kan se ut som virksomhetsledere ikke alltid gjør individuelle vurderinger av sykepleiere og vernepleiere med tanke på om den enkelte er kvalifisert til å utføre bestemte oppgaver i legemiddelhåndteringen. Det er et krav i forskriften at navnene på de som er tildelt de ulike oppgavene i legemiddelhåndteringen skal gå klart frem i rutinene. Dette gjelder også for sykepleiere og vernepleiere.

Med hilsen

Helga Arianson
fylkeslege

Laila Nordheim Alme
fylkessykepleier