Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk

 • Lov om bareverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 27. oktober 2003 nr. 1283 om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven

Tilsynet omhandlet følgende tema:

 • Taushetsplikt og håndtering av taushetsbelagte opplysninger

Det ble ikke avdekket avvik og heller ikke gitt merknad under tilsynet.

Dato: 8.12.2010

Hilde Ordemann
revisjonsleder

Vibeke Herskedal
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Fosterhjemstjenesten i Bergen, Kringsjå ressurssenter. Tilsynet er en del av fylkesmannens planlagte tilsyn for inneværende år.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Fosterhjemstjenesten i Bergen, Kringsjå ressurssenter har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon.

Tema for tilsynet:

 • Taushetsplikt og håndtering av taushetsbelagte opplysninger

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon og dette innebærer gransking av doku.ment og intervju av personer i organisasjonen.

Tilsynet fokuserer på institusjonen sin oppfyllelse av krav innenfor oppgitte tema og rapporten viser avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonen sitt arbeid med barn.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke blir omfattet av definisjon for avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i de krav som myndighetene har satt, avdekker et forbedringspotensiale.

2. Dokumentunderlag

Fylkesmannen fikk tilsendt følgende dokumenter før tilsynet:

 • Institusjonsplan —avdeling Kringsjå Ressurssenter
 • Oversikt over ansatte
 • Eksemplar av taushetserklæring
 • Prosedyre: Sjekkliste ved ansettelse
 • Prosedyre: Innhenting av politiattest
 • Prosedyre: Ansvarsgruppemøte
 • Prosedyre: Rømming og når barnet motsetter seg tilbakeføring
 • Prosedyre: Opplysningsplikt
 • Prosedyre: Overgrep eller mistanke om overgrep
 • Prosedyre: Inntaksmøte
 • Prosedyre: Opplæring og oppfølging av nytilsatte
 • Prosedyre: Tvang ved rensking av rom, kroppsvisitering og beslaglegging

3. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

4. Merknader

Det ble ikke gitt merknader under tilsynet.

5. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble sendt 26.11.2010

Tilsynet ble gjennomført 7.12.2010

Intervju: Det ble gjennomført intervju med fire personer.

6. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere på åpningsmøte og sluttmete, samt hvem som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Jørgen Didriksen

Avdelingsleder Kringsjå

x

x

x

Guro Aarvik

miljøterapeut

x

x

x

Joachim Brodkorb

Miljøterapeut

x

x

x

Per Ståle Theodorsen

Leder Fosterhjemstjenesten Bergen

 

x

 

Fra Fylkesmannen deltok:
Vibeke Herskedal og Hilde Ordemann.