Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift av 6. oktober 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
 • Forskrift av 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift av 15. oktober 1999 nr. 1090 om politiattest i henhold til barnevernloven
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967

Tilsynet omhandlet følgende emne: Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang.

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader under tilsynet.

Dato: 28.6.2011

Hilde Ordemann
revisjonsleder

Randi Alme Flataker
revisor

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bjørgvin ungdomssenter. Tilsynet er en del av fylkesmannens planlagte tilsyn for inneværende år.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Bjørgvin ungdomssenter har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tema for tilsynet var:

Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang.

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon og dette innebærer gransking av dokument og intervju av personer i organisasjonen.

Tilsynet fokuserer på institusjonen sin oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emne og rapporten viser avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonen sitt arbeid med barn.

 • Avvik er mangel på oppfylling av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke blir omfattet av definisjon for avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i de krav som myndighetene har satt, avdekker et forbedringspotensiale.

2. Dokumentgrunnlag

Fylkesmannen fikk tilsendt følgende dokumenter før tilsynet:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Prosedyre ved bruk av tvang
 • Rutine vedrørende urinprøvetaking
 • Skjema for gjennomgang av rettighetsforskriften ved inntak
 • Tvangsprotokoller for perioden 1.1-31.5.2011

3. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

4. Merknader

Det ble ikke gitt merknader under tilsynet.

5. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble sendt 20.5.2011

Tilsynet ble gjennomført 21.6.2011

Intervju: Det ble gjennomført intervju med seks personer.

6. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere på åpningsmøte og sluttmøte, og hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Solfrid Skorpen

Stedfortreder for leder

 

X

X

Per Owe Borge

Avdelingsleder avdelingene Jentehaugen/Huset

X

X

 

Anne Merete Lind Olsen

Miljøterapeut avdeling

Jentehaugen

 

X

 

Jostein Skogseth

Avdelingsleder avdelingene

Bjørnen/Osveien

X

X

 

Marion Dahl Hansen

Miljøterapeut avdeling

Huset

 

X

 

Lisen Fasting

Leder

X

X

X

Liv Randi Schønning

Miljøterapeut

   

X

Fra fylkesmannen deltok Randi Alme Flataker og Hilde Ordemann, med sistnevnte som revisjonsleder.