Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Helsetilsynet i Hordaland gjennomførte tilsyn med Os kommune, Luranetunet institusjonsdel 10. og 19. mai 2010.

Rapporten gjer greie for avviket som blei påpeikt innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

Vi undersøkte om Os kommune ved systematisk styring og forbetring sikrar at pasientar innlagt ved Luranetunet institusjonsdel får forsvarleg rehabilitering anten dei er tildelte korttids- eller langtidsplass.

Drifta ved Luranetunet institusjonsdel blir gjennomgått i regelmessig møte. Det er faste tidspunkt for rapportering til leiinga i kommunen. Forholda som ligg til grunn for det påpeikte avviket er kjende frå før. Korrigerande tiltak er ikkje sette i verk.

Tilsynet finn ikkje at Os kommune har nødvendig styring med at alle pasientar som treng helsehjelp i form av rehabilitering, får slik hjelp.

Ved tilsynet blei det påpeikt eitt avvik frå krav i helselovgjevinga:

Os kommune sikrar ikkje eit forsvarleg rehabiliteringstilbod ved Luranetunet institusjonsdel.

Dato: 28. juni 2010

Anne Grete Robøle
revisjonsleiar
Signe Marit Tørressen Gajek
revisor

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Os kommune, Luranetunet institusjonsdel 10.og 19. mai 2010 . Tilsynet er ein del av det landsomfattande tilsynet med helsetenester til eldre og går inn som ein del av den planlagde tilsynsverksemda hos Helsetilsynet i Hordaland i dette året

Helsetilsynet i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsetenesta etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Tilsynet blei utført som systemrevisjon. Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgjevinga gjennom internkontrollen sin. Revisjonen omfatta å undersøkje om:

 • kva tiltak verksemda har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgjevinga innanfor dei områda tilsynet omfattar
 • tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte
 • tiltaka er gode nok for å sikre at lovgjevinga blir følgd

Rapporten handlar om avvik og merknader som er avdekte under revisjonen og gjev derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet verksemda har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

 • Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte
 • Merknad er forhold som ikkje er i strid med krav som er fastsette i eller i tråd med lov eller forskrift, men der tilsynsorganet finn grunn til å påpeike betringspotensial

 

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Luranetunet institusjonsdel har to avdelingar, pleie- og miljøavdelinga med 29 plassar og behandlingsavdelinga med 24 plassar. Behandlingsavdelinga tek imot pasientar som treng lindrande behandling, demente, kortidsopphald etter sjukehusopphald, kortidsopphald for opptrening, rehabilitering, korttidsopphald for avlasting og/eller andre grunnar. Avdelinga har i utgangspunktet 16 korttidsplassar og 8 langtidsplassar, men denne innbyrdes fordelinga varierer over tid. To sjukeheimslegar har hovudansvar for kvar sin del av pasientane i avdelinga. Os kommune har inngått arbeidsavtale med sjukeheimslegane, men ikkje nærare avklart kva oppgåver dei har ansvar for. Lokal norm for legetenester i sjukeheim er ikkje fastsett. Ergo- og fysioterapi er organisert i avdeling rehabilitering i eining helse og gir tenester til pasientar i institusjonen etter tilvisingar frå behandlingsavdelinga.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfatta følgjande aktivitetar:

Melding om tilsyn blei sendt 15. mars 2010

Opningsmøte blei halde 19. mai 2010.

Intervju: 10 personar blei intervjua.

To intervju blei gjort 10. mai.

Sluttmøte blei halde 19. mai 2010

Oversikt over dokumentasjon som verksemda har sendt over i samband med tilsynet og dokument som blei gjennomgått under tilsynet, er gjeven i kapittel

4. Kva tilsynet omfatta

Tema for tilsynet var om Os kommune ved systematisk styring og forbetring sikarar at pasientar innlagt ved Luranetunet institusjonsdel får forsvarleg rehabilitering anten dei er tildelte korttids- eller langtidsplass.

5. Funn

Avvik 1:

 • Os kommune sikrar ikkje eit forsvarleg rehabiliteringstilbod ved Luranetunet institusjonsdel

Avvik frå følgjande krav: Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3a jfr. § 6-3 og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3, forskrift om habilitering og rehabilitering § 4 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket byggjer på følgjande:

 • Det er ikkje tilstrekkeleg klart kven som har ansvar for å vurdere funksjonsnivå, rehabiliteringsbehov og –potensiale hos pasientar som har/får plass ved Luranetunet institusjonsdel.
 • Det er ikkje etablerte rutinar/praksis for systematisk tverrfagleg utgreiing av føresetnader for og behov for rehabilitering.
 • Det er ikkje etablerte rutinar/praksis for tverrfagleg utarbeiding av mål og plan for rehabiliteringsprosessen og for å evaluere mål og tiltak som er sette i verk, eventuelt avslutte vidare rehabilitering.
 • Det er ikkje avsett tid til regelmessige tverrfagleg møte mellom personell (lege, ergoterapeut, fysioterapeut og personell i avdelinga) for drøfting, planlegging og evaluering av behandling og rehabilitering. Det er ikkje lagt til rette for at sjukeheimslege deltek i tverrfaglege møte.
 • Det går ikkje fram av pasientjournal at det er gjort tverrfaglege vurderingar av behov for rehabilitering og evaluering av tiltak
 • Det er opplyst i intervju at pasientar som treng rehabilitering ikkje alltid får tilbod i samsvar med faglege vurderingar av behov for slik helsehjelp
 • Det er opplyst i intervju at helsehjelp i form av ergo- og fysioterapitenester til pasientar som har potensiale og behov for rehabilitering, ikkje alltid blir gitt i slikt omfang som pasientane har behov for, og at enkelte av desse pasientane ikkje får slike tenester.
 • Tiltak som er sette i gang/tilrådde sette i gang for den enkelte pasient, blir ikkje alltid gjennomførte av personell i avdelinga. Pleieplanar er ikkje alltid oppdaterte.
 • Det går fram av årsmelding 2009 og tertialrapport 2009 til leiinga i kommunen at ikkje alle pasientar fekk rehabiliteringstenester i slikt omfang som dei etter fagleg vurdering hadde behov for.
 • Tenesteleiarar har fleire gonger rapportert om manglande samsvar mellom oppgåver som skal ivaretakast og føresetnader for å ivareta dei.

6. Vurdering av styringssystemet i verksemda

Os kommune har ansvaret for å ha styring og føre kontroll med at pasientane ved Luranetunet institusjonsdel får nødvendig helsehjelp. Behandlingsavdelinga gir tilbod til pasientar med svært ulike behov for helsehjelp og omsorg. Helsehjelp og omsorg som pasientane treng, føreset brei fagleg kompetanse og samarbeid, men også nøye oppfølging og evaluering av verksemda. Avdelinga legg vekt på kontakt og samarbeid med pårørande. Kommunen gjennomfører med jamne mellomrom brukar-, pårørande og medarbeidarundersøkingar og bruker tilbakemeldingane til forbetring.

Drifta ved Luranetunet institusjonsdel blir regelmessig gjennomgått i møte. Det er faste tidspunkt for rapportering til leiinga i kommunen. Forholda som ligg til grunn for det påpeikte avviket er kjende frå før. Korrigerande tiltak er ikkje sette i verk.

Tilsynet finn ikkje at Os kommune har nødvendig styring med at alle pasientar som treng helsehjelp i form av rehabilitering, får slik hjelp.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 14. november 1998 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg
 • og pleie
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 28. juni 2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå Os kommune knytt til den daglege drifta og andre viktige forhold, send over i samband med førebuing av tilsynet.

Brev av 22. april 2010 med vedlegg:

 • Organisasjonskart pleie og omsorg
 • Leiaravtale for Os kommune
 • Vidaredelegasjon, avdelingsleiarar
 • Funksjonsbeskrivelse for avdelingssjukepleiar Luranetunet
 • Oversikt tilsette
 • Sjekkliste innkomst ny bebuar
 • Informasjon til ny pasient i behandlingsavdelinga
 • Sjekkliste ved innkomst og utreise for pasientar på behandlingsavdelinga
 • Kompetanseplan pleie- og omsorg 2010
 • Plan for internundervising ved Luranetunet
 • Oversikt internundervising våren 2010
 • Plan for introduksjon og oppfølging av nytilsette
 • Velkomen som medarbeidar ved pleie- og miljøavdelinga Luranetunet
 • Sjekkliste, introduksjon sjukepleiaroppgåver
 • Velkomen som medarbeidar i behandlingsavdelinga
 • Sjekkliste for opplæring
 • Forprosjekt utbygging pleie og omsorg, rapport frå Ressurssenter for omstilling i kommunane, mai 2009
 • Strategidokument, utvikling av omsorgstenestenesta, utbygging
 • Rutine – melding av avvik, meldeskjema
 • Rutine – melding av avvik legemiddelhandtering, skjema samlerapport til avvikshandtering
 • Årsrapport 2009 frå pleie- og miljøavdelinga
 • Årsrapport 2009 frå behandlingsavdelinga
 • Tertialrapport 2009 frå pleie og omsorg
 • Brukaramanual til plan/rapport i Profil

Dokumentasjon som blei gjennomgått under tilsynet:

 • 20 pasientjournalar blei gjennomgått. Det blei sett etter opplysningar som tilsa at føresetnader for og behov for rehabilitering var vurdert, om målsetting og rehabiliteringstiltak var bestemt i samråd med pasient, eventuelt pårørande, om tiltaka var sette i verk og evaluerte, eventuelt justerte eller avslutta. Det blei også sett etter om utskriving var planlagt og om relevante opplysningar frå opphaldet blei sende/overførte til personell med ansvar for vidare behandling og tenester til pasientane.
 • Meldingar om avvik i tidsrommet 1. januar – 19. mai 2010
 • Arbeidsavtale for sjukeheimslegar

Korrespondanse mellom verksemda og Helsetilsynet i Hordaland:

 • Melding om tilsyn, brev av 15. mars 2010 frå Helsetilsynet i Hordaland
 • Opplysningar om verksemda ved Os sjukeheim, brev av 22. april 2010 med vedlegg frå Os kommune
 • Program for tilsynet, brev av 6. mai 2010 med vedlegg frå Helsetilsynet i Hordaland

 

9. Deltakarar ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som blei intervjua.

Deltakere ved tilsynet

Namn

Funksjon / stilling

Opningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Nils Petter Borge

Kommunalsjef

X

X

X

Anne Kristin Hatleli

Ergoterapeut

X

X

X

Knut Brinckmann-Hansen

Sjukeheimslege

 

X

 

Marianne Flister

Hjelpepleiar

X

X

X

Regine Hestad Samnøy

Sjukepleiar/gruppeleiar

X

X

X

Heidi T. Haaland

Hjelpepleiar

X

X

X

Martha Lunde Pedersen

Fysioterapeut og avdelingsleiar

X

X

X

Kari B. Johnsen

Avdelingssjukepleiar

X

X

X

Hilde K. Storum

Nestleiar

X

X

X

Aud Wincents

Einingsleiar

X

X

X

Frå Helsetilsynet i Hordaland deltok:
Ass. fylkeslege Signe Marit Tørressen Gajek
Ass. fylkeslege Karina Koller Løland
Rådgjevar Karen Reimers
Seniorrådgjevar Anne Grete Robøle, leiar