Helsetilsynet

Vi viser til tidlegare korrespondanse og takkar for retur av utfylt spørjeskjema innan fristen.

Tilsynet blei gjemomført ved at helsetenesta vurderte eigne rutinar for legemiddelhandtering opp mot krava i legemiddelhandteringsforskrifta av 1. mai 2008.
Verksemdene gav deretter tilbakemelding på om eigne rutinar er i samsvar med krava. Dersom det viste seg at ikkje alle krava var oppfylte, skulle verksemda lage ein plan for retting.

Helsetilsynet i Hordaland sende tidlegare i haust ut seks spørjeskjema til sjukeheimar og/eller heimesjukepleie i til saman fem kommunar. Frå to verksemder fekk vi tilbakemelding om at den ansvarlege for legemiddelhandteringa vurderer rutinane å vere i samsvar med regelverket. Fire verksemder har funne manglar og har lagt ved plan for retting.

Tilsynet blei gjennomført av rådgjevar Arne Erstad og fylkessjukepleiar Laila Nordheim Alme (leiar).

I plan for retting går det fram at det er funne to avvik:

  • Verksemda har skriftlege prosedyrar for legemiddelhandteringa, men at dei ikkje er oppdaterte.
  • Verksemda har ikkje rutinar som sikrar at personell so har oppgåve å dele ut istandgjorte legemiddel dokumenterer at pasienten har teke legemiddelet.

Det blir no sett i gang eit arbeid i kommunen som skal sikre at prosedyrar og praksis er i samsvar med gjeldande forskrift. Arbeidet er planlagt ferdig ved utgangen av november 2010.

Innan 15. desember 2010 ber vi om å få tilsendt oppdaterte prosedyrar og informasjon om korleis kommunen sikrar opplæring til tilsette om legemiddelhandteringa i samband med nye og endra rutinar.

Vi takkar for godt samarbeid i samband med gjennomføring av tilsynet.

Generell kommentar på bakgrunn av dokumentasjon frå fleire ulike verksemder:

Det kan sjå som verksemdsleiarar ikkje alltid gjer individuelle vurderingar av sjukepleiarar og vernepleiarar med tanke på om den einskilde er kvalifisert til å utføre bestemte oppgåver i legemiddelhandteringa. Det er eit krav i forskrifta at namna på dei som er tildelt dei ulike oppgåvene i legemiddelhandteringa skal gå klart fram av rutinane. Dette gjeld også for sjukepleiarar og vernepleiarar.

Med helsing

Helga Arianson
fylkeslege

Laila Nordheim Alme
fylkessjukepleiar