Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til tidlegare korrespondanse og takkar for retur av utfylt spørjeskjema innan fristen.

Tilsynet blei gjennomført ved at helsetenesta vurderte eigne rutinar for legemiddelhandtering opp mot krava i legemiddelhandteringsforskrifta av 1. mai 2008. Verksemdene gav deretter tilbakemelding på om eigne rutinar er i samsvar med krava. Dersom det viste seg at ikkje alle krava var oppfylte, skulle verksemda lage ein plan for retting.

Helsetilsynet i Hordaland sende ut ti spørjeskjema til sjukeheimar og/eller heimesjukepleie i til saman åtte kommunar. Frå fem verksemder fekk vi tilbakemelding om at den ansvarlege for legemiddelhandteringa vurderer rutinane å vere i samsvar med regelverket. Fem verksemder har funne manglar og har lagt ved plan for retting.

Tilsynet blei gjennomført av rådgjevar Ame Erstad og fylkessjukepleiar Laila Nordheim Alme (leiar).

Heimesjukepleien i Stord kommune har gitt tilbakemelding om eitt avvik: Det blir ikkje utført risikovurdering i legemiddelhandteringa.

I vedlagt plan for retting går det fram at kommunen vil gi verksemdsleiar ansvar for årleg vurdering av risikotilhøve i legemiddelhandteringa. Tiltaket er iverksett med verknad frå mai 2010.

Kommentar: I tillegg til regelmessig vurdering av risikotilhøve ved årleg gjennomgang av legemiddelhandteringa , er det viktig å gjere risikovurdering ved behov, til dømes når det oppstår feil eller andre hendingar i legemiddelhandteringa.

Helsetilsynet vurderer iverksette tiltak som tilstrekkeleg for å lukke avviket.

Tilsynet blir med dette avslutta.

Vi takkar for godt samarbeid i samband med gjennomføring av tilsynet.

Generell kommentar på bakgrunn av dokumentasjon frå ti ulike verksemder

Det kan sjå som verksemdsleiarar ikkje alltid gjer individuelle vurderingar av sjukepleiaxarog vernepleiarar med tanke på om den einskilde er kvalifisert til å utføre bestemte oppgåver i legemiddelhandteringa. Det er eit krav i forskrifta at namna på dei som er tildelt dei ulike oppgåvene i legemiddelhandteringa skal gå klart fram av rutinane. Dette gjeld også for sjukepleiarar og vernepleiarar.

Helga Arianson
fylkeslege
Laila Nordheim Alme
fylkessjukepleiar