Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Hordaland viser til tidligere korrespondanse og takker for retur av utfylt spørreskjema innen fristen.

Tilsynet ble gjennomført ved at helsetjenesten vurderte egne rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i legemiddelhåndteringsforskriften av 1. mai 2008. Virksomhetene gav deretter tilbakemelding på om egne rutiner er i samsvar med kravene. Dersom ikke alle kravene var oppfylte, skulle virksomheten lage en plan for retting.

Helsetilsynet i Hordaland sendte ved dette tilsynet ut ti spørreskjema til sykehjem og/eller hjemmesykepleie i til sammen åtte kommuner i Hordaland. Fra fem virksomheter har vi fått tilbakemeldinger om at den ansvarlige for legemiddelhåndteringen vurderer rutinene å være i samsvar med regelverket. Fem virksomheter har funnet mangler og har lagt ved plan for retting.

Tilsynet ble gjennomført av rådgiver Arne Erstad og fylkessykepleier Laila Nordheim Alme (leder).

Hjemmetjenesten i Sandviken har gitt tilbakemelding om ett avvik: Personell deler ut legemiddel uten å ha fått opplæring og er blitt tildelt oppgaven.

I plan for retting vises det til retningslinjer for legemiddelhåndtering i Bergen kommune som har et mål om å sikre opplæring og vedlikehold av kompetanse. Hjemmesykepleien i Sandviken fikk ikke tilstrekkelig mange plasser på kommunens kurs i siste kurs i legemiddelhåndtering og gjennomførte derfor et minikurs over tre timer internt i avdelingen 15. juni 2010. Dette var et midlertidig tiltak inntil alle har gjennomført kommunens 12 timers-kurs.

Kommentar: I prosedyren for legemiddelhåndtering for Bergen kommune som låg ved utfylt spørreskjema, kan vi ikke se at det blir gjort individuell vurdering av kompetansen til sykepleiere og vernepleiere før de blir tildelt oppgaver i legemiddelhåndteringen. Det er et krav i forskriften om legemiddelhåndtering at navnene på de som er tildelt de ulike oppgavene i legemiddelhåndteringen skal gå klart frem i rutinene. Dette gjelder også for sykepleiere og vernepleiere.

Innen 15. september 2010 ber vi om å få tilbakemelding om hvordan kommunen sikrer opplæring, vedlikehold av kompetanse og individuell vurdering av personell som skal delta i legemiddelhåndteringen.

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen

Helga Arianson
fylkeslege
Laila Nordheim Alme
fylkessykepleier